2021-101-Bazı Teslim Ve Hizmetlerde İndirimli KDV Oranı İle İşyeri Kiralarına Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri Yeniden Uzatıld

Tarih : 30.07.2021

Sayı    : 2021-101

Konu  : Bazı Teslim Ve Hizmetlerde İndirimli KDV Oranı İle İşyeri Kiralarına Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri Yeniden UzatıldıBilindiği gibi, 31.07.2020 – 31.07.2021 tarihleri arasında uygulanan bazı teslim ve hizmetlerde indirimli KDV oranı uygulaması ile işyeri kiralarında %10 stopaj uygulama süresi, 30.07.2021 tarih 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.07.2021 tarih 4311 ve 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile 30.09.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeniden uzatılmıştır.

MAL VE HİZMETİN TÜRÜNORMAL KDV ORANI (%)İNDİRİMLİ ORAN (31.7.2020-31.07.2021) (%)İNDİRİMLİ ORAN (01.08.2021-30.09.2021) (%)
İşyeri kiralama hizmetleri1888
Kongre, konferans, konser vb. giriş ücretleri1888
Düğün, nikah, balo, kokteyl salonlarında verilen hizmetler1888
Berberlik, çilingirlik, kuaförlük, terzilik, kuru temizleme, halı yıkama vb.1888
Bazı tamir ve bakım hizmetleri1888
Yolcu taşıma hizmetleri1888
Gazino, bar, diskotek gibi yerlerle, birinci sınıf lokanta ve üç yıldız ve üzeri yerlerde verilen yeme içme hizmetleri1888
Süs bitkileri ve çiçek teslimleri1888
Sinema, tiyatro, opera ve müze giriş ücretleri811
Diğer lokanta ve yeme içme hizmetlerinde811
Geceleme hizmetlerinde*811

*Söz konusu düzenleme kapsamında “Geceleme Hizmetleri” dahil olduğundan, bu hizmetlerde de indirimli oran (%1) uygulaması 30.09.2021 tarihine kadar devam edecek.  Buna göre; yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere 31.07.2020 – 31.07.2021 tarihleri arasındaki teslim ve hizmetlerde uygulanan indirim KDV oranı uygulama süresi 01.08.2021 tarihinden itibaren 30.09.2021 tarihine kadar devam edecektir.

 • İş yeri kiralamalarında yapılan %20 yerine %10 tevkifat uygulama süresi de buna paralel olarak 30.09.2021 tarihine kadar devam edecektir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-100-Cins Tashihi Harçlarının Belediyelere Bildirilmesi ve Ödenmesi

Tarih   : 29.07.2021

Sayı    : 2021-100

Konu  : Cins Tashihi Harçlarının Belediyelere Bildirilmesi ve Ödenmesi

Bilindiği gibi; 19.06.2021 tarih 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09.06.2021 tarihli “7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 69 ve 132’inci maddelerinde değişiklik yapılarak, 19.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, cins tashihlerine ilişkin harçların yapı kullanma izin harcı ile birlikte ilgili belediyelere bildirilerek, makbuz karşılığında peşin olarak tahsil edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. 

29.07.2021 tarih 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu Tebliği (Seri No:88)” ile cins tashihi harcının bildirimi ve ödenmesine yönelik getirilen bu yeni düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir. Söz konusu yeni uygulama; yapı kullanma izin belgesinin belediyelerden alınması durumunda cins tashihi harçlarının da belediyelere ödenmesine yönelik olup, yapı kullanma izin belgesinin belediyeler dışındaki kurum ve kuruluşlardan (Valilik vb.) alınması durumunda harçların, eskiden olduğu gibi vergi dairelerine ödenmesi uygulamasına aynen devam edilecektir.

Tebliğde belediyelerin; yapı kullanma izin belgesi aşamasında tahsil edilmeyen cins tashihi harçlarından doğan müteselsil sorumlulukları, tahsil edilen harçlarının tahsil usulü, muhtasar yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik ortamda bildirim ve ödenmesi usulleri ile bu usullere uymayan belediyelere uygulanacak yaptırımlara yer verilmektedir.

Tapu müdürlüklerine de; cins tashihi işlemi aşamasında harcın belediyeler tarafından verilen bildirimlere dahil edilip edilmediğinin kontrol edilmesine yönelik sorumluluk verilmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-99-2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Tarih : 28.07.2021

Sayı    : 2021-99

Konu  : 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı BelirlendiGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 28.07.2021 tarih KVK-57 / 2021-2 / Yatırım İndirimi – 43 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57 ile; 

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmakta olduğu belirtilerek, 
 • 2021 yılı İkinci Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı, 
 • % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edilmiştir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-98-Önemli Vergisel Hatırlatmalar

Tarih : 27.07.2021

Sayı    : 2021-98

Konu  : Önemli Vergisel Hatırlatmalar


1- Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler 2021/Temmuz Döneminden İtibaren Form Ba-Bs’lerde Bildirilmeyecek:

 • 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişikliğe göre; 2021/Temmuz döneminden itibaren elektronik ortamda düzenlenen belgeleri Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir,
 • Mükelleflerin 2021/Temmuz dönemi ve sonrasında verilecek bildirimler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

2- 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri İle Bazı Beyanname, Bildirim ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştı:

SIRA136 SIRA NO’LU VUK SİRKÜLERİ İLE SÜRESİ UZATILAN BEYANNAME, BİLDİRİM VE ÖDEMELERSON GÜNÜ
12021/Haziran Dönemine Ait KDV Beyannamesi Verme ve Ödeme Süresi30.07.2021
22021/Haziran Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme ve Ödeme Süresi(*)(**)30.07.2021
32021/Haziran Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı Verme ve Ödeme Süresi30.07.2021
42021/Haziran Dönemine Ait Form Ba-Bs Verme Süresi06.08.2021
5Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, 2021/Nisan Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi ve Onayı06.08.2021
 • *Sosyal Güvenlik Kurumu, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan 14.07.2021 tarihli duyuruda; işverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı, açıklanmıştır.
 • **2021/Haziran dönemi beyan edilecek SGK Primlerini ödeme süresi 02.08.2021 tarihinde sona eriyor.

3- Diğer Beyanname, Bildirim ve Ödeme Süreleri:

SIRATEMMUZ AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERSON GÜNÜ
1Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunları İle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı27.07.2021
2Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunları İle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödeme Süresi28.07.2021
31-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname ve Ödeme Süresi30.07.2021
4Haziran 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle Beyan Edilen SGK Primlerinin Ödeme Süresi02.08.2021
5Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. Taksit Ödeme Süresi02.08.2021
6Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödeme Süresi02.08.2021
7Nisan-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödeme Süresi02.08.2021
8Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödeme Süresi02.08.2021
97143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödeme Süresi02.08.2021
107256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödeme Süresi02.08.2021
11Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi02.08.2021
12Nisan-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanname ve Ödeme Süresi02.08.2021
132020 Yılı Gelir Vergisi Beyanının 2. Taksit Ödeme Süresi02.08.2021
14Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarını Yükleme Süresi16.08.2021
152021/II. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi17.08.2021
162021/II. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi17.08.20214- Geceleme Hizmetlerinde %1 KDV Oranı Uygulama Süresi Sona Eriyor:

 • 22.06.2021 tarih 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.06.2021 tarih 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, geceleme hizmetlerinde 30.06.2021 tarihine kadar geçerli olan %1 KDV oranı uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
 • Yeni bir uzatma kararı olmaması halinde, 01.08.2021 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulanmaya başlanılacaktır.

5- Bazı Teslim ve Hizmetlerde Uygulanan İndirimli KDV Oranı Uygulama Süresi Sona Eriyor:

 • Bilindiği gibi, 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı ve 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile; önce 31.12.2020 tarihine kadar, daha sonra 31.05.2021 tarihine kadar uzatılan bazı teslim ve hizmetlerde indirimli KDV oranı uygulaması ile işyeri kira stopajlarında %10 stopaj uygulama süresi, 02.06.2021 tarih 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
 • Yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda, 01.08.2021 tarihinden itibaren normal (önceki) KDV oranı uygulamasına geri dönülecektir.
İNDİRİMLİ KDV ORANI UYGULAMA SÜRESİ SONA EREN MAL TESLİMİ VEYA HİZMETİN TÜRÜNORMAL KDV ORANI (%)İNDİRİMLİ ORAN (31.7.2020-31.05.2021) (%)İNDİRİMLİ ORAN (01.06.2021-31.07.2021) (%)  
  
İşyeri kiralama hizmetler1888  
Kongre, konferans, konser vb. giriş ücretleri1888  
Düğün, nikah, balo, kokteyl salonlarında verilen hizmetler1888  
Berberlik, çilingirlik, kuaförlük, terzilik, ayakkabı tamir, kuru temizleme, halı yıkama vb.1888  
Bazı tamir ve bakım ve yolcu taşıma hizmetleri1888  
Gazino, bar, diskotek gibi yerlerle, birinci sınıf lokanta  ve üç yıldız ve üzeri yerlerde verilen yeme içme hizmetleri1888  
Süs bitkileri ve çiçek teslimleri1888  
Sinema, tiyatro, opera ve müze giriş ücretleri811  
Yeme içme hizmetlerinde811  

6- İş Yeri Kiralamalarında %10 Stopaj Uygulama Süresi Sona Eriyor:

 • İş yeri kiralamalarında yapılan %20 yerine %10 stopaj uygulama süresi de yeni bir uzatma kararı alınmaması halinde 31.07.2021 tarihinde sona erecektir.
 • 01.08.2021 tarihinden itibaren %20 stopaj uygulamasına geçilecektir.

7- 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Süreleri:

SIRA7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YARARLANILACAK MADDELER VE BİLDİRİM/BAŞVURU ÖDEME SÜRELERİSÜRE
17326 Sayılı Kanun’un 2’inci Maddesi Kapsamında Vadesi Geçmiş (Kesinleşmiş) Borçların Yapılandırılması Başvurusu31.08.2021
27326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle Tebliğ Edilmiş Ancak Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş İhbarnamelerDava Açma Süresi İçinde
37326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle Dava Açılmış, Davası Devam Edenler31.08.2021
47326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle İstinaf veya Temyiz Süreleri Henüz Geçmemiş İstinaf veya Temyiz Süresi İçinde
57326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle, istinaf/itiraz/temyiz Yoluna Başvurulmuş 31.08.2021
67326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle, Düzeltme Talep Süresi GeçmemişKarar Düzeltme Talep Süresi İçinde
77326 Sayılı Kanun’un 3’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi Olan 09.06.2021 Tarihi İtibariyle, Karar Düzeltme Başvurusu Yapılmış (Mad.3)31.08.2021
87326 Sayılı Kanun’un 4’üncü Maddesi Kapsamında Kanunun Yayımı Tarihi İtibariyle 09.06.2021 Başlanılmış İnceleme/Tarhiyatlara İlişkin İhbarnamelerinTebliğden İtibaren 30 Gün İçinde
97326 Sayılı Kanun’un 5’inci Maddesi Kapsamında Matrah Artırımında Bulunulması Halinde İnceleme ve Tarhiyatın Sonuçlandırılması Gereken Süre (Bu Tarihten Sonra İnceleme ve Tarhiyata Devam Edilemez)02.08.2021
107326 Sayılı Kanun’un 4’üncü Maddesi Kapsamında Pişmanlıkla/Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Beyanname Verme Süresi31.08.2021
117326 Sayılı Kanun’un 5’inci Maddesi Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı Beyanname ve Bildirim Verme Süresi31.08.2021
127326 Sayılı Kanun’un 6’ıncı Maddesi Kapsamında; İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine-Teçhizat ve Demirbaşların Bildirimi, Beyanı ve Ödeme Süresi (Tabi Oldukları KDV Oranının Yarısı KDV Hesaplanacak – Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarda %4)31.08.2021
137326 Sayılı Kanun’un 6’ıncı Maddesi Kapsamında; Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine-Teçhizat ve Demirbaşların Bildirim ve Beyan Süresi (Tabi Oldukları KDV Oranıyla)31.08.2021
147326 Sayılı Kanun’un 6’ıncı Maddesi Kapsamında; Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine-Teçhizat ve Demirbaş Beyanlarına Ait KDV’nin Ödeme Süresi (3 Taksit)1- 31.08.20212- 30.10.20213- 31.12.2021
157326 Sayılı Kanun’un 6’ıncı Maddesi Kapsamında; Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı ve Ödeme Süresi (%3 Vergi Hesaplanacak)31.08.2021
167326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Vergi ve Diğer Kurum Alacaklarının İlk Taksit Ödeme Süresi30.09.2021
177326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Sosyal Güvenlik Kurum Alacaklarının İlk Taksit Ödeme Süresi01.11.2021
187326 Sayılı Kanun’un 11’inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerleme Bildirim ve Beyan Süresi (%2 Oranında Hesaplanan Vergi, Yeniden Değerleme İşleminin Yapıldığı Ayın Sonuna Kadar Beyanname İle Beyan Edilir- Son Beyan Tarihi 31.12.2021)31.12.2021
197326 Sayılı Kanun’un 11’inci Maddesi Kapsamında Yeniden Değerleme Beyanı Ödeme Süresi (3 Eşit Taksitte Ödenir) 1-      31.12.20212-      28.02.20213-      30.04.2022
20Karşılıksız Çek v Protestolu Senet İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Sicil Affından Yararlanabilmek İçin Ödeme Süresi31.12.2021

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-97-KDV Tevkifatı Uygulamalarında Tereddütleri Gideren Özelgeler

Tarih   : 27.07.2021

Sayı    : 2021-97

Konu  : KDV Tevkifatı Uygulamalarında Tereddütleri Gideren ÖzelgelerBilindiği gibi; 35 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetlerin kapsamı genişletilmiş, 36 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de, kısmi tevkifat uygulanacak KDV dahil her bir işlem bedelinin 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.000 TL’nin üzerinde olması gerektiği belirlenmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen konularda verilen özelgelerle, uygulamada karşılaşılan tereddütler büyük ölçüde giderilmiştir. 

 • Yapım ve Onarım İşlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması,
 • Kargo Şirketine Verilen Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Motosikletle Yapılan Kurye Taşımacılığında KDV Tevkifatı,
 • Ev ve İş Yeri Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Satıcılar Tarafından Yapılan Taşıma Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Nakliye Bedelinin Müşterilere Yansıtılması Durumunda KDV Tevkifatı,
 • Kooperatifin Üyelerine Ait Araçlarla veya Dışardan Sağlanan Araçlarla Yapılan Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Araç Kurtarma Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Yerel Bir Gazetede Yayımlanan Tanıtım, Satılık, Kiralık, Eleman Vb. Haberlerin Ticari Reklam Hizmeti Kapsamında KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı,
 • Reklam Alanlarının (Duvar, Ekran, Pano, Bilbord vb.) Boş Vaziyette Kiralanması Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı,
 • Tanıtım Amacıyla Yapılan Video Çekimi, Drone Çekimi ve Montajı Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı,
 • İnternet Sitesi Tasarımı ve Güncellenmesi Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı,
 • Kameramanlık Hizmetinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı,
 • Bankalar İle Ticaret ve Sanayi Odalarına Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (İETT) Ait Araçlara Verilecek Bakım Onarım Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,

1- Yapım ve Onarım İşlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması:

Elazığ Valiliği, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 10.06.2021 tarih E-48816587-130-24581 sayılı özelgede; İş Ortaklığı ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan “… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi”ne ait sözleşme bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması nedeniyle düzenlenecek faturalarda hesaplanan katma değer vergisinin (KDV) tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, ”Buna göre, İş Ortaklığınız tarafından “… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” kapsamında Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında yer alan … İl Özel İdaresine karşı ifa edilen yapım işinin, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümüne istinaden (4/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.”  Denilmiştir.

2- Kargo Şirketine Verilen Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 11.06.2021 tarih E-84974990-130[KDV-1/İ/09-2021/18]-184696 sayılı özelgede; Kargo şirketine taşımacılık hizmetinde bulunduğu belirtilen şirketin, söz konusu taşıma hizmetine yönelik düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı ile tevkifat oranı hakkındaki görüş talebi üzerine, “Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, firmanızın kargo şirketine bizzat verdiği ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi (01.07.2021 tarihi itibariyle 2.000,00 TL) aşan taşıma hizmetine yönelik düzenlenecek faturalarda (2/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.” Denilmiştir.

3- Motosikletle Yapılan Kurye Taşımacılığında KDV Tevkifatı:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 16.04.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-346122 sayılı özelgede; Şahsına ait motosikletle … firmasına verilen kurye taşımacılığı hizmetinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talebi üzerine, “Buna göre, şahsınıza ait motosikletle KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara vermiş olduğunuz ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan kurye taşımacılığı hizmeti (2/10) oranında tevkifata tabidir.”  Denilmiştir.   4- Ev ve İş Yeri Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 09.06.2021 tarih E-37009108-130[107176]-64859 sayılı özelgede; Karayolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması faaliyetini yürüten, bu faaliyeti yürütürken kapalı kasa kamyon ve kamyonların üzerinde montajlı özel amaçlı yük asansörlerini kullandığını belirtilerek ev ve iş yerlerinin kapalı kasa kamyon ile veya özel amaçlı yük taşıma asansörü ile taşınması durumunda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususlarındaki görüş talebi üzerine, “Bu hüküm ve açıklamalara göre, ev veya işyerinin karayoluyla taşınması hizmetinin kamyon ve kamyonlarınızın üzerinde montajlı özel amaçlı yük asansörleri ile birlikte bir bütün halinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara sunulması durumunda, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.Diğer taraftan, karayoluyla taşıma yapılmaksızın ev veya işyerinin zemin katında bulunan eşyaların özel amaçlı yük taşıma asansörü ile aynı binanın üst katına taşınması şeklinde verilen hizmet, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında tevkifata tabi değildir. Ancak, bu özel amaçlı yük taşıma asansörü ile verilen hizmetin Tebliğin (I/C-2.3.2.13.) bölümünde belirtilenlere ifa edilmesi halinde hizmete ilişkin Şirketinizce düzenlenecek faturalarda yer alan KDV tutarı üzerinden Tebliğin (I/C-2.3.2.13.) bölümü gereğince bu kapsamdaki alıcılar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.”  Denilmiştir.

5- Satıcılar Tarafından Yapılan Taşıma Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02.06.2021 tarih E-93996897-130-52846 sayılı özelgede; Şirkete ait tesis ve ocaklarda kum, çakıl, taş vb. üretimi yapılarak mamul haline getirilen malzemelerin, “K” türü yetki belgeli kendi araçlarıyla alıcılara teslim edildiği ve bahsi geçen ürünlerin taşıma bedeli için alıcılara düzenlenen faturalarda malzeme ve nakliye bedelinin ayrı olarak gösterildiği belirtilerek, düzenlenen faturalarda söz konusu nakliye hizmetine katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, Şirketinizce üretilen malzemelerin (kum, çakıl, taş vb.) alıcılara teslimine yönelik olarak Şirketinize ait araçlarla ayrıca sunularak fatura edilen ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan yük taşıma işlerinin, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilmesi halinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatına  tabi tutulması gerekmektedir.”  Denilmiştir.   İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.04.2021 tarih E-21152195-130[9-2021.3467]-146184 sayılı özelgede; Kömür üretim ve satışı yapıldığı, satılan ürünlerin nakliyesinin kendi araçlarıyla yapıldığı, satış faturasında ürün satış bedeli ile nakliye bedelinin ayrı ayrı gösterildiği belirtilerek 35 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarının (2/10) oranında tevkifat kapsamına alınması nedeniyle satış faturası içinde yer alan nakliye bedeli için tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, üretim ve satışını yaptığınız kömürün nakliyesi hizmetinin, kömür satışından ayrı bir iş olarak firmanızca sunulması ve her bir işlem bedelinin KDV dahil 1.000 TL’yi aşması halinde, verilen hizmete ilişkin KDV’nin  (2/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.”  Denilmiştir.

6- Nakliye Bedelinin Müşterilere Yansıtılması Durumunda KDV Tevkifatı:

Elazığ Valiliği, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 02.06.2021 tarih E-48816587-130-23837 sayılı özelgede; Mamullerin nakliyesi için taşımacılık firmaları ile çalışıldığı ve kendilerine düzenlenen nakliye faturalarında ilgili firmalarca (2/10) oranında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulandığı, mamullere ilişkin satış faturalarında mamul bedeli yanında nakliye bedelinin de alıcı firmalara yansıtılması durumunda, mamul ve nakliye bedeli dahil olarak düzenlenen satış faturalarında gösterilen nakliye bedeline tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, mamullerinizin nakliyesine yönelik olarak taşımacılık firmalarından aldığınız karayoluyla yük taşımacılığı hizmetine ilişkin KDV dahil bedelin 1.000 TL yi aşması halinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında (2/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.Öte yandan, Şirketinizce bizzat ifa edilmeyen nakliye hizmeti bedelinin, mamul bedeli ile birlikte alıcı firmalara ayrıca yansıtılması durumunda Tebliğin mezkur bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.Ancak, alıcının Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlardan olması ve yansıtılan nakliye hizmet bedelinin KDV dahil 1.000 TL yi aşması halinde (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.”  Denilmiştir. 
7- Kooperatifin Üyelerine Ait Araçlarla veya Dışardan Sağlanan Araçlarla Yapılan Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

Kütahya Valiliği, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 26.05.2021 tarih E-61504625-130-30282 sayılı ödelgede; … Genel Müdürlüğü ve … Ltd. Şti. gibi firmaların taşımacılık hizmetini, Kooperatifi ait taşıma aracı bulunmaması nedeniyle Kooperatif üyeleri ve dışarıdan sağlanan araçlar ile yerine getirildiği belirtilerek, 1/3/2021 tarihinde başlayan (2/10) katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulamasına istinaden Kooperatifin … Genel Müdürlüğü ve … Ltd. Şti. vb. firmalara verdiği hizmetler ile ilgili faturalarda ve Kooperatif üyelerinden ve dışarıdan sağlanan kara taşıtıyla ilgili hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, Kooperatifinizin bizzat ifa etmeyerek Kooperatifinize üye olan nakliyecilere veya üçüncü kişilere yaptırılan taşımacılık işlerine ilişkin olarak Kooperatifiniz tarafından düzenlenen faturalarda Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır. Bununla birlikte söz konusu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlar arasında yer alan kuruluşlara verilmesi halinde, mezkur bölüm kapsamında tevkifat uygulanması gerekmektedir.Bu itibarla, … Genel Müdürlüğüne verilen taşıma hizmetine ilişkin Kooperatifinizce düzenlenecek faturalarda KDV dahil bedelin 1.000 TL’yi aşması halinde Genel Müdürlük tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak, bu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer almayan özel firmalara verilmesi halinde Kooperatifinizce düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.Öte yandan taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden nakliyeciler tarafından Kooperatifinize düzenlenecek faturalarda KDV dahil bedelin 1.000 TL’yi aşması halinde Tebliğin  (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.”  Denilmiştir.

8- Araç Kurtarma Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 07.06.2021 tarih E-84974990-130[KDV/5 -İ- 9-2021/21]-179357 sayılı özelgede; Faaliyet kodu 522104 (Kara Yolu Taşımacılığı ile İlgili Özel ve Ticari Araçlar İçin Çekme ve Yol Yardımı) olduğunu belirtilerek, faaliyetiyle ilgili olarak yapmış oldukları araç kurtarma hizmetleri için düzenlenecek 1.000 TL ve üzeri faturalarda yük taşımacılığı hizmeti kapsamında (2/10) oranında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Konuya ilişkin olarak … Bakanlığı … Genel Müdürlüğünden alınan … tarih ve … sayılı yazıda; Karayolu Taşıma Kanununda eşyanın (yükün) açık olarak tanımının yapıldığı göz önünde bulundurularak, araç kurtarma hizmeti sunan firmaların bu hizmeti ticari amaçlı yaptığı (ücret karşılığı yaptığı), bu taşıma faaliyetinin gerçekleştirildiği taşıtların bir taşıma kapasitesinin olduğu, taşınan eşyanın taşıt olması durumunun bu faaliyetin niteliğini değiştirmeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu hizmetin yürütülebilmesi için hizmeti yürüten firmaların Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan faaliyetin niteliğine uygun yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğu ifade edilmektedir.Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara ifa edilen araç kurtarma hizmetine ilişkin KDV dahil bedelin 1.000 TL yi aşması halinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü uyarınca (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”Denilmiştir.

9- Yerel Bir Gazetede Yayımlanan Tanıtım, Satılık, Kiralık, Eleman Vb. Haberlerin Ticari Reklam Hizmeti Kapsamında KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı:
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 09.06.2021 tarih E-37009108-130-64855 sayılı özelgede; Şirkete ait günlük yerel bir gazetede yayımlanan imaj-tanıtım, satılık, kiralık, eleman, tebrik, taziye, kutlama, advertorial (haber reklam) ilan ve reklamları için katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre; Şirketinize ait gazetede yayımlanan ve Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilen imaj-tanıtım ile advertorial (haber reklam) hizmetlerinin ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmesi ve Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.Diğer taraftan, Şirketinize ait gazetede yayımlanan tebrik, taziye, kutlama, satılık, kiralık, eleman ilanı şeklindeki hizmetlerin ticari reklam kapsamında bulunmaması nedeniyle söz konusu hizmetler için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.”  Denilmiştir.

10- Reklam Alanlarının (Duvar, Ekran, Pano, Bilbord vb.) Boş Vaziyette Kiralanması Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 08.06.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-448258 sayılı özelgede; Reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı çeşitli alanların alım-satımı, kiralanması ve kullanım hakkının devri işi ile iştigal edildiği belirtilerek; duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette, reklam hizmeti ifa edenlere veya aracılık edenlere satışının, devrinin, trampasının, kiralanmasının veya kullanım hakkının devredilmesinin, ticari reklam hizmeti kapsamında katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı hususundaki görüş talebi üzerine,  “Buna göre, Şirketiniz tarafından reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette kiraya verilmesi hizmeti KDV Genel Uygulama Tebliğinin  (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında değerlendirilmediğinden bu hizmetler için söz konusu bölüm kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Ancak, bu hizmetin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılanlara verilmesi ve KDV dahil bedelin 1.000 TL’yi aşması halinde  (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.”  Denilmiştir.

11- Tanıtım Amacıyla Yapılan Video Çekimi, Drone Çekimi ve Montajı Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı:
Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 09.06.2021 tarih E-93996897-130-54968 sayılı özelgede; Müşterilerine tanıtım amacıyla kullanacakları video çekimi, montajı, drone ile çekim hizmeti verdiği belirtilerek bu hizmetler için katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılan müşterilerinize tanıtım amacıyla kullanılmak üzere verdiğiniz video çekimi, montajı, drone ile çekim hizmeti için Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”  Denilmiştir.

12- İnternet Sitesi Tasarımı ve Güncellenmesi Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı:

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.04.2021 tarih E-21152195-130[9-2021.3512]-146183 sayılı özelgede;İnternet sitesi tasarımı ve internet sitesi güncellemesi işi yaptığınız belirtilerek, bu hizmetlerde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, internet sitesi tasarım ve güncelleme hizmeti için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Ancak, söz konusu hizmetin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlara verilmesi ve KDV dahil işlem bedelinin 1.000 TL.yi aşması halinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”  Denilmiştir.  13- Kameramanlık Hizmetinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 06.04.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-306528 sayılı özelgede; Kameramanlık işi ile iştigal ettiğini belirtilerek prodüksiyon yapım firmalarına reklam filmi çekimi için verilen kameramanlık hizmetinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, prodüksiyon yapım firmalarına reklam filmi çekimi için verdiğiniz kameramanlık hizmetinin, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında (3/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.”  Denilmiştir.

14- Bankalar İle Ticaret ve Sanayi Odalarına Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 04.06.2021 tarih E-36062021-130[09-2021/ÖZE-19]-37262 sayılı özelgede; Anlaşmalı olarak davalarına bakılan bankalara avukatlık hizmeti ile ilgili düzenlenecek katma değer vergisi (KDV) dahil 1.000,00 TL’nin üzerinde olan serbest meslek makbuzlarında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, davalarına baktığınız bankalara 1/3/2021 tarihinden itibaren verdiğiniz avukatlık hizmetlerine ilişkin KDV dahil hizmet bedelinin 1.000 TL’yi aşması halinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”  Denilmiştir.

Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02.06.2021 tarih E-43735382-130[KDV:13-2]-18110 sayılı özelgede; Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış noter vekaleti ile Odanın mahkeme konusuna giren ihtilaflı işlerine ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti verildiği belirtilerek, verilen avukatlık hizmeti için düzenlenecek serbest meslek makbuzlarında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, … Ticaret ve Sanayi Odasına 1/3/2021 tarihinden itibaren verdiğiniz avukatlık hizmet bedelinin KDV dahil 1.000 TL’yi aşması halinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”  Denilmiştir. 
15- İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (İETT) Ait Araçlara Verilecek Bakım Onarım Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02.06.2021 tarih E-76464994-130[KDV.2021.47]-74716 sayılı özelgede; İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) ile Şirketleri arasında düzenlenen sözleşme kapsamında İETT ye ait araçlara verecek bakım onarım hizmetlerinin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı hususundaki görüş talebi üzerine, “Söz konusu Tebliğde yer alan “kanunla kurulan” ifadesinden kendi özel kuruluş kanunu bulunan kamu kurum ve kuruluşları kastedilmekte olup bu kapsama girecek kamu kurum ve kuruluşlarının özel bir kanunla kurulmuş olmaları şarttır.İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 3645 sayılı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun ile kurulmuştur.Buna göre,  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında belirtilen belirlenmiş alıcılar arasında yer alan İETT ye ait araçlara Şirketiniz tarafından verilen bakım ve onarım hizmetleri için (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”  Denilmiştir.

16- Kırpıntı, Çıta Ve Benzeri İmalat Artıkları İle Odun Artığı Talaş Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması:

Düzce Valiliği, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 02.06.2021 tarih 13334133-130-12204 sayılı özelgede; Orman işletmelerinden orman emvali işi alan firmaya kesim hizmeti verildiği, kesim işi sonucunda ortaya çıkan odun artığı, kırpıntı, çapak gibi ürünlerin satışında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine, “Buna göre, orman emval işine istinaden söz konusu emval işini alan firmaya verilecek kesim hizmeti dolayısıyla elde edilen kırpıntı, çıta vb. ürünlerin tarafınızca Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara tesliminde, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.) bölümü kapsamında (5/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.”  Denilmiştir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-96-Beş Puanlık SGK Primi Teşvik Uygulamasında Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacak

Tarih : 28.07.2021

Sayı    : 2021-96

Konu  : Beş Puanlık SGK Primi Teşvik Uygulamasında Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacak19.07.2021 tarih E-41481264-207.02-28180074 sayılı 2021/26 sayılı Genelge ile;

 5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanmanın usul ve esasları 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı Genelgelere göre 5 puanlık indirimden yararlanmak için işyeri bazlı borç sorgusu yapılıyorken,

01.09.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işveren bazında (Türkiye geneli) borç sorgusu yapılması yönünde değişikliğe gidilmiş olup, Türkiye genelinde vadesi geçmiş borcun bulunduğunun tespiti halinde, 5 puanlık ve ilave 6 puanlık indirimden yararlanılması mümkün olmayacak.  Buna göre;

 • 5 puanlık sigorta prim teşvikinde, işverenin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme  cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 01.09.2021 tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) itibaren işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır. 
 • İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin SGK’ da kendi adına tescil edilmiş tüm işyerlerinden ve kendi adına tescil edilmiş tüm alt  işverenliklerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik  sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme  zammı borçları sorgulanacaktır. Bu sorgulama gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde vergi kimlik numarası esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
 • İşverenin, kendi adına tescil edilmiş işyerleri ve alt işverenlikleri haricinde ortak, üst düzey yönetici ve işveren vekili olarak işlem gördüğü işyerleri ile işverenin gerçek kişi olması halinde kendi sigortalılığından kaynaklanan 5510/4-1-b kapsamındaki ve 5510/60-g kapsamındaki yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları sorgulanmayacaktır.
 • SGK’ya Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde uygulanmakta olan 5 puanlık indirimden yararlanamayacakları gibi, aynı zamanda 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilave 6 puanlık indirimden de yararlanmaları mümkün olmayacaktır.
 • Örnek: (A) Limited Şirketinin, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde işlem gören işyerinden dolayı yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmamasına karşın, Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde ödeme vadesi geçmiş prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, işveren Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ndeki işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi borcunu gecikme cezası ve gecikme zammı ile ödemediği sürece Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde işlem gören işyerinden de beş puanlık indirimden yararlanamayacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4. taksit ödeme süresi  2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için).

Ödemelerinizi;

 • www.gib.gov.tr’de “Hızlı Erişim” menülerinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) uygulaması ile 02:00-23:45 saatleri arasında,
 • www.gib.gov.tr’de “Hızlı Erişim” menülerinde yer alan “Dijital Ödeme Noktası / Ödeme Plan Numarası ile Yapılandırma Ödemeleri” bölümünden 02:00-23:45 saatleri arasında,
 • GİB İnteraktif Vergi Dairesi Mobil uygulaması ile mobil telefonlar üzerinden 02:00-23:45 saatleri arasında,
 • Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,
 • Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
 • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri

    ile

 • Anlaşmalı bankaların;
  • Şubelerinden
  • Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
 • PTT işyerlerinden
 • Tüm vergi dairelerinden

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.

7256 Borcu Ödeme içintıklayınız.

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 18. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18. taksit ödeme süresi  2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için).

Ödemelerinizi;

 • www.gib.gov.tr’de “Hızlı Erişim” menülerinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) uygulaması ile 02:00-23:45 saatleri arasında,
 • www.gib.gov.tr’de “Hızlı Erişim” menülerinde yer alan “Dijital Ödeme Noktası / Ödeme Plan Numarası ile Yapılandırma Ödemeleri” bölümünden 02:00-23:45 saatleri arasında,
 • GİB İnteraktif Vergi Dairesi Mobil uygulaması ile mobil telefonlar üzerinden 02:00-23:45 saatleri arasında,
 • Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,
 • Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
 • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri

    ile

 • Anlaşmalı bankaların;
  • Şubelerinden
  • Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
 • PTT işyerlerinden
 • Tüm vergi dairelerinden

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.

7143 Borcu Ödeme için tıklayınız.

Türkiye İle Angola Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Akdedilmesine İlişkin İlk Tur Müzakereler Video Konferans Yöntemiyle Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Angola Cumhuriyeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması akdedilmesine ilişkin ilk tur müzakereler 13-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Türkiye adına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın İdris ŞENYURT, Angola adına ise Maliye Bakanlığı Vergi Genel İdaresi Strateji ve Uluslararası İşbirliği Direktörü Sayın Luis SAMBO başkanlığında yürütülen müzakereler olumlu bir atmosfer içerisinde gerçekleştirilmiş olup, Anlaşmanın büyük bir kısmı üzerinde uzlaşmaya varılmıştır.

Anlaşmada uzlaşılamayan konularda her iki taraf pozisyonunu tekrar değerlendirecek ve bunu müteakip ikinci tur müzakereler, tarafların mutabakata varacağı ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Anlaşmanın tamamlanarak yürürlüğe girmesi halinde her iki ülkenin girişimcileri bakımından vergisel yönden istikrarlı bir yatırım ortamı sağlanmış olacaktır.

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 17/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.