Kategori Arşivleri: Eyna Kurumsal Yönetim Sirküler

2021-112-KDV Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumu

Tarih   : 21.08.2021

Sayı    : 2021-112

Konu  : KDV Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumu
20.08.2021 tarih 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:37) ile; 7326 sayılı Kanun kapsamında son 5 yıl (2016-20217-20218-2019-2020) için KDV yönünden matrah artırımında bulunan mükelleflerin Özel Esaslar karşısındaki durumları hakkında önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; 

 • Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma raporu veya bu yönde olumsuz tespit ( kullanma tespiti, beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme) bulunan mükellefler, son 5 yıl KDV matrah artırımı yapmaları halinde, matrah artırımını ödedikleri ya da belirtildiği şekilde teminat göstermeleri halinde bu tarih itibariyle özel esaslardan çıkarılacaktır,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaktan dolayı haklarında kullanma rapor bulunan mükelleflerden, söz konusu rapora istinaden tarh edilen vergi ve kesilen cezaların ödenmesi ya da teminat gösterilmesi halinde genel esaslara geçmesi mümkün iken, getirilen düzenleme ile matrah artırımı ile genel esaslara geçebilecekler ancak, önceki düzenleme Tebliğde halen yer aldığından bu durumda olan mükellefler hakkında özel esaslardan çıkışları ve KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi konusunda iki farklı düzenleme yürürlükte olduğundan çelişkili bir durum oluşmuştur,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme tespiti veya raporu bulunan mükellefler bu imkandan yararlanamayacaklar ancak, bu yönde incelemesi devam edenler artırım talebinde bulunabilecek, inceleme olumlu sonuçlanırsa getirilen hükümlerden faydalanabilecekler,
 • Belirtildiği şekilde matrah artıran ve ödeyen mükellefler, ilerleyen süreçlerde tespit edilecek olumsuzluklar nedeniyle özel esaslara alınamayacaklar ancak, olumsuz firmalardan alımlarına isabet eden KDV tutarları indirimden çıkarılmak suretiyle yapılacak düzeltmeler sonucunda, matrah artırımında bulunulmayan yıllarda ödenecek KDV çıkması durumunda bu dönemlere tarhiyat yapılabilecektir.

 Getirilen düzenlemeler hakkında detaylı açıklamalar başlıklar halinde aşağıya çıkarılmıştır.

1- Özel Esaslardan Çıkarılacak Mükellefler:
 Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında Tebliğ kapsamında; 

 • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma yönünde olumsuz vergi inceleme raporu bulunması,
 • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti olması,
 • Beyanname vermeme yönünden haklarında olumsuz tespit olması,
 • Adresinde bulunamama nedeniyle haklarında olumsuz tespit olması,
 • Defter ve belge ibraz etmeme nedeniyle haklarında olumsuz olması,

 Gibi nedenlerden dolayı “Özel Esaslara” tabi olan mükellefler aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde özel esaslardan çıkarılacaktır. 

 • 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunulması halinde (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.), 
 • Artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren (Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin) genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır. 
 • Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir. 
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıl için) artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla (ödemelerini süresinde yapmış olmaları) bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.

2- Özel Esaslara Alınamayacak Mükellefler:

 • 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacaklar, 
 • Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler nedeniyle, bundan sonra özel esaslara alınmayacaklar, 
 • Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, Tebliğin (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılarak, matrah artımında bulunulmayan yıllarda tarhiyat işlemi yapılabilecektir.


3- Özel Esaslardan Çıkarılamayacak Veya Özel Esaslara Alınabilecek Mükellefler:

 • Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla (sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme tespiti/raporu olanlar) haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları, bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamayacaktır, 
 • Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemeyecektir.


4- Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespitinde Bulunan Mükelleflerin Matrah Artırımları:
 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca, mezkûr maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin KDV matrah artırımında bulunmak istemeleri durumunda; 

 • Söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilecektir.

 Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin genel esaslara dönüşleri; 

 • Vergi incelemesinin ilgili maddede belirtilen sürede sonuçlandırılamaması veya yapılan vergi incelemesinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi ve maddede öngörülen diğer şartların sağlanması durumunda, vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergilerin ödenmesi veya taksit imkanından faydalanılacaksa yukarıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde yerine getirilecektir.

5- Özel Esaslardan Çıkarılan Veya Özel Esaslara Alınmayan Mükelleflerin KDV İade İşlemleri:

 • 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin iade taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti halinde, Tebliğin “Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar” başlıklı (IV/E-11) bölümünde belirtilen hükümler aynen uygulanacaktır.


6- Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Nedeniyle Tarh Edilen Vergi ve Cezaları Ödemeyenlerin Matrah Artırımında Bulunmaları Halinde Genel Esaslara Geçme ve Sonuçlanmamış KDV İade İşlemlerinde Oluşan Çelişki:
 Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma nedeniyle vergi inceleme raporu bulunan ve bu raporlara istinaden tarh edilen vergi ve kesilen cezaları ödememiş ya da teminat göstermemiş olan mükellefler özel esaslarda yer almaktadır. Getirilen yeni düzenleme ile; bu mükelleflerin belirtildiği şekilde matrah artırması ve artırım üzerinden hesaplanan vergileri ödemesi halinde genel esaslara döneceği ve KDV iadelerinin yapılabileceği anlaşılmakla birlikte, Tebliğin “6.2.2. Genel Esaslara Dönüş”  başlıklı (IV/E-6.2.2.) bölümündeki önceden var olan aynı konuya ilişkin düzenlemede, bir değişiklik yapılmadığından, aynı konuda iki farklı hüküm bulunduğundan, özellikle kullanma raporuna istinaden tarh edilen ve kesilen cezalar ödenmediği halde (Tebliğde genel esaslara dönüş konusunda ödeme yada teminat gösterme zorunluluğu bulunmasına rağmen) yeni düzenleme ile genel esaslara geçileceği anlaşılmakta olup, aynı konuda farklı ve zıt iki düzenleme nedeniyle vergi daireleri bakımında ve uygulamada tereddütler oluşacaktır. Şöyle ki;

 • Haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma raporu bulunan mükelleflerin belirtildiği şekilde matrah artırımında bulunmaları ve ödemeleri durumunda özel esaslardan çıkarılacağı yönünde düzenleme yapılmasına rağmen, Tebliğin yukarıda belirtilen (IV/E-6.2.2.) bölümünde belirtildiği üzere, genel esaslara geçilebilmesi için kullanma raporuna istinaden tarh edilen vergi ve kesilen cezaların ödeme veya teminat gösterme zorunluluğu halen devam etmektedir. 
 • Yine haklarında düzenlenen sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma raporu üzerine tarh edilen vergi ve kesilen cezaların ödenmemesi ancak, getirilen düzenlemeye göre matrah artırımında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerinde de mal veya hizmet temin ettiği alt firmalarda olumsuzluklar tespit edilmesi halinde Tebliğin (IV/E-11) bölümüne göre hareket edileceği belirtilmekle birlikte, Tebliğin (IV/E-6.2.2.) bölümü halen yürürlükte olduğundan,  KDV iadelerinin vergi daireleri tarafından “Genel Esaslara” göre yerine getirilip getirilmeyeceği hususunda tereddüt oluşacaktır.

Ancak; aynı konuda farklı düzenleme olsa da; var olan genel düzenleme haricinde, matrah artırımına ilişkin hükümler özel bir düzenleme olduğundan, bu düzenlemeye göre matrah artıran ve ödemesini yapan veya teminat gösteren mükelleflerin (kullanma raporuna göre tarh edilen vergi ve kesilen cezaların ödenip ödenmediğine bakılmaksızın) özel esaslardan çıkarılarak, genel esaslara göre KDV iade işlemlerinin sonuçlandırılması gerektiği, sadece alt firmalarda olumsuzluğa rastlanılması halinde Tebliğin (IV/E-11) bölümüne göre genel hükümlerin uygulanacağı görüşündeyiz.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-111-Defter Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken 2021 Temmuz Dönemi Beyannameleri Hakkında Duyuru

Tarih : 19.08.2021

Sayı    : 2021-111

Konu  : Defter Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken 2021 Temmuz Dönemi Beyannameleri Hakkında DuyuruDefter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken; aşağıda yer alan beyannamelerin Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebilmesinin yanı sıra e-Beyanname Uygulaması aracılığıyla da verilebilmesine imkân sağlanmıştır. E- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri: – 2021/Temmuz Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B, KDV4)- 2021/Temmuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi- 2021/Temmuz Damga Vergisi Beyannamesi- 2021/Temmuz Özel Tüketim Vergisi Beyananmesi-4- 2021/Temmuz Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname 

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-110-Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Tarih : 16.08.2021

Sayı    : 2021-110

Konu  : Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi11.08.2021 tarihinde Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın ili Ulus ilçesinde meydana gelen sele ilişkin olarak, Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından, söz konusu ilçelerde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından sel tarihi olan 11.08.2021 ila 31.12.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince;

 • Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
 • Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • Sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, sel tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

uzatılmıştır. Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecektir. Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir. Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir. 

2021-109-Bazı Otomobillerin ÖTV Matrahlarında Değişiklik Yapıldı

Tarih : 13.08.2021

Sayı    : 2021-109

Konu  : Bazı Otomobillerin ÖTV Matrahlarında Değişiklik Yapıldı13.08.2021 tarih 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.08.2021 tarih 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobillerinin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları 13.08.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiş olup, ÖTV oranlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

BAZI BİNEK OTOMOBİLLERİNDE ÖTV MATRAH ARALIĞI ARTIRILDI
AYRIMÖTV MATRAHI  (TL) (ESKİ)ÖTV MATRAHI (TL) (YENİ)ÖTV ORANI (%)
MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³’ü GEÇMEYENLER
Özel Tüketim Vergisi Matrahı 85.000 TL’yi Aşmayanlar92.000 TL’yi Aşmayanlar45
Özel Tüketim Vergisi Matrahı 85.000 – 130.000 TL Arası92.000 – 150.000 TL Arası50
Diğerleri130.000 TL Üzeri150.000 TL Üzeri80
MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³ – 2000 cm³ ARASI OLANLAR
Elektrik Motoru da Olanlardan Elektrik Motor Gücü 50 Kw’ı Geçip Motor Silindir Hacmi 1800 cm³’ü Geçmeyenler
Özel Tüketim Vergisi Matrahı 85.000 TL’yi Aşmayanlar114.000 TL’yi Aşmayanlar45
Özel Tüketim Vergisi Matrahı 85.000 – 135.000 TL Arası114.000-170.000 TL Arası50
Diğerleri135.000 TL Üzeri170.000 TL Üzeri80
 • Bu değişikliğe göre; ÖTV’siz önceki fiyatı 140.000 TL olan bir otomobil için % 80 ÖTV ödeniyorken, bu günden itibaren bu oran % 50’ye düşecektir. 
 • Diğer bir ifadeyle, değişiklik öncesinde ÖTV’siz fiyatı 130.000 TL ile 150.000 TL arasında olan araçlarda ÖTV oranı bu günden itibaren % 80’den 50’ye düşüyor. 
 • Bu nedenle, ÖTV’siz fiyatı belirtilen limitler arasındaki otomobillerin anahtar teslim fiyatının bugünden itibaren düşeceği anlamına geliyor. 
 • Örneğin; anahtar teslim fiyatı 300.000 TL olan araç, daha önceden ÖTV’siz matrahı %80’lik ÖTV diliminde yer aldığından fiyatı 300.000 TL iken, değişiklik sonrasında bu araç %50’lik ÖTV dilimine gireceğinden fiyatının yaklaşık 250.000 TL’ye ineceği tahmin ediliyor.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-108-Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep Halinde Olan Mükelleflerin E-Defter Berat Onaylama Süreleri Ertelendi

Tarih : 12.08.2021

Sayı    : 2021-108

Konu  : Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep Halinde Olan Mükelleflerin E-Defter Berat Onaylama Süreleri ErtelendiGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 12.08.2021 tarihli duyuruda, yangından etkilenen mükelleflerin E-Defter Berat Onaylama süreleri ile, E-Defter Beratlarının İkincil kopyalarının yükleme sürelerinin uzatıldığı açıklanmıştır.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 28.07.2021 tarihinde, ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya İli Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin İli Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla İli Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuş ve söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ila 1.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bu kapsamda, yukarıda sayılan il ve ilçelerde faaliyet gösteren mükelleflerden, kanuni defterlerini elektronik ortamda e-Defter olarak tutmakta olanlardan; 

 • Aylık dönemler itibariyle yükleme tercihinde bulunanların, 2021 / Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz dönemlerine ilişkin e-Defterlerini, 16 Kasım 2021 tarihine kadar oluşturma, imzalama ve aynı süre zarfında “Elektronik Defter Beratları”nı Başkanlık sistemlerine yüklemeleri, 
 • 3’er aylık dönemler itibariyle yükleme tercihinde bulunanların ise, 2021 / Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerine ilişkin e-Defterlerini, 16 Kasım 2021 tarihine kadar oluşturma, imzalama ve aynı süre zarfında “Elektronik Defter Beratları”nı Başkanlık sistemlerine yüklemeleri,
 • Ayrıca söz konusu mükelleflerce Başkanlığa aktarımı zorunlu olan e-Defterler ile Berat dosyalarının da “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu”nun “2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları” başlıklı bölümünde de ifade edildiği üzere, e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden 15’inci günün sonuna kadar aktarılması gerektiğinden, söz konusu ikincil kopyaların da en geç 1 Aralık 2021 tarihine kadar Başkanlığa aktarı mümkün bulunmaktadır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-107-Gerçek Faydalanıcılara İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır

Tarih   : 11.08.2021

Sayı    : 2021-107

Konu  : Gerçek Faydalanıcılara İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır1)- Gerçek Faydalanıcılara İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır:

 • 13/7/2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim yapılması düzenlenmiş olup, “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” İnternet Vergi Dairesinde ‘Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri‘ menüsünde uygulamaya açılmıştır.
 • Kapsama giren mükellefler ve diğer kişilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.
 • Bildirimin yapılmasının ardından bildirimin hatalı veya eksik olduğunun anlaşılması durumunda bildirimin bu maddede belirtilen usullerde yeniden verilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.
 • Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

2)- Gerçek Faydalanıcı Bilgilerinin Verilme Zamanı:

 • Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır. 
 • Yukarıda belirtilenlerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden 1 ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.
 • Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

3)- Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Vermek Zorunda Olan Mükellefler:       
     1/8/2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);

 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 • Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,

 vermek zorundadırlar. 

 • Tedbirler Yönetmeliğinde 11/10/2006 tarihli ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan ve tebliğde belirtilen kurum, kuruluş ve mükellefler ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.
 • Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

4)- Gerçek Faydalanıcıların Belirlenmesi:

 Tüzel kişilerde;

 • Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
 • Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
 • Yukarıda belirtildiği şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

 gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.  Tedbirler Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde;

 • Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
 • Yukarıdaki şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

 üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir ve bildirime konu edilir.

Trust ve benzeri teşekküllerde;

 • Kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.

5)- Diğer Hususlar ve Cezai Müeyyideler:

 • Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Bu Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimi ile vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde, “gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilen”  mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilir.

 PDF olarak indirmek için tıklayın

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-106-Kira Gelirini Hiç Beyan Etmeyen Veya Eksik Beyan Edenlere Matrah Artırımı İmkanı

Tarih   : 11.08.2021

Sayı    : 2021-106

Konu  : Kira Gelirini Hiç Beyan Etmeyen Veya Eksik Beyan Edenlere Matrah Artırımı İmkanı
1- 2016-2017-2018-2019-2020 Yıllarında Kira Geliri Elde Edildiği Halde Hiç Beyanname Vermeyenlerin Matrah Artırımı:

 Belirtilen yılda/yıllarda kira geliri elde edildiği halde hiç beyan edilmemiş ise, 31.08.2021 tarihine kadar aşağıdaki tabloda belirtilen yıllara göre matrahların beyan edilerek, hesaplanan vergilerin de süresinde ödenmesi durumunda inceleme ve ceza riski ortadan kalkacaktır.

YILASGARİ MATRAHBEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VEREN VE ÖDEMELERİNİ YAPANLARIN VERGİSİBEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VERMEYEN VEYA ÖDEMELERİNİ SÜRESİNDE YAPMAYANLARIN VERGİSİ
20169.400151.410201.880
20179.960151.494201.992
201810.580151.587202.116
201911.240151.686202.248
202012.740151.911202.548

Örnek: 2020 yılında 100.000,00 TL mesken kira geliri elde eden Bayan (A) 2021/Mart ayında vermesi gereken GMSİ beyannamesini vermemiştir. Bu durumda sadece 2020 yılı için 31.08.2021 tarihine kadar matrah artımı beyannamesi vermesi halinde 2.548,00 TL vergi ödeyerek, muhtemel inceleme ve ceza risklerinden kurtulmuş olacaktır. Ayrıca ödemelerini “Peşin” yapacağını beyan etmesi halinde ve 30.09.2021 tarihine kadar ödemesini yapması durumunda, %10 oranında, (254,80 TL) indirim yapılacağından 2.293,20 TL ödeyecektir. Aynı şekilde önceki başka bir yılda veya yıllarda da (2016-2017-2018-2019) kira geliri var ise, hangi yıllarda kira geliri olduysa o yılları da birleştirerek tek bir beyanla matrah artırımı yapılabilecektir.

2- 2016-2017-2018-2019-2020 Yıllarında Elde Edilen Kiraların Eksik Beyan Edilmesi Durumunda Matrah Artırımı:

Yukarıda belirtilen yılda/yıllarda elde edilen kiraların verilen beyannamelerde eksik beyan edilmiş olması halinde veya beyanı yapılmayan farklı kira gelirlerinin de bulunması durumunda, her bir yıl için beyan edilen matrahlara ilgili yıl için belirlenen % (35,30,25,20 veya 15) oranlarının tatbiki ile artırımı yapılacak matrahlar üzerinden hesaplanacak %20 (vergilerin sürende ödenmiş olması halinde %15) verginin 31.08.2021 tarihine kadar beyan edilerek, peşin ya da taksit seçeneğine göre usulünce ödenmesi halinde muhtemel inceleme ve ceza riskleri ortadan kalkacaktır.

YILBEYAN EDİLEN MATRAHA UYGULANACAK ORAN %BEYAN EDİLEN VERGİYİ SÜRESİNDE ÖDEYENLER %BEYAN EDİLEN VERGİYİ SÜRESİNDE ÖDEMEYENLER %
2016351520
2017301520
2018251520
2019201520
2020151520

Örnek: Bay (B) 2020 yılında 80.000,00 TL kira geliri beyan etmiştir. Ancak; aslında beyan ettiği meskenler için 120.000,00 TL tahsil etmiş, ayrıca farklı bir meskenden dolayı da 50.000,00 TL mesken kira geliri elde ettiği halde bu gelirini beyannameye dahil etmemiştir. Bu durumdaki Bay (B); 2020 yılı için beyan ettiği, 80.000,00 TL üzerinden %15 oranında hesaplanacak (80.000,00 * 15 = 12.000,00 TL) 12.000,00 TL tutarında matrah artırımı yapması halinde %20 oranında (vergilerini süresinde ödeyenlerde %15) hesaplanacak  (12.000,00 * 20/100 = 2.400,00 TL) 2.400,00 TL vergiyi peşin ya da en fazla 6 taksitte ödemesi halinde, eksik beyan ettiği ya da hiç beyan etmediği kira gelirleri nedeniyle ceza risklerinden kurtulacaktır.

3- Kira Gelirlerine Yönelik Matrah Artırımlarında Ortak Hususlar:

 • Matrah artırımlarında meskenlere uygulanan istisna dikkate alınmayacaktır,
 • Artırımların en geç 31.08.2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir,
 • Peşin veya en fazla 6 taksit seçeneği mevcut olup, peşin ödemelerde (30.09.2021 tarihine kadar) %10 indirim yapılacaktır,
 • Matrah artırımına ilişkin ödemelerin süresinde yapılması gerekmekte olup, aksi halde hükümlerinden faydalanılamayacağı gibi, vergilerin gecikme zammı ile birlikte cebren tahsili yoluna gidilecektir.
 • Gelir vergisi yönünden daha önce hiç mükellefiyet tesis edilmemiş kişiler; ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine, kağıt ortamında düzenlenmiş matrah artırımına ilişkin beyan/bildirim ve kimliği ile müracaat ederek, mükellefiyet tesis ettirilmek suretiyle, beyan verebileceklerdir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-105-Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerde SGK Tarafından Erteleme Getirildi

Tarih : 11.08.2021

Sayı    : 2021-105

Konu  : Yangın Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerde SGK Tarafından Erteleme GetirildiSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 09.08.2021 tarih E-35158785-309/7-202.99-29084065 sayılı Genel Yazı ile; Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye İllerinde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle SGK ertelemesi getirildiği duyurulmuştur. Buna göre; 

 • 28.07.2021 tarihinde Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye il merkezi ile Kadirli ilçesinde,
 • 29.07.2021 tarihinde Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri ile Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde,

 meydana gelen yangın felaketinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında olduğunun değerlendirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine istinaden Yönetim Kurulu’nun 6.8.2021 tarihli, 2021/279 sayılı kararı ile;

           Yangın felaketinin meydana geldiği Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye il merkezi ile Kadirli ilçesi, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri, Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, meydana gelen yangın felaketi tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-01.11.2021 (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-01.11.2021 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmasına,

a)- Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına,
b)- Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,

c)- Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.7.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler içinse 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile Antalya, Mersin ve Osmaniye ilindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 30.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasına,

d)- Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 30.11.2021 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine,

e)- Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmamasına,

f)- Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021, Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021 tarihi itibariyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021 ila 01.11.2021, Adana ve Muğla ilindeki yerler için 29.07.2021 ila 01.11.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.11.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına, g)- Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına,
h)- Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına,

ı)- 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin kaldırılmasına, i)- 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki mucbir sebep nedeniyle ertelenen borçların tecil faizi alınmaksızın ya da daha düşük bir tecil faiz oranı ile taksitlendirilebileceği hüküm gereği; 28.02.2022 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması ve 2013/14 sayılı Genelgede belirtilen diğer şartlarının sağlanması kaydıyla ertelenen borçların azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi, Karar verilmiştir. Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye İllerinde meydana gelen yangın felaketi ile ilgili olarak yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerektiği duyurulmuştur. 

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-104-Form Ba-Bs Bildirimi İle E-Defter Onay ve Berat Yükleme Süreleri

Tarih   : 06.08.2021

Sayı    : 2021-104

Konu  : Form Ba-Bs Bildirimi İle E-Defter Onay ve Berat Yükleme Süreleri136 Sıra No’lu VUK’nu Sirküleri ile 06.08.2021 tarihine kadar uzatılan;

 • 2021/Haziran Dönemine Ait Form Ba-Bs Verme Süresi, 
 • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, 2021/Nisan Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi ve Onay 

Süreleri bugün (06.08.2021 tarihinde) sona eriyor. 

 • Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının İkincil Kopyalarını Yükleme Süresi ise; 16.08.2021 tarihinde sona erecek.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-103-Maske Eldiven İş Elbisesi ve Gözlüklerin İhracatında Ön İzin Uygulaması Kaldırıldı

Tarih   : 06.08.2021

Sayı    : 2021-103

Konu  :  Maske, Eldiven, İş Elbisesi ve Gözlüklerin İhracatında Ön İzin Uygulaması KaldırıldıBilindiği gibi pandemi döneminde04.03.2020 tarih 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2020/4)” ile “İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi” nin 27-32 nci sıralarına eklenen bazı malların ihracı ön izne bağlanmıştı. Bu defa, 06.08.2021 tarih 31560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/6)” ile söz konusu listenin 27-32’inci sıralarında yer alan ve aşağıda belirtilen malların ihracatlarında ön izin uygulaması kaldırılmıştır. İhracatta Ön İzin Uygulaması Kaldırılan Mallar (27-32 Sıralar):

 • Koruyucu maske,
 • Koruyucu iş elbiseleri, tulum,
 • Kimyasallara karşı koruyucu önlükler,
 • Koruyucu gözlükler,
 • Tıbbi ve cerrahi maskeler,
 • Tıbbi steril/non-steril eldivenler,

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.