Kategori Arşivleri: Güncel Bilgiler

2021-123-Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

Tarih  : 01.11.2021

Sayı    : 2021-123

Konu  : Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden yapılan 01.11.2021 tarihli duyuruda;

 • 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2016 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yenilenerek, cep telefonu teslimlerine ilişkin bildirimin eklendiği, 
 • Ayrıca serbest bölgelerde verilen hizmetlerdeki tam ve kısmi istisnalarla ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim” tablosu oluşturulduğu, 
 • Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerektiği,

   Açıklanmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-180-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine Yönelik İşlemlerin Form Ba Ve Form Bs’de Gösterilmesi

Tarih : 01.11.2021

Sayı    : 2021-122

Konu  : İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine Yönelik İşlemlerin Form Ba Ve Form Bs’de Gösterilmesi

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştı.

Elektronik ortamda düzenlenen (E-fatura ve E-arşiv fatura) belgelerin her ne kadar Form Ba ve Bs’de gösterilmemesi yönünde genel bir düzenleme yapılmış olsa da, aşağıdaki durumlarda 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No:1)’de yapılan özel düzenleme yapıldığından, ileride ihtilaflı bir durum ile karşılaşılmaması adına aşağıda belirtilen durumların olması halinde Form Ba ve Form Bs’de gösterilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

1- İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Beyan Edilmesi Durumunda Ba Formu Karşısındaki Durumu:

7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. 

Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır. 2- Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar İçin Düzenlenen Faturaların Bs Formu Karşısındaki Durumu:

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır.

Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Vergi Daireleri 1 Kasım 2021 Pazartesi Günü Saat 21:00′ a Kadar Açık Bulundurulacaktır.


Bilindiği gibi, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09/06/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 27/8/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/8/2021 tarihli ve 4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi kullanılarak anılan Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Bu nedenle, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksitinin ödeme süresi 01 Kasım 2021 Pazartesi günü sona ermektedir.

Vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 01 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 21:00’a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır. 

7338 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de Yayımlandı.


26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmış ve Konaklama Vergisinin yürürlük tarihi 1/1/2023 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyanname verme yükümlülüklerinin kaldırılması,
 • Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin tevkifat suretiyle basit ve etkin bir şekilde vergilendirilmesi ve bu kazançlara konu teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna edilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi ve geçmişte yapılan kesintilerin iade edilebilmesi,
 • 4. dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması,
 • Konaklama vergisinin yürürlük tarihinin 1 yıl uzatılması,
 • Vergiye uyumlu mükelleflerde %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanma koşulu olan indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda tarhiyat yapılmamış olması koşulunun, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi olarak değiştirilmesi,
 • Nakdi sermaye artışına ilişkin faiz indirimi uygulamasında, sermaye artışının yurtdışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranının %75 olarak uygulanması,
 • İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırıma katkı tutarının %10’luk kısmının talep edilmesi halinde diğer vergi borçları için kullanılabilmesi,
 • Yeniden değerleme uygulamasının kalıcı hale getirilmesi,
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının uzlaşma kapsamına alınması,
 • Mükelleflere günlük olarak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği faydalı ömür süresinden daha uzun sürelerde amortisman ayırabilmesi imkanı getirilmesi,
 • Pişmanlık uygulamasının vergiye uyumu artıracak şekilde etkinleştirilmesi,
 • Vergi cezalarındaki tekerrür uygulamasının vergi uyumunu artıracak şekilde revize edilmesi,
 • Karşılıklı anlaşma usulüne ilişkin hükümlerin iç mevzuatımıza eklenmesi,
 • 2023 yılı sonuna kadar alınacak yeni makine ve teçhizatın amortisman oran ve sürelerinin, Bakanlığımızca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesi,
 • Vergi incelemesine ilişkin süreçlerin hızlandırılması ile elektronik ortamda vergi incelemesi yapılabilmesi,
 • Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilmesinin yanı sıra vergi dairelerindeki bürokratik süreçlerin etkinleştirilmesi,
 • Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerindeki belirsizliklerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması,
 • Yenileme fonu uygulamasının uygulamada tecrübe edilen hususlar dikkate alınarak revize edilmesi,
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin şüpheli alacak karşılığı ayırabilmesinin sağlanması
 • Elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin olarak uygulamada tereddüt yaşanan konulara açıklık getirilmesi,
 • Tebligat süreçlerinin etkinleştirilmesi,
 • Hayırseverlerin yapacakları bağışlara konu sözleşmelere damga vergisi istisnası getirilmesi,
 • ATV (her türlü arazide kullanılan araç)  ile UTV (çok amaçlı hizmet aracı) tipi taşıtların ÖTV karşısındaki durumunun netleştirilmesi ve bu araçların vergilendirilmesine esas tek bir oran (%25) belirlenmesi,
 • Motorlu karavanların özel tüketim vergisi oranının (%45) olarak belirlenmesi,

gibi mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bahse konu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

2021-122-İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Tarih : 25.10.2021

Sayı    : 2021-122

Konu  : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Önemli Değişiklikler YapıldıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “İhracat Genelgesi”nde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısına istinaden önemli değişiklikler yapılmış olup, yapılan bu önemli değişikliklere aşağıda başlıklar halinde özetlenerek yer verilmiştir.

1- İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasından Muaf Tutulacak Ülke Sayısı 29’a Çıkarıldı:

İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi” başlıklı 4’üncü maddenin (6)’ıncı fıkrası  “Ek:2’de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz” şeklinde değiştirilmek suretiyle, aşağıda belirtilen ülkeler (Ek-2) ihracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasından muaf tutulmuştur.

Böylelikle daha önceden; İran, Suriye ve Lübnan’a uygulanan muafiyetin kapsamı 29 ülkeye çıkarılarak genişletilmiş oldu.

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ DÜZENLEMESİNDEN MUAF TUTULAN ÜLKELER (Ek-2)
1AFGANİSTAN11GİNE21NİJERYA
2ANGOLA12İRAN22SENEGAL
3BELARUS13KAMERUN23SOMALİ
4BENİN14KENYA24SUDAN
5CİBUTİ15KIRGIZİSTAN25SURİYE
6ETİYOPYA16KUZEY KORE26SUUDİ ARABİSTAN
7FİLDİŞİ SAHİLİ17KÜBA27TACİKİSTAN
8FİLİSTİN18LEBERYA28TANZANYA
9GABON19LÜBNAN29VENEZUELA
10GANA20MOLDOVA2- İhracat Bedelinin Mahsup Olarak Kullanılabilmesi İçin Bedel Getirme Süresi İçinde Talebin Yapılması Zorunluluğu Getirildi:
 İhracat Genelgesi’nin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21’inci maddesinin 3’üncü fıkrası “(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel getirme süreleri içinde veya bu Genelgenin 27 nci maddesi uyarınca verilen ek süreler ya da 29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde yapılması gerekir” şeklinde değiştirilmiştir.

3- Bazı Ülkelere Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin %50’sinin Tasarrufu Serbest Kullanıma Bırakılıyor:
 İhracat Genelgesi’nin “İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler” başlıklı 22’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1)Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3’te yer alan ülkelere  yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin %50’sinin tasarrufu serbesttir.”

Bu ülkelere yapılan ihracatlara ilişkin ihracat bedellerinin yarısının usulüne uygun olarak getirilmesi yeterli olacak.

İHRACAT BEDELLERİNİN %50’SİNİN TASARRUFUNUN SERBEST BIRAKILDIĞI ÜLKELER (Ek-3)
1AZERBAYCAN6ÖZBEKİSTAN
2CEZAYİR7TUNUS
3FAS8TÜRKMENİSTAN
4KAZAKİSTAN9UKRAYNA
5MISIR10YEMEN

4- İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama Yoluyla Yapılan İhracatlarda 15.000-ABD Dolarını Geçmeyen Tutarlara İlişkin İhracat Hesapları Kapatılabilecek:

İhracat Genelgesi’nin “İhracat Hesabının Kapatılması” başlıklı 23’üncü maddesinin 6’ıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kiralama yoluyla yapılan ihracatta; sözleşme sürelerinin 180 günden fazla olması ve 180 gün sonunda sözleşmenin vadesi gelmemiş borçları da içermesi, aylık kira ücreti toplamının 15.000,- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmemesi halinde kiralananın toplam değeri göz önüne alınmaksızın ihracat hesabı doğrudan bankalarca veya ihtarname süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri tarafından terkin edilerek kapatılır.”


5- Irak ve Libya’ya İhracatlarda İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi Uygulaması Aşağıdaki Şekilde Uygulanmaya Aynen Devam Edilecek: 
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca kabulünün;

a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya

b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya

c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak,

d) Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür.

Yukarıda sayılan ülkelere yapılan ihracatta ihracat bedellerinin üçüncü kişiler tarafından efektif olarak bankaya getirilmesi halinde söz konusu bedellerin bankalarca ihracat bedeli olarak kabulü için ihracatçı veya ithalatçı tarafından bedeli getiren üçüncü kişiye bedelin bankaya getirilmesinden önce vekâletname verilmiş olması gerekmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Yayınlandı.


Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satışında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi  istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi” kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

• Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı ve istisna uygulanabilmesi için gerekli şartlar,
• İstisnaya konu olan taşınmaz ve iştirak hisselerinin neyi ifade ettiği,
• İki tam yıl süreyle aktifte bulundurma ve süre hesabında özellik arz eden durumlar,
• Gayrimenkul satış kazancının fon hesabına alınması ve burada tutulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
• Kazancın hesaplanmasında esas alınacak bedel, faiz, komisyon, kur farkı ve vade farklarının durumu,
• Alış ve giderlere ait KDV’nin indirimi,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini VİMER-189 arayabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Abuja’da İmzalanmıştır.


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 20 Ekim 2021 tarihinde Abuja’da imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet MUŞ ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına Finans, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Sayın Dr. Zainab AHMED tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve Nijerya’nın daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Anlaşma iki ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde % 7,5 oranı ile sınırlandırılmaktadır. Ayrıca diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi faaliyetlerinin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Anlaşma’da yer alan Bilgi Değişimi maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca, iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenleme de Anlaşmada yer almıştır.

Türkiye’nin, imzalanan bu anlaşma ile bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 97’ye ulaşmış olup, bunlardan 86’sı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

2021-121-Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödeme Süreleri İle Ödemelerde Bilinmesi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tarih  : 20.10.2021

Sayı    : 2021-121

Konu  : Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödeme Süreleri İle Ödemelerde Bilinmesi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


1- Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödeme Süreleri Tablosu:

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ
SIRAYAPILANDIRMANIN TÜRÜİLK TAKSİTİKİNCİ TAKSİT
12. Maddeye Göre Yapılandırılan Kesinleşmiş Vergi Borçları01.11.202130.11.2021
23. Maddeye Göre Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasındaki Yapılandırılan Borçlar01.11.202130.11.2021
34. Maddeye Göre İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Nedeniyle Yapılandırılan Borçlar01.11.202130.11.2021
44. Maddeye Göre VUK’nun 371. Maddesi Kapsamında Pişmanlıkla Veya Kendiliğinden Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri01.11.202130.11.2021
55. Maddeye Göre Yapılan Matrah Artırımları01.11.202130.11.2021
66. Maddenin 2. Fıkrasına Göre; Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlardan 31.08.2021 Tarihine Kadar Faturası Düzenlenenlerin Ödeme Süresi26.09.202126.11.2021 (3.Taksit Süresi 26.01.2022)
76. Maddenin 2. Fıkrasına Göre; Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlardan 30.09.2021 Tarihine Kadar Faturası Düzenlenenlerin Ödeme Süresi26.10.202126.11.2021(3.Taksit Süresi 26.01.2022)
87. Maddeye Göre Kesinleşmiş SGK Borçlarından Yapılandırılanlar30.11.202131.12.2021
98. Maddeye Göre SGK Ön Değerlendirme, Araştırma Veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları İle Kesinleşmemiş İdari Para Cezalarından Yapılandırılanlar30.11.202131.12.2021
1010. Maddenin 1, 2 ve 3. Fıkralarında Yer Alan Bazı Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarından Yapılandırılanlar30.11.202131.12.2021
1110. Maddenin 4. Fıkrasında Yer Alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Hükümlerine Göre Aidat Ve Diğer Alacaklardan Yapılandırılanlar30.11.202131.12.2021
1210. Maddenin 5. Fıkrasında Yer Alan 3568 Sayılı Kanun Kapsamında SMMM ve YMM Aidat Alacaklarından Yapılandırılanlar01.11.202130.11.2021
1310. Maddenin 8. Fıkrasında Yer Alan Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek  Kuruluşları Kanununa Göre Aidat Alacaklarından Yapılandırılanlar01.11.202130.11.2021
1410. Maddenin 9. Fıkrasında Yer Alan Avukatlık Kanununa Göre Stajyer Avukatların Baro Kesenekleri İle Staj Kredi Alacaklarından Yapılandırılanlar01.11.202130.11.2021
     


2- Yapılandırılan Borçların Ödenmesinde Bilinmesi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 30.09.2021 tarihine kadar (Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31.10.2021 tarihine kadar uzatılmıştır), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 31.10.2021 tarihine kadar (Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 30.11.2021 tarihine kadar uzatılmıştır), diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. (27.08.2021 tarih 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.08.2021 tarih 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)(7326 SK, 9-1.b bendi)
 • Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı ile; sadece bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmış olup, devam eden diğer taksit sürelerinde bir değişiklik olmamıştır. (27.08.2021 tarih 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.08.2021 tarih 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
 • Yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin mutlaka süresinde ödenmesi gerekmektedir. (7326 SK, 9-1.b bendi)
 • Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır. (7326 SK, 9’uncu maddenin 6’ıncı fıkrası)
 • Peşin ödeme seçeneğinin seçilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi (30.10.2021) içinde (30 Ekim hafta sonuna rastladığından, ilk iş günü olan 01.11.2021 tarihine kadar) ödenmemesi halinde Kanun’un 9’uncu maddesinin 6’ıncı fıkrası hükmüne göre, ödemenin yapılması gereken ilk taksit ödeme süresini takip eden ayın (Kasım ayı) sonuna kadar gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak bu durumda; peşin ödeme için uygulanan Yİ-ÜFE indirimi %90 değil, %50 olarak (ikinci taksit süresinde ödeme yapıldığından) uygulanacaktır. (Tebliğ, II/C-2.a bölümü)
 • Taksit ödeme süresinin son günü resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. (Tebliğ, II/C.1 son paragraf)
 • Matrah ve vergi artırımlarına ilişkin taksitin aksatılması halinde, matrah artırımının sağladığı avantajlardan yararlanılamayacağı gibi, matrah artırımından kaynaklanan borçlar gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. (7326 SK, 5’inci maddesinin 4.a bendi hükmü)
 • Matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda ödenecek vergilerden %10 indirim yapılacaktır. (7326 SK, 5’inci maddesinin 4.d bendi)
 • Yapılandırılan borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde (birden fazla taksit seçilmiş olsa bile) gecikme zammı veya gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %90 indirim yapılacak olup, ayrıca katsayı da hesaplanmayacaktır. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılacaktır. (Tebliğ, II/C-2.a bölümü)
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılacaktır. (Tebliğ, II/C-2.a bölümü)
 • Yapılandırılan borçlar; vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara ve anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilmektedir.
 • Vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan mükellefler; mahsuben iade için gerekli tüm belgelerin (duruma göre teminat veya YMM Raporu dahil) vergi dairesine verilmiş olması halinde yapılandırdıkları kendi vergi borçlarını mahsuben ödeyebileceklerdir. Mahsup talebi tebliğ eki Ek-2/E dilekçesi ile yapılacaktır. (7326 SK, 9’uncu maddenin5’inci fıkrası ile Tebliğ, II/C-4 bölümü)
 • Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin, borç durumu gösteren belge talep etmeleri durumunda, Kanunun 2’inci maddesine göre yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dahil) %10’unun ödenmiş olması şartı ile kanun hükümleri de ihlal edilmediği sürece taksitli borçlar belgede gösterilmeyecektir. (7326 SK, 9’uncu maddenin 12’inci fıkrası, Tebliğ, II/D-7 bölümü)
 • Motorlu Taşıtlarla ilgili olarak Kanunun 2, 3 ve 4’üncü maddeleri kapsamında yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dahil); en az %10’unun ödenmesi halinde ve kanun hükümleri ihlal edilmemek şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapılmasına ve uçuşa elverişli belgesi verilmesine imkanı sağlanacaktır. (Tebliğ, II/D-8.b bölümü)
 • Kanunun 2, 3 ve 4’üncü maddelerine göre yapılandırılmış borcu olan motorlu taşıtların satış ve devir işlemlerinde, yapılandırılmış borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranmaktadır. (Tebliğ, II/D-8.b bölümü)
 • Ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak üzere 10 TL’ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler, kanun hükümlerinin ihlali sayılmayacaktır. (7326 SK 9’uncu maddenin 7’inci fıkra hükmü ile Tebliğ, II/Ç-3 bölümü)
 • Uygulanan hacizler, Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılabilecektir. (7326 SK, 9’uncu maddenin 12’inci fıkrası)

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

2021-120-Defter Beyan Sistemi Uygulamasına Yönelik VUK Tebliği Yayımlandı

Tarih : 19.10.2021

Sayı    : 2021-120

Konu  : Defter Beyan Sistemi Uygulamasına Yönelik VUK Tebliği Yayımlandı19.10.2021 tarih 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:532) yayımlanmıştır.

“Defter-Beyan Sistemi” uygulama usul ve esaslarının belirlendiği Tebliğ’de yapılan ve 19.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklikler aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir.

1- Tebliğin Tanımlar ve Kısaltmalar Maddesine Aşağıdaki Tanımlar Eklenmiştir:

 • Elektronik Beyanname Sistemi (e-Beyanname Uygulaması): Vergi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili diğer genel tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar kapsamındaki yazılım, program veya uygulamaların tamamı. 
 • Sisteme kayıt yapılması: Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin vergisel ve ticari işlemlere ilişkin kayıtlarının, 13 üncü maddede belirtilen Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ile meslek odası tarafından; Sisteme girilmesi veya Sisteme muhasebe programları aracılığıyla iletilmesi. 

2- Defter-Beyan Sistemi Kayıt Süreleri Hakkında Yapılan Değişiklikler:

 • Sistem kapsamında olan mükelleflere ilişkin vergisel ve ticari işlem kayıtları, 13 üncü maddede belirtilen Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından elektronik ortamda Sisteme kayıt yapılması suretiyle gerçekleştirilir. 
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin;

a)- Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar, b)-Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar,gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

3- Defter-Beyan Sistemine Dahil Mükelleflere Defterlerin Kapanış Onayı Zorunluluğu Getiriliyor:

 • Defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılacaktır.
 • Defter-Beyan Sistemi kapsamında olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar dışında kâğıt veya elektronik ortamda tuttukları diğer defterlerin hukuki geçerliliği bulunmayacaktır.

4- Defter-Beyan Sistemi Üzerinde Tutulan Defterlerin Muhafaza ve İbrazına İlişkin Yapılan Değişiklikler:

 • Sistemde elektronik ortamda tutulan kayıtlar ile defterler, talep eden yetkili makamlara talep ettikleri şekliyle ibraz edilmesi amacıyla, Başkanlık tarafından www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlanan uygulama veya teknik kılavuzlarda belirlenen format, içerik ve standartlarda; 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilebilecek ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kağıt ortamdaki hali talep edilebilecektir. Bu şekilde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilmeyen ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuki geçerliği bulunmayacaktır.
 • Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa, yetkili makamlara ibraz yükümlülüğü ise mükellefe aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından, Sisteme yapılan kayıtları ve bu kayıtlardan hareketle oluşan defterleri elektronik ortamda muhafaza edecek ve mükelleflerin kullanımına, 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza süresi boyunca hazır halde bulunduracaktır. Yetkili makamlarca talep edilen defterlerin, ikinci fıkrada belirtilen şekilde elektronik ortamda indirilmesi veya kağıt onaylı halinin bağlı olunan vergi dairesinden alınması sonrasında, yetkili makamlara ibraz edilmemesinin hukuki ve cezai sorumluluğu mükellefe aittir.
 • Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, ibrazı talep eden birimin talep ettiği şekle (elektronik veya kağıt) göre; sistem üzerinden elektronik ortamda indirecekleri elektronik defter ve kayıt dosyalarını elektronik ortamda ibraz edebilecekleri gibi bağlı olunan vergi dairesinden alınan kağıt ortamdaki onaylı halini de ibraz edebilirler. Başkanlık, elektronik ortamda indirilen defter ve kayıt dosyalarının elektronik ortamda görüntüleme, doğrulama, sorgulama ve Başkanlığın elektronik sertifikası ile imzalanarak değişmezliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik işlemler ve bağlı olunan vergi dairesinden onaylı ve kağıt ortamda talep edilmesi ve sunulmasına yönelik işlemlere ilişkin teknik ve uygulama usul ve esaslarını, www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı kılavuzlarla veya duyurularla belirlemeye yetkilidir.
 • İlgili makamlar tarafından, defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi hallerinde, bu durumu tevsik eden belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa başvurulacaktır. Başkanlık, bu talep üzerine, Sistemde bulunan kayıtları veya bu kayıtları dikkate alarak oluşturacağı elektronik defter dosyasını veya onaylı kağıt ortamdaki halini ilgili makamlara iletir.

5- Defter-Beyan Sisteminin Kullanımına İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler:

 • Başkanlık, Sistem üzerinden işlem veya kayıt yapılması, elektronik ortamda defter ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı ile Sistem üzerinden veya Elektronik Beyanname Sistemi üzerinden beyanname ve/veya bildirimlerin hazırlanması, elektronik ortamda beyannamelerin Sistem veya Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla verilmesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standart, kural, usul, zorunluluk veya izinleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı teknik veya uygulama kılavuzları veya duyuruları ile belirleyecektir.
 • Başkanlık, mücbir sebep halleri, bölgesel veya yurt genelini ilgilendiren uzun süreli elektrik veya internet kesintileri, siber saldırı, Sistem veya Başkanlığın ilgili diğer bilgi işlem sistemlerinde oluşan sistemsel ve teknik problemler gibi gerek Başkanlık gerekse mükellef, meslek mensubu ya da meslek odaları açısından Defter-Beyan Sistemini kullanılamaz hale getiren koşulların varlığı halinde, Sistem kapsamında yer alan belge, kayıt, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelerin belirlenecek süreler dâhilinde Sistem ve/veya elektronik ortam haricinde düzenlenmesi, tutulması, gönderilmesi veya muhafaza edilmesi ve Tebliğde belirlenen sürelerin uzatılması ile bahse konu koşulların ortadan kalkmasının ardından söz konusu işlemlerin Sisteme aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetkilidir.


6- Sorumluluk ve Ceza Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler:

 • Bu Tebliğ ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt (213 Sayılı Kanunu’n 219 uncu maddesinde belirtilen belgeler hariç) veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem veya Elektronik Beyanname Sistemi harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler.
 • Bu mükellefler, Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi veya Elektronik Beyanname Sistemi dışında gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir.
 • Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste ve benzeri bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden, doğruluğundan ve Elektronik Beyanname Sisteminden verilen beyannameler ile Defter-Beyan Sisteminde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır.
 • Sistemin veya Elektronik Beyanname Sisteminin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından ya da Elektronik Beyanname Sisteminden verilen beyannameler ile Defter-Beyan Sisteminde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) Resmi Gazete’de Yayımlandı.


486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 532) 19/10/2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak içintıklayınız.