Kategori Arşivleri: Gelir İaderi Başkanlığı

7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı.


7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatılmıştır.

Söz konusu Karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekmektedir.

(Önemli Not: Diğer taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.)

Başvurular,

yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Taksitlerin Ödeme Süreleri 4419 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Uzatıldı.


27/8/2021 tarih ve 4419 sayılı Karar ile; Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve/veya 7326 sayılı sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandıran borçların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinin ödeme süreleri uzatılmaktadır.

Yapılan düzenleme ile mücbir sebep hali ilan edilen döneme rastlayan taksitlerden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde; belediyelerin bu döneme rastlayan taksitlerinin ödeme süreleri ise mücbir sebep halinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlayarak aylık dönemler halinde ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru


14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru


14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 21/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:37) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.


20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) ile;

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (II/A-5.7.2.) bölümünde yer alan “imza sirküleri” ibaresi metinden çıkarılmasına ve

– Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslar kapsamına dâhil edilmiş olan mükelleflerin 7326 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapmaları halinde genel esaslara dönüşü ile özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin daha sonra haklarında yapılacak bu tespitler sebebiyle özel esaslar kapsamına alınmayacaklarına

ilişkin olarak düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru


14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 20/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

VERGİLERDE PİŞMANLIKLA BEYAN UYGULAMASI BROŞÜRÜ YAYINLANDI


Mükelleflerin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ve bu uygulamanın mükelleflere sağladığı avantajlara ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Pişmanlık ve ıslah uygulamasının kapsamı,
 • Pişmanlık hükümlerinden kimlerin yararlanabileceği,
 • Pişmanlık ve ıslah kapsamına giren vergiler,
 • Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanma şartları,
 • Pişmanlıkla beyannamenin nasıl verileceği,
 • Pişmanlık zammı oranı ve nasıl hesaplanacağı,
 • Pişmanlık şartlarının ihlalinin sonuçları,

gibi konularda genel bilgilere ve örneklere yer verilmiştir. 

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru


14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.


Birincil sekmeler

28.07.2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ila 1.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince,

 • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
 • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
 • yangın tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
 • 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi

uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilinir.

2021-100-Cins Tashihi Harçlarının Belediyelere Bildirilmesi ve Ödenmesi

Tarih   : 29.07.2021

Sayı    : 2021-100

Konu  : Cins Tashihi Harçlarının Belediyelere Bildirilmesi ve Ödenmesi

Bilindiği gibi; 19.06.2021 tarih 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09.06.2021 tarihli “7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 69 ve 132’inci maddelerinde değişiklik yapılarak, 19.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, cins tashihlerine ilişkin harçların yapı kullanma izin harcı ile birlikte ilgili belediyelere bildirilerek, makbuz karşılığında peşin olarak tahsil edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. 

29.07.2021 tarih 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu Tebliği (Seri No:88)” ile cins tashihi harcının bildirimi ve ödenmesine yönelik getirilen bu yeni düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir. Söz konusu yeni uygulama; yapı kullanma izin belgesinin belediyelerden alınması durumunda cins tashihi harçlarının da belediyelere ödenmesine yönelik olup, yapı kullanma izin belgesinin belediyeler dışındaki kurum ve kuruluşlardan (Valilik vb.) alınması durumunda harçların, eskiden olduğu gibi vergi dairelerine ödenmesi uygulamasına aynen devam edilecektir.

Tebliğde belediyelerin; yapı kullanma izin belgesi aşamasında tahsil edilmeyen cins tashihi harçlarından doğan müteselsil sorumlulukları, tahsil edilen harçlarının tahsil usulü, muhtasar yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik ortamda bildirim ve ödenmesi usulleri ile bu usullere uymayan belediyelere uygulanacak yaptırımlara yer verilmektedir.

Tapu müdürlüklerine de; cins tashihi işlemi aşamasında harcın belediyeler tarafından verilen bildirimlere dahil edilip edilmediğinin kontrol edilmesine yönelik sorumluluk verilmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.