Yazar Arşivleri: admin

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) 

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44) 

– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) 

– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)

– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) 

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) 

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 92) 

– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) 

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) 

– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21) 

– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) 

– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46)

– 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79)

322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğde;

  • Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulaması,
  • Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi istisnası uygulaması,
  • İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan ödemelerin aylık 1.000 Türk lirasına kadar olan kısmına gelir vergisi istisnası uygulanması

hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

2023 Yılı Vergi Takvimi Yayınlandı

Mükelleflerimizin, vergi türlerine göre beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri, bildirimlerin verilme süreleri ile elektronik defter beratlarının yüklenme süreleri gibi vergisel yükümlülüklerine ilişkin bilgilerin kolayca takip edilebilmesi amacıyla hazırlanan “2023 Yılı Vergi Takvimi” Başkanlığımız internet sayfasında pdf formatında ve aylık olarak kullanıma sunulmaktadır.

2023 Yılı Vergi Takvimi, resmi tatil günleri ve mali tatil dikkate alınarak hazırlanmıştır.

2023 Yılı Vergi Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Aylık Vergi Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarında Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulması Hususunda VUK Genel Tebliği Taslağı Revize Edildi

14/5/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde açıklanan geçici ve sürekli yeniden değerleme uygulaması müessesesi kapsamında, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile belirlenenden farklı muhasebe tekniği kullanan kurumlarda değer artış fonu hesabının oluşturulması hususunda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmış ve internet sitemizde yayımlanarak görüş ve önerilere açılmıştı.

Söz konusu taslak gelen görüş ve öneriler de dikkate alınarak revize edilmiş olup,  taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 06/01/2023 Cuma günü sonuna kadar “VUK2@gelirler.gov.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır

Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, aşağıda yer alan görüş ve öneri tablosu doldurularak, 10/1/2023 tarihi mesai bitimine kadar kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

28/12/2022 Tarihli ve 6618 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29/12/2022 Tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı

29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında yapılan değişiklik ile;

-Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında,

-Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde,

-Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu Varlık Kiralama Şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda,

-Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde,

-Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde

indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Vergi Terimleri Sözlüğü YAYINDA

Vergi mevzuatı ve uygulamalarında kullanılan terimler esas alınarak hazırlanan Vergi Terimleri Sözlüğü yayınlanmıştır.

Sözlüğe, sitemizde (www.gib.gov.tr) yer alan ——  Yardım ve Kaynaklar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Siz değerli kullanıcıların da katkılarıyla geliştirilmeye açık olan Vergi Terimleri Sözlüğü için görüş ve önerilerinizi mukellefhizmetleri@gelirler.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Vergi Terimleri Sözlüğüne ulaşmak için tıklayı

Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber Yayınlandı

Mükelleflerin vergi kanunlarından kaynaklanan vergi dairesinden olan iade alacaklarının mahsup edilebileceği borçlara ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber” hazırlanmıştır.

Söz konusu Rehberde;

  • Gelir ve kurumlar vergisinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsuben iadesi,
  • Geçici verginin mahsuben iadesi,
  • Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemleri,
  • Katma değer vergisinden kaynaklanan iade alacaklarının mahsup edilebileceği borçlar,
  • 6183 sayılı Kanuna göre nakden iade aşamasına gelen alacakların mahsup edilebileceği borçlar,
  • Mükelleflerin vergi dairesinden olan iade alacaklarının mahbup edebileceği borçlara ilişkin özet tablo,

gibi konular hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkinRehbere ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayabilirsiniz.

149 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır

22 Aralık 2022 tarihli ve 149 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

Buna göre 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.

Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.

Genel Tebliğ Taslağının geliştirilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmeye hazır hale getirilmesi için Başkanlığımız nezdinde çalışmalar devam etmekte olup mevcut Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 27/12/2022 tarihi akşamına kadar kagan.yuce@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Ek1 için tıklayınız.

Ek2 için tıklayınız.

Ek3 için tıklayınız.

Ek4 için tıklayınız.

Ek5 için tıklayınız.