322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğde;

  • Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulaması,
  • Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi istisnası uygulaması,
  • İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan ödemelerin aylık 1.000 Türk lirasına kadar olan kısmına gelir vergisi istisnası uygulanması

hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın