2021-180-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine Yönelik İşlemlerin Form Ba Ve Form Bs’de Gösterilmesi

Tarih : 01.11.2021

Sayı    : 2021-122

Konu  : İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine Yönelik İşlemlerin Form Ba Ve Form Bs’de Gösterilmesi

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştı.

Elektronik ortamda düzenlenen (E-fatura ve E-arşiv fatura) belgelerin her ne kadar Form Ba ve Bs’de gösterilmemesi yönünde genel bir düzenleme yapılmış olsa da, aşağıdaki durumlarda 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No:1)’de yapılan özel düzenleme yapıldığından, ileride ihtilaflı bir durum ile karşılaşılmaması adına aşağıda belirtilen durumların olması halinde Form Ba ve Form Bs’de gösterilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

1- İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Beyan Edilmesi Durumunda Ba Formu Karşısındaki Durumu:

7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. 

Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır. 2- Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar İçin Düzenlenen Faturaların Bs Formu Karşısındaki Durumu:

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır.

Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın