2021-121-Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödeme Süreleri İle Ödemelerde Bilinmesi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tarih  : 20.10.2021

Sayı    : 2021-121

Konu  : Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödeme Süreleri İle Ödemelerde Bilinmesi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


1- Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödeme Süreleri Tablosu:

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ
SIRAYAPILANDIRMANIN TÜRÜİLK TAKSİTİKİNCİ TAKSİT
12. Maddeye Göre Yapılandırılan Kesinleşmiş Vergi Borçları01.11.202130.11.2021
23. Maddeye Göre Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasındaki Yapılandırılan Borçlar01.11.202130.11.2021
34. Maddeye Göre İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Nedeniyle Yapılandırılan Borçlar01.11.202130.11.2021
44. Maddeye Göre VUK’nun 371. Maddesi Kapsamında Pişmanlıkla Veya Kendiliğinden Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri01.11.202130.11.2021
55. Maddeye Göre Yapılan Matrah Artırımları01.11.202130.11.2021
66. Maddenin 2. Fıkrasına Göre; Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlardan 31.08.2021 Tarihine Kadar Faturası Düzenlenenlerin Ödeme Süresi26.09.202126.11.2021 (3.Taksit Süresi 26.01.2022)
76. Maddenin 2. Fıkrasına Göre; Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlardan 30.09.2021 Tarihine Kadar Faturası Düzenlenenlerin Ödeme Süresi26.10.202126.11.2021(3.Taksit Süresi 26.01.2022)
87. Maddeye Göre Kesinleşmiş SGK Borçlarından Yapılandırılanlar30.11.202131.12.2021
98. Maddeye Göre SGK Ön Değerlendirme, Araştırma Veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları İle Kesinleşmemiş İdari Para Cezalarından Yapılandırılanlar30.11.202131.12.2021
1010. Maddenin 1, 2 ve 3. Fıkralarında Yer Alan Bazı Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarından Yapılandırılanlar30.11.202131.12.2021
1110. Maddenin 4. Fıkrasında Yer Alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Hükümlerine Göre Aidat Ve Diğer Alacaklardan Yapılandırılanlar30.11.202131.12.2021
1210. Maddenin 5. Fıkrasında Yer Alan 3568 Sayılı Kanun Kapsamında SMMM ve YMM Aidat Alacaklarından Yapılandırılanlar01.11.202130.11.2021
1310. Maddenin 8. Fıkrasında Yer Alan Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek  Kuruluşları Kanununa Göre Aidat Alacaklarından Yapılandırılanlar01.11.202130.11.2021
1410. Maddenin 9. Fıkrasında Yer Alan Avukatlık Kanununa Göre Stajyer Avukatların Baro Kesenekleri İle Staj Kredi Alacaklarından Yapılandırılanlar01.11.202130.11.2021
     


2- Yapılandırılan Borçların Ödenmesinde Bilinmesi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 30.09.2021 tarihine kadar (Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31.10.2021 tarihine kadar uzatılmıştır), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 31.10.2021 tarihine kadar (Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 30.11.2021 tarihine kadar uzatılmıştır), diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. (27.08.2021 tarih 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.08.2021 tarih 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)(7326 SK, 9-1.b bendi)
 • Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı ile; sadece bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmış olup, devam eden diğer taksit sürelerinde bir değişiklik olmamıştır. (27.08.2021 tarih 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.08.2021 tarih 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
 • Yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin mutlaka süresinde ödenmesi gerekmektedir. (7326 SK, 9-1.b bendi)
 • Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır. (7326 SK, 9’uncu maddenin 6’ıncı fıkrası)
 • Peşin ödeme seçeneğinin seçilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi (30.10.2021) içinde (30 Ekim hafta sonuna rastladığından, ilk iş günü olan 01.11.2021 tarihine kadar) ödenmemesi halinde Kanun’un 9’uncu maddesinin 6’ıncı fıkrası hükmüne göre, ödemenin yapılması gereken ilk taksit ödeme süresini takip eden ayın (Kasım ayı) sonuna kadar gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak bu durumda; peşin ödeme için uygulanan Yİ-ÜFE indirimi %90 değil, %50 olarak (ikinci taksit süresinde ödeme yapıldığından) uygulanacaktır. (Tebliğ, II/C-2.a bölümü)
 • Taksit ödeme süresinin son günü resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. (Tebliğ, II/C.1 son paragraf)
 • Matrah ve vergi artırımlarına ilişkin taksitin aksatılması halinde, matrah artırımının sağladığı avantajlardan yararlanılamayacağı gibi, matrah artırımından kaynaklanan borçlar gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. (7326 SK, 5’inci maddesinin 4.a bendi hükmü)
 • Matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda ödenecek vergilerden %10 indirim yapılacaktır. (7326 SK, 5’inci maddesinin 4.d bendi)
 • Yapılandırılan borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde (birden fazla taksit seçilmiş olsa bile) gecikme zammı veya gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %90 indirim yapılacak olup, ayrıca katsayı da hesaplanmayacaktır. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılacaktır. (Tebliğ, II/C-2.a bölümü)
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılacaktır. (Tebliğ, II/C-2.a bölümü)
 • Yapılandırılan borçlar; vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara ve anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilmektedir.
 • Vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan mükellefler; mahsuben iade için gerekli tüm belgelerin (duruma göre teminat veya YMM Raporu dahil) vergi dairesine verilmiş olması halinde yapılandırdıkları kendi vergi borçlarını mahsuben ödeyebileceklerdir. Mahsup talebi tebliğ eki Ek-2/E dilekçesi ile yapılacaktır. (7326 SK, 9’uncu maddenin5’inci fıkrası ile Tebliğ, II/C-4 bölümü)
 • Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin, borç durumu gösteren belge talep etmeleri durumunda, Kanunun 2’inci maddesine göre yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dahil) %10’unun ödenmiş olması şartı ile kanun hükümleri de ihlal edilmediği sürece taksitli borçlar belgede gösterilmeyecektir. (7326 SK, 9’uncu maddenin 12’inci fıkrası, Tebliğ, II/D-7 bölümü)
 • Motorlu Taşıtlarla ilgili olarak Kanunun 2, 3 ve 4’üncü maddeleri kapsamında yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dahil); en az %10’unun ödenmesi halinde ve kanun hükümleri ihlal edilmemek şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapılmasına ve uçuşa elverişli belgesi verilmesine imkanı sağlanacaktır. (Tebliğ, II/D-8.b bölümü)
 • Kanunun 2, 3 ve 4’üncü maddelerine göre yapılandırılmış borcu olan motorlu taşıtların satış ve devir işlemlerinde, yapılandırılmış borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranmaktadır. (Tebliğ, II/D-8.b bölümü)
 • Ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak üzere 10 TL’ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler, kanun hükümlerinin ihlali sayılmayacaktır. (7326 SK 9’uncu maddenin 7’inci fıkra hükmü ile Tebliğ, II/Ç-3 bölümü)
 • Uygulanan hacizler, Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılabilecektir. (7326 SK, 9’uncu maddenin 12’inci fıkrası)

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın