2021-118-Kesinti Yoluyla Ödenen Gelir ve Kurumlar Vergilerinde Nakden İade Yapılabilecek Üst Sınırlar Artırıldı

Tarih : 06.10.2021

Sayı    : 2021-118

Konu  : Kesinti Yoluyla Ödenen Gelir ve Kurumlar Vergilerinde Nakden İade Yapılabilecek Üst Sınırlar  Artırıldı

06.10.2021 tarih 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:315)” ile kesinti yoluyla ödenen vergilerde nakden iade üst sınırları artırılmıştır.

1- Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde Dikkate Alınacak Üst Sınırlar Artırıldı:

          Kesinti yoluyla ödenen vergilerde nakden iade edilebilecek üst sınır;

 • Henüz sonuçlanmamış iade taleplerine de uygulanmak üzere,
 • Dilekçe ile iade taleplerinde (süresinde yapılmış Tam Tasdik olmaması halinde) 10.000 TL’den 50.000 TL’ye,
 • Yeminli Mali Müşavir ile süresinde yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi kapsamında düzenlenecek rapora istinaden 100.000 TL’den 500.000 TL’ye,

Çıkarılmıştır.

2- Belirlenen Üst Sınırları Aşan Nakden İade Talepleri:


         Belirlenen üst sınırları aşan nakit iade talepleri için;

 • Teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenilmeden iade işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra inceleme sonucuna göre teminat çözülür.
 • Teminat gösterilmemesi halinde, yapılacak vergi inceleme sonucuna göre düzenlenecek rapora istinaden yerine getirilebilecektir.

3- Diğer Hususlar:

 • Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve sermayelerinin en az %51 veya daha fazlası bu kurumlara ait işletmelere yapılacak iadeler, bu Tebliğde belirtilen belgelerin ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.
 • Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir. Bu mahsup işlemine ilişkin verilecek iade talep dilekçesine (1A), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan “Üçüncü Kişilerin/Kurumların Vergi Borçlarına Mahsup Talebine İlişkin Liste” eklenir. Bu şekilde yapılan mahsup talepleri düzeltme fişinin onaylandığı tarih itibarıyla yerine getirilir.
 • İade talebinin kısmen mahsuben kısmen nakden olması halinde, söz konusu talepler bu Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilir. Dolayısıyla talebin tümünün nakit iadesi olarak kabul edilerek işlem yapılması söz konusu değildir.
 • Nakden iade talepleri ile ilgili olarak bu bölümde belirtilen dilekçe ve eklerinin ibrazı, talep edilen tutarın tamamı için aranılacaktır.
 • Mahsuba ilişkin iade talep dilekçesinin (1A) verilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir.
 • Bu kapsamda yapılacak nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacaktır.
 • Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edilecektir.
 • Geçici vergi iadelerinde; mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1B)’nin verilmesi gerekir.
 • Fazla ve yersiz ödenen vergilerin iadesinde; vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1C) ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
 • Bu bölümde yer alan tutarlar her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu miktarların hesabında ise 1.000 Türk Lirasına kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın