2021-116-Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor

Tarih   : 01.10.2021

Sayı    : 2021-116

Konu  : Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor

30  Eylül  2021  tarihinde  yayımlanan  31614  sayılı  Resmi  Gazete’  de  “İstirahatli  Olan Sigortalıların  İşyerinde  Çalışmadıklarına  Dair  Bildirimin  İşverenlerce  Sosyal  Güvenlik Kurumuna  Gönderilmesine  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Tebliğin  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile çalışılmadığına dair bildirimin kaldırıldığı yönünde yanlış anlamalar oluşmuştur.

İlgili tebliğdeki hüküm aynen 8/08/2021  tarihli  31572  sayılı  Resmi Gazetede  yayımlanan Sosyal  Sigorta  İşlemleri Yönetmeliğinde  (SSİY)  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelikle, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine taşınarak, uygulamaya devam edildiğinden, gerekliliğini yitiren ilgili tebliğin yürürlükten kaldırılması uygulamanın da ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir.

8/08/2021  tarihli31572  sayılı  Resmi Gazetede  yayımlanan  Sosyal  Sigorta  İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, ,SSİY’ nin  40 ıncı maddesinin 9 uncu fıkrasında “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.” hükmü düzenlendiğinden;

Sigortalıların raporlu kılınması halinde yapılması gereken çalışılmadığına dair bildirim uygulaması aynen devam etmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın