2021-114-KDV Tevkifatı İadesinin Ön Şartı Olarak Getirilen Tevkif KDV nin Ödenmesi Zorunluğunu Düzenleyen Tebliğ Hükmünü Danıştay Durdurdu

Tarih   : 28.09.2021

Sayı    : 2021-114

Konu  : KDV Tevkifatı İadesinin Ön Şartı Olarak Getirilen Tevkif KDV nin Ödenmesi Zorunluğunu Düzenleyen Tebliğ Hükmünü Danıştay Durdurdu
16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “35 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 15’inci maddesi ile, 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmesi sonucunda;

  • Tevkifattan doğan KDV İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiş bulunmaktadır.

Tevkifat KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi sırasında, iadesi talep edilen KDV’nin alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenmiş olması şartının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, tebliğ düzenlemesinin yürütmesinin durdurularak, iptaline yönelik Danıştay nezdinde açılan dava sonucunda, Danıştay 4’üncü Dairesi’nin 09.09.2021 tarih Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile;

  • 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) in 15. Maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yürütmeyi Durdurma Kararı neticesinde, nihai karar verilinceye kadarki süreçte talep edilecek (önceki talep edilip sonuçlanmayanlar dahil) Tevkifat KDV iade işlemlerinde ödeme şartının aranmaması gerektiği düşünülmekte olup, bu yönde Maliye’nin acil olarak uygulamaya yönelik vergi dairelerine görüş bildirmesi beklenilmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın