2021-113-7326 Sayılı Kanun Kapsamında İşetme Kayıtlarının Düzeltilmesinde Beyan Süreleri ve Önemli Hususlar

Tarih  : 28.09.2021

Sayı    : 2021-113Konu  : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında İşetme Kayıtlarının Düzeltilmesinde Beyan Süreleri ve Önemli Hususlar

1- İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşların Beyanı ve Ödeme Süresi:

Bildirimin Yapılacağı Beyannamenin TürüEk- 18
Envanter Kayıtlarının Verileceği Bildirim (*)Ek-19
Beyanname ve Bildirimin Verilme Süresi30.09.2021
Tahakkuk Eden Verginin Ödeme Süresi30.09.2021
* Elektronik ortamda verilen beyannamelerde, Ek-18 beyanı içinde Ek-19 bilgileri de girilebilmektedir.
 • Belirlenen rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecek makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı, teslimleri KDV’den istisna bulunan basılı kitap ve süreli yayınlar için %4 oranı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanarak beyan edilecektir.
 • Sorumlu sıfatıyla verilen/verilecek beyannamenin (Ek-18) kanunun yayımlandığı tarihten bugüne adar hangi tarihte verildiğinin önemi bulunmamakta olup, en geç 30.09.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 • Belirtilen vade tarihine kadar ödenmemesi halinde ise, tebliğde bir hüküm bulunmamakla birlikte ödeneceği tarihe kadar gecikme zammı ile ödenmesi halinde hükümlerinden faydalanılacağı düşünülmektedir.
 • Kağıt ortamında verilmesi halinde envanter dökümüne ilişkin Ek-19’un verilmemesi, beyannamenin elektronik ortamda verilmesi halinde ise, envanter bilgilerinin girilmemesi halinde beyannamenin kabul edilmeme riski bulunmaktadır.
 • Söz konusu işlemlerin yasal kayıt süresi içinde kayıtlara alınmaları esastır.
 • Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia (basılı kitap ve süreli yayınlar hariç), makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.
 • Beyan edilen emtiaya (basılı kitap ve süreli yayınlar dâhil) ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. KDV indirimi ödemenin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesi üzerinden yapılacak olup, ödenmeyen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.
 • Kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen KDV’nin indirimi mümkün olmayıp, bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
 • Beyana konu emtianın, 3065 sayılı Kanun uygulamasında iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda, beyan edilerek ödenen ve indirim hesaplarına alınan söz konusu verginin yüklenilen verginin hesabında dikkate alınması ve dolayısıyla iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
 • Ancak 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında teslimleri KDV’den istisna bulunan basılı kitap ve süreli yayınlar için beyan edilen, ödenen ve indirim konusu yapılan KDV’nin iade konusu yapılması mümkün değildir.
 • Makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle bahse konu uygulama kapsamında beyan edilerek sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığından, bu verginin iadesi de söz konusu olmayacaktır.
 • Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

2- Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşların Beyanı ve Ödeme Süresi:

31.08.2021 TARİHİNE KADAR FATURASI DÜZENLENENLER
(7326 Sayılı Kanun’un 6/2-(a) Maddesi Kapsamında)
Beyan Edileceği KDV Dönemi2021/Ağustos
Beyanname Verme Zamanı ve İlk Taksit Ödeme Süresi27.09.2021
İkinci Taksit Ödeme Süresi26.11.2021
Üçüncü Taksit Ödeme Süresi26.01.2021
30.09.2021 TARİHİNE KADAR FATURASI DÜZENLENECEK OLANLAR
(7326 Sayılı Kanun’un 6/2-(a) Maddesi Kapsamında)
Beyan Edileceği KDV Dönemi2021/Eylül
Beyanname Verme Zamanı ve İlk Taksit Ödeme Süresi26.10.2021
İkinci Taksit Ödeme Süresi26.11.2021
Üçüncü Taksit Ödeme Süresi26.01.2021
* Başvuru süresi 30.09.2021 tarihine kadar uzamış olsa da, 2 ve 3. taksit ödeme süreleri uzamıyor.
 • Düzenlenecek faturaya “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır,
 • 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir,
 • Hesaplanan KDV tutarı, “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” tutarından düşülecektir. Bu hesaplama sonucu “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer alan tutar, 1 No.lu KDV Beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir.
 • 1 No.lu KDV Beyannamesinde “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satırında bir tutar bulunması hâlinde, 3 taksit halinde ödemek isteyen mükelleflerin Tebliğ ekinde yer alan ek (Ek:21) beyannameni doldurmaları zorunlu olup, aksi halde verginin tamamının beyanname verilme süresinde ödenmesi gerekecektir.
 • Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşın ÖTV’ye tabi olması hâlinde, ilgili mevzuatına göre hesaplanacak ÖTV’ye faturada yer verilecek ve bu emtia, makine, teçhizat ve demirbaşın tabi olduğu genel beyan usul ve esasları dâhilinde ilgili dönemde beyan edilerek ödenecektir.
 • Söz konusu işlemlerin yasal kayıt süreleri içerisinde, kayıtlara alınmaları gerekmektedir.
 • Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.
 • Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere ilk durumda 1 No.lu KDV Beyannamesinde “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satırında herhangi bir tutar olmadığından ek beyanname (Ek:21) verilmeyecektir. 2 ve 3 üncü durumlarda ise ek beyannamenin (Ek:21) verilmesi zorunludur.
 İlgili Dönem Hesaplanan KDV Toplamı(TL)7326 sayılı Kanun(6/2-a)Hesaplanan KDV(TL)İlgili Dönem İndirim KDV Toplamı(TL)Ödenmesi Gereken KDV(TL)1 No.lu KDV BeyannamesiÖdenecek KDV (TL)(EK:21) BeyannamesiÖdenecek KDV (Taksitli)(TL)
1.Durum100.00050.000200.000
2.Durum100.00050.000  20.000130.00080.00050.000
3.Durum100.00050.000120.000  30.00030.0003- Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyanı ve Ödeme Süresi:

 • 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine,
 • 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini,
 • 30.09.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.
 • Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde (30.09.2021) ödeyeceklerdir.
 • Bu süre içerisinde ödenmeyen bu vergiler 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte takip edilecektir.
 • Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının süresi içinde düzeltilmesi esastır.
 • Düzeltme uygulamasında, kasa mevcutları ile ortaklardan net alacak tutarlarıyla ilgili olmakla beraber başka hesaplarda takip edilen tutarların da dikkate alınması mümkündür.
 • Kasa mevcudu ile ortaklardan (net) alacaklar tutarlarıyla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemler ilgili tabloya uygun olarak ayrıca bildirilecektir.
 • TC. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 

4- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine Yönelik Ortak Hususlar:


a) 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3. fıkrası kapsamında (kasa mevcudu ortaklardan alacaklarla ilgili düzeltmeler vb.) ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.

b) Bu kapsamda beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

c) Kurumlar vergisi mükelleflerince 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi tevkifatına yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

ç) 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.Bu çerçevede, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumlar vergisi mükelleflerinin anılan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle, ilgili dönem matrahlarında bir düzeltme ihtiyacı doğması hâlinde, beyan tarihi itibarıyla 2021 hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi beyanlarını 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar düzeltebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise anılan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle düzeltme gerekmesi hâlinde, beyan tarihi itibarıyla cari hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici vergi beyanlarını aynı tarihe kadar düzeltebilmeleri mümkündür.Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.

d) Tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmünden yararlanmaları hâlinde, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu aranmayacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın