2021-102-İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Aykırılıkların Giderilmesi İçin Verilen Süre Uzatıldı

Tarih : 30.07.2021

Sayı    : 2021-102

Konu  : İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Aykırılıkların Giderilmesi İçin Verilen Süre Uzatıldı30.07.2021 tarih 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.07.2021 tarih 4313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 6’ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, yönetmelikle belirlenen esaslara aykırılıkların uygun hale getirme süresi 31.07.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili madde aşağıdaki gibidir.“Geçici Madde 6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/15 md.)Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile;Bu Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan

“SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının  “H- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR” bölümüne eklenen “f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler” alt bölümü hükümleri ile aynı kısma eklenen “O- TAŞINMAZ TİCARETİ” bölümü hükümlerine, Bu Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ” kısmının “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” bölümünde değiştirilen       “1- ENERJİ SANAYİİ” alt bölümü hükümleri ile aynı bölümün “8- DİĞERLERİ” başlıklı alt bölümüne eklenen madde ve alt madde hükümlerine,

aykırı durumlar, (31/7/2021) 31.07.2022 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirilir.”

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın