2021-100-Cins Tashihi Harçlarının Belediyelere Bildirilmesi ve Ödenmesi

Tarih   : 29.07.2021

Sayı    : 2021-100

Konu  : Cins Tashihi Harçlarının Belediyelere Bildirilmesi ve Ödenmesi

Bilindiği gibi; 19.06.2021 tarih 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09.06.2021 tarihli “7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 69 ve 132’inci maddelerinde değişiklik yapılarak, 19.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, cins tashihlerine ilişkin harçların yapı kullanma izin harcı ile birlikte ilgili belediyelere bildirilerek, makbuz karşılığında peşin olarak tahsil edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. 

29.07.2021 tarih 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu Tebliği (Seri No:88)” ile cins tashihi harcının bildirimi ve ödenmesine yönelik getirilen bu yeni düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir. Söz konusu yeni uygulama; yapı kullanma izin belgesinin belediyelerden alınması durumunda cins tashihi harçlarının da belediyelere ödenmesine yönelik olup, yapı kullanma izin belgesinin belediyeler dışındaki kurum ve kuruluşlardan (Valilik vb.) alınması durumunda harçların, eskiden olduğu gibi vergi dairelerine ödenmesi uygulamasına aynen devam edilecektir.

Tebliğde belediyelerin; yapı kullanma izin belgesi aşamasında tahsil edilmeyen cins tashihi harçlarından doğan müteselsil sorumlulukları, tahsil edilen harçlarının tahsil usulü, muhtasar yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik ortamda bildirim ve ödenmesi usulleri ile bu usullere uymayan belediyelere uygulanacak yaptırımlara yer verilmektedir.

Tapu müdürlüklerine de; cins tashihi işlemi aşamasında harcın belediyeler tarafından verilen bildirimlere dahil edilip edilmediğinin kontrol edilmesine yönelik sorumluluk verilmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın