2021-99-2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Tarih : 28.07.2021

Sayı    : 2021-99

Konu  : 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı BelirlendiGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 28.07.2021 tarih KVK-57 / 2021-2 / Yatırım İndirimi – 43 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57 ile; 

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmakta olduğu belirtilerek, 
  • 2021 yılı İkinci Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı, 
  • % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edilmiştir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın