2021-94-Verilen Son Özelgeler

Tarih : 09.07.2021

Sayı    : 2021-94

Konu  : Verilen Son Özelgeler

 1. Finansal Kiralama Yoluyla Yurt Dışındaki Firmadan Alınan Makinaların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 01.07.2021 tarih E-37009108-130[213319]-74112 sayılı özelgede;“Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından söz konusu malların gerekli şartları sağlamış olması kaydıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında ithali, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d ve 16/1-a maddelerine göre KDV’den istisnadır. Ancak mezkur malların yurt dışından kiralanmasında, bu istisna hükümlerinin uygulanmayacağı açıktır. Diğer taraftan, yurt dışından yapılacak söz konusu kiralamalarda, kiralanacak malların Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri kapsamında geçici ithalat rejimine tabi tutulması ve malların Türkiye’de kaldığı her ay için kati ithalatında alınması gereken gümrük vergilerinin %3’ünün tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, söz konusu malların kati ithali KDV’den istisna olduğundan, malların Türkiye’de kaldığı süre için gümrükte KDV alınmasına gerek bulunmamaktadır.”

 • 2. Müşterilere Ait Sosyal Medya Hesapları İçin Fotoğraf Ve Video Çekimi İle Sosyal Medya Hesaplarının Tasarımına İlişkin Verilen Hizmetlerde KDV Tevkifatı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 30.06.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-507917 sayılı özelgede; “Buna göre, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümü kapsamında yer alan müşterilerinizin sosyal medya hesaplarında tanıtımını ve pazarlamasını yaptığı ürünlere yönelik Şirketiniz tarafından verilen fotoğraf ve video çekimi hizmeti ile müşterilerinizin sosyal medya hesaplarına ait sayfa tasarımının hazırlanması, paylaşım yapılması ve takip edilmesi hizmetine ilişkin düzenlenecek faturalarda Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü gereğince (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”

 • 3. Sözleşme Kapsamında Satılan İlaçlar İçin Uygulanan İlave İskontolarda KDV Tutarının Ayrıştırılması Hk.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 24.06.2021 tarih 64597866-130[35]-10510 sayılı özelgede;“Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketiniz tarafından yurt dışından ithal edilerek Nisan/2018 döneminde SGK’ya fatura edilen kutu adetleri esas alınarak kurum alacağı olarak hesaplanan ve SGK tarafından düzenlenen “Borç Bildirim Belgesine” istinaden Şirketinizce SGK’ya ödenen söz konusu iskonto tutarının, içerisinde yer alan KDV tutarı hariç olmak üzere, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.………….Bu bağlamda, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan (kurumlar vergisi veya katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan) kamu kurumlarınca gerçekleştirilen işlemlere (mal teslimi ve hizmet ifaları ile diğer muamelelere) ilişkin muhatap mükelleflerin kayıtlarının tevsikinde, söz konusu kurumlarca düzenlenen ve tabi oldukları ilgili mevzuat dahilinde düzenlemiş oldukları belgelerin kullanılması mümkündür.………..Dolayısıyla, somut durumda, SGK tarafından düzenlenen “Borç Bildirim Belgesi”nin kayıtların tevsikinde, adı geçen Kurumun tabi olduğu ilgili mevzuat dahilinde düzenlenmiş bir belge olmasına bağlı olarak, tevsik edici belge olarak kabul edilmesi mümkün olup, bu belgelerin Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre muhafaza ve yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz edilmesi gerektiği tabiidir.……….Buna göre, Şirketiniz tarafından yurt dışından ithal edilerek …  döneminde SGK’ya fatura edilen kutu adetleri esas alınarak kurum alacağı olarak hesaplanan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen “Borç Bildirim Belgesi” ile Şirketinize tebliğ edilen iskonto tutarı nedeniyle, teslimi yapılan (… isimli) ilacın matrahında değişiklik meydana geleceğinden, “Alternatif Geri Ödeme Sözleşmesi” gereğince hesaplanan söz konusu iskonto tutarının içerisinde yer alan KDV’nin iç yüzde yöntemiyle ayrıştırılarak 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen şekilde düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.”

 • 4. Projeye Konu Ürünün İmalatına İlişkin İşlemlerde KDV İstisnası.

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 23.06.2021 tarih 36062021-130[2021-KDV-ÖZE/01]-41473 sayılı özelgede;“Buna göre, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna olup, mobil yürüme robotu parçalarının tasarlanarak CNC tezgahlarında prototip parçalar halinde veya bütün olarak imal ettirilmesi hizmet alımı niteliğinde olduğundan, söz konusu işlemlerin KDV Kanununun 13/m maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.”

 • 5. TOKİ Tarafından Yapılan İşyeri Teslimlerinin KDV Kanunu Karşısındaki Durumu Hk.

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 22.06.2021 tarih E-27523430-130[3010548301]-26085 sayılı özelgede;“Buna göre, 3065 sayılı Kanunun 13/j maddesinde yer alan istisna, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma,  doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarını kapsamakta olup, TOKİ tarafından Kooperatifiniz üyelerine yapılan işyeri teslimleri bu kapsamda yer almamaktadır. Diğer taraftan, TOKİ tarafından küçük sanayi sitesi kapsamında yapılacak işyerlerinin Kooperatifiniz üyelerine teslimi 3065 sayılı Kanunun 17/4-k maddesinde yer alan istisna kapsamında da bulunmamakta olup, söz konusu teslimlere ilişkin olarak genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanması gerekmektedir.”

 • 6. Serbest Bölgeye Verilen Taşımacılık Hizmetinde KDV İstisnası

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 21.06.2021 tarih E-76464994-130[KDV.2021.50]-83640 sayılı özelgede;“Buna göre, Şirketiniz tarafından yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ya da bir başka serbest bölgeye yapılan ihraç amaçlı yük taşımacılığı işleri, 3065 sayılı Kanunun 17/4-ı maddesi kapsamında KDV den istisna olup, bu taşıma işleri için KDV tevkifatı uygulanması mümkün değildir. İhraç amaçlı olmayan yük taşıma işleri (yük taşıma işinin serbest bölgeden yurtiçine yapılması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.) 3065 sayılı Kanunun 17/4-ı maddesindeki istisna kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV ye tabi olacaktır. Şirketiniz tarafından mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilen bu taşıma işleri için (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Ancak, söz konusu taşıma işlerinin serbest bölgede faaliyet gösteren ve gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlara verilmesi halinde, alıcının Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılanlar arasında yer almaması kaydıyla, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.”

 • 7. Kargo Taşıma Hizmetinde KDV Tevkifatı

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 11.06.2021 tarih E-84974990-130[KDV-1/İ/09-2021/18]-184696 sayılı özelgede;“Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, firmanızın kargo şirketine bizzat verdiği ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi (01.07.2021 tarihi itibariyle 2.000,00 TL) aşan taşıma hizmetine yönelik düzenlenecek faturalarda (2/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.”

 • 8. KDV Tevkifatı Hk.

Elazığ Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 10.06.2021 tarih E-48816587-130-24581 sayılı özelgede;“Buna göre, İş Ortaklığınız tarafından “… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” kapsamında Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında yer alan … İl Özel İdaresine karşı ifa edilen yapım işinin, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümüne istinaden (4/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. “

 • 9. Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 09.06.2021 tarih E-37009108-130[107176]-64859 sayılı özelgede;“Bu hüküm ve açıklamalara göre, ev veya işyerinin karayoluyla taşınması hizmetinin kamyon ve kamyonlarınızın üzerinde montajlı özel amaçlı yük asansörleri ile birlikte bir bütün halinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara sunulması durumunda, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Diğer taraftan, karayoluyla taşıma yapılmaksızın ev veya işyerinin zemin katında bulunan eşyaların özel amaçlı yük taşıma asansörü ile aynı binanın üst katına taşınması şeklinde verilen hizmet, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında tevkifata tabi değildir. Ancak, bu özel amaçlı yük taşıma asansörü ile verilen hizmetin Tebliğin (I/C-2.3.2.13.) bölümünde belirtilenlere ifa edilmesi halinde hizmete ilişkin Şirketinizce düzenlenecek faturalarda yer alan KDV tutarı üzerinden Tebliğin (I/C-2.3.2.13.) bölümü gereğince bu kapsamdaki alıcılar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.”

 • 10. Araç Kurtarma Hizmetinde KDV Tevkifatı

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 07.06.2021 tarih E-84974990-130[KDV/5 -İ- 9-2021/21]-179357 sayılı özelgede;“Konuya ilişkin olarak … Bakanlığı … Genel Müdürlüğünden alınan … tarih ve … sayılı yazıda; Karayolu Taşıma Kanununda eşyanın (yükün) açık olarak tanımının yapıldığı göz önünde bulundurularak, araç kurtarma hizmeti sunan firmaların bu hizmeti ticari amaçlı yaptığı (ücret karşılığı yaptığı), bu taşıma faaliyetinin gerçekleştirildiği taşıtların bir taşıma kapasitesinin olduğu, taşınan eşyanın taşıt olması durumunun bu faaliyetin niteliğini değiştirmeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu hizmetin yürütülebilmesi için hizmeti yürüten firmaların Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan faaliyetin niteliğine uygun yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğu ifade edilmektedir.Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara ifa edilen araç kurtarma hizmetine ilişkin KDV dahil bedelin 1.000 TL yi aşması halinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü uyarınca (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”

 • 11.Reklam Panolarının Asım, Söküm, Montajı Ve Bakım İşleri Hizmetinde KDV Tevkifatı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 03.06.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-436812 sayılı özelgede;“Buna göre, reklam panolarının tadilatı, bakımı, onarımı, elektrik aksam kontrolleri ve panoların dış temizliği şeklinde sunmuş olduğunuz ve ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmeyen bahse konu hizmetlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılanlara verilmesi halinde, Tebliğin “Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.3.) bölümüne istinaden (7/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. Diğer taraftan, reklam panolarına afiş asılması ve sökülmesi hizmeti, ticari reklam hizmetleri kapsamına girmemektedir. Bununla birlikte söz konusu hizmetin (I/C-2.3.2.13.) bölümünde sayılanlara verilmesi halinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı (I/C-2.1.3.4.1.) bölümü uyarınca, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayacağı, sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı tabiidir.”

 • 12. Nakliye Bedeline İlişkin Düzenlenen Faturalarda KDV Tevkifatı

Afyonkarahisar Valiliği, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 03.06.2021 tarih E-63611781-130[9-2021/10]-20792 sayılı özelgede;“Buna göre, işletmenize gelen malların ambarınıza indirilerek kendi üzerinize kayıtlı ticari aracınızla  nakliyesine ilişkin verdiğiniz ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan yük taşımacılığı hizmeti için, hizmet alıcısının KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) kapsamında sayılanlardan olması şartıyla,  mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”

 • 13. Reklam Ajansı Faaliyetlerinde KDV Tevkifatı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 03.06.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-436813 sayılı özelgede; “Buna göre;

 • Firmanız tarafından ticari reklam amaçlı el broşürü ve afişlerin tasarlanarak hazırlanması veya reklam içeriğinin tasarımı suretiyle verilen ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan hizmetler için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında (3/10),
 • İnsört ve baskı hizmetinin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan müşterilerinize verilmesi ve KDV dahil hizmet bedelinin 1.000 TL’yi aşması halinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında (7/10),
 • Ticari reklama ilişkin olmayan tasarım ve sosyal medya görsel tasarımı hizmetlerinin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlara verilmesi ve KDV dahil işlem bedelinin 1.000 TL’yi aşması halinde (5/10)

oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”

 • 14. Ticari Reklam Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02.06.2021 tarih E-37009108-130[112272]-62237 sayılı özelgede;“Öte yandan, aynı Tebliğin “Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde, “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” açıklaması yer almaktadır. Buna göre, Şirketinizce yapılan krom, alüminyum, metal ve plastikten oluşan tabela harfleri üretimi ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmediğinden Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır. Ancak söz konusu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılanlara sunulması ve KDV dahil bedelin 1.000 TL’yi aşması halinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.” 

 • 15. Reklam Fotoğrafçılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02.06.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-432962 sayılı özelgede;“Buna göre; 

 • Tarafınızca Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde yer alanlara ticari reklamın hazırlanmasına yönelik olarak verilen ve KDV dahil bedeli 1.000 TL yi aşan fotoğraf çekimi hizmeti için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmekte olup reklam ajansları da bu kapsamda yer almaktadır.  
 • Toplantı, seminer, kongre ve gösteri gibi organizasyonların fotoğraf çekimi işlerinin ticari reklam hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır. Bununla birlikte söz konusu hizmetlerin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılanlara verilmesi durumunda, mezkur bölüm kapsamında (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerektiği tabiidir.”
 • 16. Nakliye Faturasının Tevkifatlı Kesilip Kesilemeyeceği Hk.

Elazığ Valiliği, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 02.06.2021 tarih E-48816587-130-23837 sayılı özelgede;“Buna göre, mamullerinizin nakliyesine yönelik olarak taşımacılık firmalarından aldığınız karayoluyla yük taşımacılığı hizmetine ilişkin KDV dahil bedelin 1.000 TL yi aşması halinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında (2/10) oranında tevkifat uygulanacaktır. Öte yandan, Şirketinizce bizzat ifa edilmeyen nakliye hizmeti bedelinin, mamul bedeli ile birlikte alıcı firmalara ayrıca yansıtılması durumunda Tebliğin mezkur bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Ancak, alıcının Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlardan olması ve yansıtılan nakliye hizmet bedelinin KDV dahil 1.000 TL yi aşması halinde (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.”

 • 17. Şirket Tarafından Satılan Ürünlerin Taşıma İşinde KDV Tevkifatı

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 02.06.2021 tarih E-93996897-130-52846 sayılı özelgede;“Buna göre, Şirketinizce üretilen malzemelerin (kum, çakıl, taş vb.) alıcılara teslimine yönelik olarak Şirketinize ait araçlarla ayrıca sunularak fatura edilen ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşan yük taşıma işlerinin, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilmesi halinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatına  tabi tutulması gerekmektedir.”

 • 18. İş Kazası Geçiren İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi Hk.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Verilen 03.06.2021 Tarih 62030549-120[94-2020/140]-434540 Sayılı Özelgede;“Buna göre, işveren olarak iş kazası geçiren işçinize, 5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca ilgili kurum tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğinin işçinizin almış olduğu ücretten daha az alması nedeniyle, yardım amaçlı yaptığınız para ödemesi için Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesi gereğince ücret bordrosu düzenlenmesi icap etmektedir.…….Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, iş kazası geçiren işçinize yaptığınız para yardımına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna tutulacağına dair Damga Vergisi Kanununda bir hüküm bulunmayıp, işçinize yapılan bu ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.”

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın