2021-81-Önemli Vergisel Süreler

Tarih : 30.06.2021

Sayı    : 2021-81

Konu  : Önemli Vergisel Süreler

  • Başvuru süresi 30.06.2021 tarihinde sona erecek olan Varlık Barışı süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır,
  • Fiziki ortamda tutulan 2020 yılına ait Yevmiye Defterlerinin kapanış tasdiki süresi 30.06.2021 tarihinde sona eriyor,
  • 30.04.2021 tarih 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.04.2021 tarih 3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygulanmakta olan işten çıkarma ve nakdi ücret desteği uygulama süresi 30.06.2021 tarihinde sona eriyor,
  • 23.04.2021 tarih 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, uygulanmakta olan Kısa Çalışma uygulama süresi 30.06.2021 tarihinde sona eriyor,
  • 22.06.2021 tarih 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21.06.2021 tarih 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, geceleme hizmetlerinde 30.06.2021 tarihine kadar geçerli olan %1 KDV oranı uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştı,
  • 36 Seri No.lu KDV Genel Tebliği gereği, 01.07.2021 tarihinden itibaren yapılacak KDV tevkifatına tabi teslim ve hizmetlerde tevkifat uygulanacak her bir teslim ve hizmette KDV dahil bedelinde dikkate alınacak alt limit 2.000 TL olarak dikkate alınacağından bu bedeli aşan işlemlerde tevkifat uygulanacak,
  • 7326 sayılı Kanun kapsamında; matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacakların yapılandırılması, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması, pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra beyanname verme ve başvuruları 30.06.2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılabilecektir, 
  • Vergi Usul Kanunu 509 numaralı tebliğde yapılan değişikliğe göre sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç ya da etken madde temin eden tüm mükellefler brüt satış hasılatına bakılmaksızın e-Fatura uygulamasına 01.07.2021 tarihi itibarıyla geçmek zorundadır. e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin 7’nci günü sonuna kadar, söz konusu faturayı kâğıt ortamda düzenleyebilirler. (Hastane, Tıp merkezleri, Dal merkezleri, Diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, Laboratuvarlar, Eczane, Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, Optisyenlik müesseseleri, İşitme merkezi, Kaplıcalar, Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, Ecza depoları vb)
  • 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de Form Ba ve Form Bs uygulamasında değişiklik yapan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; 01.07.2021 tarihinden itibaren Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021/Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın