2021-78-Fiziki Ortamda Tutulan 2020 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı Süresi

arih   : 22.06.2021

Sayı    : 2021-78

Konu  : Fiziki Ortamda Tutulan 2020 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı Süresi6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6455 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle değişen 64. maddesine göre de yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna (hesap dönemi takvim yılı olan şirketler için izleyen yılın Haziran ayı sonu) kadar yapılması öngörülmüş, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna (hesap dönemi takvim yılı olan şirketler için izleyen yılın Ocak ayı sonu) çekilmiştir.

Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan gerçek ve tüzel kişi şirketler tarafından fiziki ortamda tutulan 2020 yılına ait yevmiye defterlerinin kapanış onaylarının en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar tarihine kadar noterlere yaptırılması gerekmektedir.

Kanunda kapanış onayını yaptırmayanlara idarî para cezası verilmesi öngörülmektedir ve bu ceza her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun 562. maddesi 1-c bendi uyarınca yasal defterlerin tasdikini yaptırmayanlar 2021 yılında 10.242,00  TL idari para cezası ile cezalandırılacaktır.

Ticari davalarda kapanış onayı yapılmamış defterler delil olarak kabul edilmediği hususunun ayrıca değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Dolayısıyla, hem anılan idarî para cezasına muhatap olmamak hem de olası bir davada yevmiye defterinin lehine delil olmasını isteyen gerçek ve tüzel kişi şirketlerin, yevmiye defterinin kapanış onayını zamanında yaptırmaları menfaatlerine olacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın