2021-75-7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Tarih : 18.06.2021

Sayı    :2021-75

Konu  : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi Üzerinden yapılan 17.06.2021 tarihli duyuruda; kesinleşmiş borçların yapılandırılması, kesinleşmemiş ve inceleme aşamasında olan alacakların yapılandırılması, matrah artırımı başvuruları ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik beyannamelerin verilmeye başlanılacağı süreler hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;
Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular hem İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden hem de vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla, 

  1. Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacakların ve Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen vergi incelemeleri ile takdir komisyonları işlemleri sonucunda tarh edilen vergi ve cezaların yapılandırılmasına ilişkin başvurular vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla,

alınmaya başlandığı,

  • Başvurular üzerine ödeme planlarının GİB bilgi işlem sistemleri tarafından otomatik olarak oluşturulabilmesi ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli teknik ve yazılımsal çalışmalarımız devam etmekte olup, bu kapsamda Kanunun 2 nci maddesi uyarınca kesinleşmiş alacaklara ait yapılandırma başvurularına ait “ödeme planları”nın oluşturulması ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine 23.06.2021 tarihinde, Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacaklara ait yapılandırma başvurularına ait “ödeme planları”nın oluşturulması ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine ise 30.06.2021 tarihinde başlanmasının planlandığı,

Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddesi kapsamında verilecek Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine yönelik beyanname veya bildirimler,

  1. Mükelleflerimizin Kanunun yayım tarihi itibariyle Kanun kapsamındaki durumlarının tespitine (düzeltme beyanlarının, ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatların durumunun, matrah ve vergi artırımının hesabına temel teşkil eden dönem, beyan, matrah, tecil / terkin durumlarının, Kanunun ilgili hükümleri gereğince matrah ve vergi artırımından yararlanması mümkün olmayan mükelleflerin harici kurum veya kuruluşlardan bilgilerinin temin edilip bilgi sistemlerine işlenmesi durumları), 
  2. Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine yönelik beyanname veya bildirimlerin, Kanun ve ilgili Genel Tebliğ hükümleri ile Tebliğ eki belgelerde yer verilen kural, kriter ve açıklamalara uygun olarak elektronik ortamda alınabilmesine, yönelik çalışmaların 30.06.2021 tarihinde tamamlanması planlandığından bu tarihten itibaren; e-Beyanname sistemi üzerinden söz konusu beyanname ve bildirimler verilebilecek ve bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk edecek tutarların ödenebileceği, 
  • Matrah ve vergi artırımı yapmak ya da işletme kayıtlarını düzeltmek isteyen Defter Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler de bu konulara ilişkin olmak üzere e-Beyanname sistemini yukarıda belirtilen tarihten itibaren kullanarak anılan beyanname ve bildirimlerini verebilecekleri,

Duyurulmuştur.

        Yukarıda bahsedilen başvuruların alınması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin beyanname/bildirimlerin kabulü ve Kanun kapsamındaki tahsilat işlemlerine başlama tarihleri aşağıdaki tabloda da ayrıca gösterilmiştir.

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR, KESİNLEŞMEMİŞ/DAVA SAFHASINDA VEYA İNCELEME/TARHİYAT SAFHASINDA OLAN ALACAKLAR İÇİN BAŞVURU SÜRELERİ

İLGİLİ MADDE VE KAPSAMBAŞVURU ALMA İŞLEMLERİYAPILANDIRMA DOSYASI DÜZENLEME VE VERGİ DAİRESİNCE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
7326 Sayılı Kanun 2 nci Madde – Kesinleşmiş Alacaklar11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden alınmaktadır.23.06.2021
7326 Sayılı Kanun 3 üncü Madde – Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından alınmaktadır.30.06.2021
7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde – İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından alınmaktadır.30.06.2021

MATRAH/VERGİ ARTIRIMI, PİŞMANLIKLA/KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA BEYANNAME VERME, İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ VE TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEME BAŞVURU SÜRELERİ

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN BEYANNAME/BİLDİRİMLERBEYANNAME KABULYAPILANDIRMA DOSYASI DÜZENLEME VE VERGİ DAİRESİNCE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde – Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler30.06.202130.06.2021
7326 Sayılı Kanun 5 inci Madde – Matrah ve Vergi Artırımı30.06.202130.06.2021
7326 Sayılı Kanun 6 ncı Madde – İşletme kayıtlarının düzeltilmesi30.06.202130.06.2021
7326 Sayılı Kanun 11 inci Madde – Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın