2021-74-7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Tarih   : 10.06.2021

Sayı    : 2021-74

Konu  : 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik, 09.06.2021 tarih E-51592363-010.06.01-26011223 sayılı (2021/20) “7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması” konulu Genelge yayımlanmış olup, detaylı bilgilere oradan ulaşılabilecektir.

Vergi borçlarının yapılandırılabilmesi için; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulama usul ve esaslarının belirleneceği tebliğin çıkarılarak, başvuru formlarının ve vergi daireleri otomasyon sistemlerinin uygun hale getirilmesi beklenilecek olup, yapılan düzenlemeler aşağıda özet ve başlıklar halinde yer almaktadır.
Buna göre;

 • Kesinleşmiş ve vadesi gelmiş vergi borçlarının yapılandırılması,
 • Öğrenim ve katkı kredileri, MTV borçları, bazı idari para cezaları, trafik para cezaları vb. yapılandırılması,
 • Kesinleşmemiş ve dava safhasında olan tarhiyatların yapılandırılması,
 • Tarhiyat sonrası uzlaşma safhasında olan tarhiyatların yapılandırılması,
 • İnceleme ve takdir safhasında olan tarhiyatların yapılandırılması,
 • Matrah artırımı,
 • Aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması,
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
 • İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan basılı kitap ve süreli yayınlar için %4 KDV hesaplanarak işletme kayıtlarının düzeltilmesi,
 • SGK borçlarının yapılandırılması,
 • Bazı meslek kuruluşları ve odalara olan aidat vb. borçların yapılandırılması,
 • Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden doğan borçların yapılandırılması,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan %5 vergi indirimi sonrasında indirimin yersiz uygulandığının tespiti üzerine tarh edilen vergilerin bu kapsamda ödenmesi halinde ihlal sayılmayacağı,
 • Karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin borçların belirli şartlarda ödenmesi halinde kayıtların dikkate alınmamasına yönelik sicil affı,
 • Araç muayene ücretlerinin yapılandırılarak, araç muayenelerinin yapılması,

Konularında düzenlemeler yapılmıştır.       

1- Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması:

 • 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle kesinleşmiş borçlar ile beyana dayalı vergilerde bu tarihe kadar verilen beyannamelere ilişkin borçlar için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurulması halinde taksitlendirme yapılabilecek,
 • Gecikme zammı yerine YI-UFE katsayısıyla faiz hesaplanacak ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli seçecek sunulacak olup, ilk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak,
 • İlk 2 taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı bulunmakta olup, bu durumda yapılandırma bozulmayacak,
 • Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek,
 • Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan ÜFE tutarından da yüzde 90, ilk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara ise ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak,
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
 • 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili (48. Madde) devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

Gibi önemli düzenlemeler yapılmıştır.

2- Kesinleşmemiş, Dava Ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Safhasında Olan Tarhiyatların Yapılandırılması:

 • 09.06.2021 tarihi itibariyle tebliğ edilmiş, dava açma süresi geçmemiş ya da dava safhasında olan vergi/ceza tarhiyatları ile idari yaptırım kararları ve ecrimisil alacakları,
 • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Kanunun yayımı tarihinde önce pişmanlık talebiyle verilen beyannameler için ödemenin aksatılması ya da kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve kanunun yayımı tarihi itibariyle dava açma süresi geçmemiş tarhiyatlar,
 • Tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilmiş olanlardan, bu talepten vazgeçildiğine dair dilekçe verilmesi halinde,

Aşağıdaki şekilde yapılandırılacaktır;

 • Kanunun yayımlanacağı tarih itibariyle; tebliğ edilmiş ancak henüz dava açma süresi geçmemiş, ya da dava safhasında olan vergi/ceza tarhiyatlarında, vergilerin %50’si ile hesaplanacak Yİ-ÜFE alınır, vergi aslının kalan %50’si ile zam, faiz ve asla bağlı kesilen cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir,
 • Kanunun yayımlanacağı tarih itibariyle; durumuna göre istinaf ve temyiz süreleri geçmemiş, ya da temyiz veya istinafa başvurulmuş tarhiyatlarda esas alınacak borç tutarının tespitinde kanunun yayımından önceki safhadaki tutar esas alınır,
 • Verilmiş en son kararın terkine ilişkin olması halinde; ilk tarhiyata esas vergi aslının %10’u ile Yİ-ÜFE nin ödenmesi halinde kalan kısım ile zam, faiz veya asla bağlı cezaların tamamının tahsilinden vaz geçilir,
 • Verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik olması durumunda; tasdik edilen vergilerin tamamı ile terkin edilen vergilerin %10’unun Yİ-ÜFE birlikte ödenmesi halinde, kalan vergi asılları ile zam ve faizler ile asla bağlı kesilen cezaların tamamının tahsilinden vaz geçilir.

 3-İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Olan Borçların Yapılandırılması:

 • Kanunun yayımı tarihi itibariyle incelemeye başlanılan ya da takdir komisyonuna sevk edilmiş olan, İnceleme ve Takdir Komisyonu safhasında olan tarhiyatlar,
 • Matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, düzenlemenin yayımı tarihinden önce başlayan ancak tamamlanamamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek,
 • Bu işlemler sonucunda düzenlenen ve yasanın yayım tarihinden sonra tebliğ edilen ihbarnameler üzerine mükellefler bu madde hükmünden yararlanmak için 30 gün içinde vergi dairelerine başvurabilecektir,
 • Bu durumda da, tarh edilen verginin yüzde 50’si ile bu tutara hesaplanan gecikme faizi yerine kanunun yayımı tarihine kadar hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı ve Kanunun yayımı tarihinden sonra ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarının öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kalan yüzde 50 vergi aslı ile bu vergilere uygulanan gecikme faizi ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 

 4- Matrah Artırımı:

1. MATRAH VE VERGİ  ARTIRIMI DÜZENLEMELERİ:

Kanun matrah ve vergi artışına ilişkin hükümleri ile 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 için geçerli olmak üzere; yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı, Gelir (Stopaj) veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı ve KDV Vergi Artırımı imkanı getirmektedir.

 • Matrah ve vergi artırımı, yapılan vergi türüyle ilgili olarak olası vergi incelemelerinde tam koruma sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, artırım yapılan yılda artırılan vergi türüne ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılamayacaktır.
 • Matrah ve vergi artışları; yıllık gelir ve kurumlar vergisi, KDV ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajları kapsamaktadır. Bu vergiler dışındaki vergi türlerinde (örneğin;   ÖTV, damga vergisi,  tapu harcı) geçerli değildir.  Diğer taraftan; matrah veya vergi artışı sadece artırılan vergi türü açısından bir korunma sağlanmaktadır.  Örneğin; kurumlar vergisi matrahını arttıran mükellef KDV artırımı yapmaz ise, KDV açısından yapılacak bir incelemede bulunan matrah farkı üzerinden kendisine cezalı KDV tarhiyatı yapılabilir. Bir başka husus ise; sadece matrah yada vergi artışı yapılan yıl için korunma sağlandığıdır. Örneğin; 2019 yılı için KDV artırımı yapan mükellefin bu artırımı 2019 yılına avantaj sağlarken artırım yapılmamışsa 2020 yılı inceleme sonuçlarına bir faydası olmayacaktır.

1.1. Yıllık Gelir Ve Kurumlar Vergisi Matrahı Artırımları:

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ilgili yıllar beyanlarını bu Kanunla belirlenen süre içinde aşağıda belirlenmiş oranlarda arttırırlarsa anılan yıllar için bu vergiler açısından inceleme ve tarhiyat yapılamayacaktır.

YILLARArtırım Oranı (%)
201635
201730
201825
201920
202015
 • Arttırılacak matrahlar; üzerinden % 20 oranıyla vergi hesaplanacaktır. Ancak; artırımda bulunulan yıla ilişkin yıllık beyannameler kanuni sürelerinde verilmiş ve tahakkuk eden vergiler zamanında ödenmişse ayrıca bu vergi türleri açısından Kanunun kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması ve kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacaklarla ilgili (Kanunun 2.ve 3.madde) hükümlerinden faydalanılmamışsa vergi oranı % 15 olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca artırım yapılacak ilgili yıl beyannamelerinde ödenmesi gereken verginin bulunmaması halinde de bu hüküm uygulanacaktır.
 • Öte yandan; arttırılacak matrahlar aşağıda belirtilen asgari matrahlardan az olamayacaktır. İlgili yılda zarar beyan edilmiş yada sair nedenlerle matrah oluşmamışsa da yine bu asgari matrahlar dikkate alınacaktır:
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Asgari Matrahlara Göre Ödenecek Kurumlar Vergisi
YILLARAsgari Matrah Artırımı% 20 Oranıyla Ödenecek Vergi% 15 Oranıyla Ödenecek Vergi
201694.000,0018.800,0014.100,00
201799.600,0019.920,0014.940,00
2018105.800,0021.160,0015.870,00
2019112.400,0022.480,0016.860,00
2020127.500,0025.500,0019.125,00
TOPLAM539.300,00107.860,0080.895,00
Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükelleflerinde (Serbest Meslek Erbabı Dahil) Asgari Matrahlara Göre Ödenecek Gelir Vergisi
YILLARAsgari Matrah Artırımı% 20 Oranıyla Ödenecek Vergi% 15 Oranıyla Ödenecek Vergi
201647.000,009.400,007.050,00
201749.800,009.960,007.470,00
201852.900,0010.580,007.935,00
201956.200,0011.240,008.430,00
202063.700,0012.740,009.555,00
TOPLAM269.600,0053.920,0040.440,00
İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükelleflerinde
Asgari Matrahlara Göre Ödenecek Gelir Vergisi
YILLARAsgari Matrah Artırımı% 20 Oranıyla Ödenecek Vergi% 15 Oranıyla Ödenecek Vergi
201631.900,006.380,004.785,00
201733.200,006.640,004.980,00
201835.250,007.050,005.287,50
201937.500,007.500,005.625,00
202042.500,008.500,006.375,00
TOPLAM180.350,0036.070,0027.052,50
Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira Geliri) Olanlarda Asgari Matrahlara Göre Ödenecek Gelir Vergisi (istisna dikkate alınmaz)  
YILLARAsgari Matrah Artırımı% 20 Oranıyla Ödenecek Vergi% 15 Oranıyla Ödenecek Vergi
20169.400,001.880,001.410,00
20179.960,001.992,001.494,00
201810.580,002.116,001.587,00
201911.240,002.248,001.686,00
202012.740,002.548,001.911,00
TOPLAM53.920,0010.784,008.088,00

 • Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
 • Matrah artırımı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları için; vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları için getirilmesi planlanmaktadır,
 • 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için yıllık gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve gelir/kurum stopaj beyanları için matrah ve vergi artırımı yapılabilecek,
 • Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyenler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler, ilk taksiti Eylül 2021 ayı sonuna kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup, peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve ayrıca %10 indirim yapılacaktır,
 • Matrah ve vergi artırımında bulunanlar, bu vergileri, öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecekler,
 • Artırım yapılan yıllara ilişkin devreden zararlarının yüzde 50’si sonraki yıllarda kurum kazancından indirilemeyecek,
 • Matrah artırımında bulunulacak yıllarla ilgili daha önceden başlanılan vergi incelemeleri 02.08.2021 tarihine kadar sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek,
 • Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacak, inceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi hâlinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilecek olup, inceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir,
 • Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen FETÖ gibi yapılara üyeliği veya iltisakı bulunanlar matrah ve vergi artırımından yararlanamayacaklar.

5- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi ve Stok Affı:
a)- İşletmede Fiilen Mevcut Olduğu Halde Muhasebe Kayıtlarında Yer Almayan Demirbaş ve Emtia Kayıtlarının Düzeltilmesi:

 • Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri, işletmede mevcut olduğu halde işletmenin muhasebe kayıtlarında yer almayan yani kayıt dışı kalmış emtia, makine ve teçhizat, demirbaşların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bildirilmesi halinde, işletme kayıtlarına alınmasına imkân verilecek,
 • Bunların stok affı kapsamında kayıtlara alınabilmesi için ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyan süresi içinde KDV’si ödenerek kayıtlara alınması sağlanacak olup, bunlar için amortisman ayrılamayacak,
 • Makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtia genel orana yani yüzde 18 tabi ise, bunların rayiç bedeli üzerinden yüzde 10 oranı; indirimli orana yüzde 1, 8’e tabi ise, bunların rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak KDV’lerin ödenmesi gerekecek,
 • Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ödenecek vergi indirim konusu yapılamayacak olup, emtialar üzerinden ödenecek vergilen genel esaslara göre indirilecektir.

b)- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Fiilen Olmayan Demirbaş ve Emtia Kayıtlarının Düzeltilmesi:

 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede fiilen yer almayan makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların 31.08.2021 tarihine kadar emtialar bakımından aynı türden emtialar için cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedellerine dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlara intikal ettirilebilecek,
 • Bu hükme göre ödenmesi gereken KDV’nin ilk taksiti beyan süresi içinde, kalan taksitler beyan verme süresini takip eden 2’inci ve 4’üncü ayda olmak üzere 3 taksitte ödenmesi gerekecektir.

c)- Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu Ortaklardan Alacaklar Kayıtlarının Düzeltilmesi:

 • Bilanço esasını göre defter tutan kurum mükellefleri 31.12.2020 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konuları dışında işlemleri nedeniyle ortaklardan alacaklar ile ortaklara borçlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31.08.2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan ederek,
 • Beyan edilecek tutar üzerinden hesaplanacak %3 verginin beyan süresi içinde ödenmesi kaydıyla kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

d)- İşletmede Bulunduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Basılı Kitap Ve Süreli Yayınlar İçin %4 KDV Hesaplanarak İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi:

 • Mükellefler işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve süreli yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden %4 oranında KDV hesaplanarak 31.08.2021 tarihine kadar beyan edilerek ödenmesi halinde kayıtlarını düzeltebileceklerdir,
 • Ödenen bu vergi hesaplanan KDV’den indirilebilecek, ancak iadeye konu edilemeyecektir.

6- SGK, Diğer Kurumlar Ve Meslek Odalarına Olan Borçların Yapılandırılması:

 • SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik, 09.06.2021 tarih E-51592363-010.06.01-26011223 sayılı (2021/20) “7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması” konulu Genelge yayımlanmış olup, detaylı bilgilere oradan ulaşılabilecektir,
 • SGK prim borçlarının yanında; SGK’nın iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları, Tarım Bağ-Kur’lularının prim borçlarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK’ya ödenmesi gereken prim alacakları ile Belediyelere olan borçlar da yapılandırılacak.
 • Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri,
 • İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan fazla veya yersiz ödemeler,
 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanların prim borçları sebebiyle aynı Kanunun 88 inci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca sattıkları tarımsal ürün bedellerinden, tarımsal kesinti sorumlularınca kesinti yapıldığı halde Kuruma ödenmesi gereken prim tutarlarından 2021 yılı Nisan ayı ve önceki dönemlere ilişkin borçları,
 • Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 30/4/2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/5/2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmesine rağmen ödenmemiş olan, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçlarının yapılandırılması,
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları,
 • Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları,
 • Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türk Diş Hekimleri Birliğine olan birlik payı borçları,
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları,
 • Türk Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Merkez Konseyine olan birlik payı borçları,
 • Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan birlik payı borçları,
 • Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçları,
 • İlgili kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 30/4/2021 tarihi itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asıllarının tamamı,Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.
 • 7- Aktife Kayıtlı Gayrimenkul ve ATİK’lerin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması İmkanı Getirilmiştir:
 • 213 sayılı VUK’nin Geçici 31’inci maddesine eklenilmesi planlanan 7’inci fıkra ile,
 • Aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat- kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31.12.2021 tarihine kadar belirlenen kapsam, şart ve hükümlere uymak şartıyla yeniden değerlemeye tabi tutabilirler,
 • Yapılacak yeniden değerleme sonrasında bulunacak değer artışı tutarının pasifte özel bir fon hesabında tutulması ve bu tutar üzerinden hesaplanacak %2 verginin, yeniden değerlemenin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmesi gerekecektir,
 • Tahakkuk edecek verginin ilk taksiti beyanname verme süresi içinde olmak üzere, kalan taksitler izleyen 2’inci ve 4’üncü aylarda olmak üzere, 3 eşit taksitte ödenecektir. 

8- Kredi, Senet ve Çek Borçlarını Ödeyemeyenlere Belirli Şartlarla Sicil Affı Getirilmiştir:

5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkındaki Kanun’a Geçici 3’üncü madde eklenilmesi planlanarak;

 • Anapara ve taksit ödeme tarihi 20.05.2021 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdi veya gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek veya tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun’un Ek 1’inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi gereken kısmının 31.12.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı,
 • Kredi ve finansal kuruluşların bu kapsamdaki mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi vermesi durumu, hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacağına dair,

Düzenleme yapılmıştır.

9- Vergiye Uyumlu Mükelleflerin %5 Vergi İndirimi Uyguladıktan Sonra İndirimin Yersiz Olduğunun Tespiti Halinde Yapılan Tarhiyatların Bu Kanun Kapsamında Ödenmesi Halinde İhlal Sayılmayacağı Yönünde Düzenleme Yapıldı:

 • 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların, bu Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre yapılandırılarak kesinleşmesi ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergilerin vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edileceği hükmünün uygulanmayacağı,
 • Bu Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre yapılandırılarak kesinleşen tarhiyatların, yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında uygulanacak indirimlerin ihlali sayılmayacağı,
 • Ancak; anılan bent kapsamında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu tarhiyatlar nedeniyle 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi kapsamında yararlanılamayan indirim tutarları için bir düzeltme yapılmayacağı,

Düzenlenmiştir.

10- Araç Muayene Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Araçlarını Muayene Ettirmeyenlerin Durumu:

 • 09.06.2021 tarihine kadar araç muayenesinin yapılması gerektiği halde yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile bu tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık %0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık %5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın