2021-73-36 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı

Tarih : 04.06.2021

Sayı    : 2021-73

Konu  : 36 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı3 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) ile yapılan düzenlemeler aşağıya çıkarılmış olup, devamında başlıklar halinde özetlenmiştir.

 Buna göre;

 • Tevkifat uygulanacak işlem bedelinin 2.000 TL’ye çıkarılması,
 • Aynı dönemde birden fazla KDV iade hakkı doğuran işlem olması durumunda iade hakkının kullanılmasında mükelleflere tercih imkanı getirilmesi,
 • KDV mükellefi olmayan Genel Bütçe dışındaki alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme usul ve esaslarının belirlenmesi,
 • Ulusal güvenlik hizmetlerinde istisna uygulanması için Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uygunluk bildirimi alınması,
 • Boyama ve etkinlik kitabı teslimlerinin istisna kapsamına alınması,
 • Gayrimenkul Yatırım Fonları İle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının taşınmaz satışına yönelik yetki belgesi aranmaksızın taşınmaz ticareti yapabilecekleri,
 • Finansman gider kısıtlaması uygulanan kısma ait giderlerin KDV’sinin indirilebileceği,
 • Sağlık hizmet sunucuları tarafından SGK’ya düzenlenecek faturaların tevkifat kapsamından çıkarılması,

 Konularında düzenleme yapılmıştır.   
1- Tevkifat Uygulanacak İşlem Bedeli Tutara Artırıldı:Tebliğin “Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.000 TL’yi” ibaresi, 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “2.000 TL’yi” olarak değiştirilmiştir.

 • Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin her bir işlem bedeli olarak uygulanan 1.000 TL sınır, 000 TL’ ye çıkarılmıştır.
 • Buna göre; 01.07.2021 tarihinden itibaren, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedelinin 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacak, sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.


2- Aynı Dönemde Birden Fazla İade Hakkı Doğuran İşlem Durumunda İade Hakkının Kullanılmasında Tercih İmkanı Getirildi:

 • Tebliğin “İade Alacağının İndirim Yoluyla Kullanılması” başlıklı (IV/D-1.) bölümünde yer alan, “… mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir” cümlesinden sonra gelmek ve 03.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ”Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanabilip bazıları için bu hakkı kullanmaması mümkündür” paragrafı eklenmiştir.

 Ancak Tebliğin  Kısmi Tevkifattan doğan KDV İadeleri ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı (I/C-2.1.5.3.) bölümünde yer alan “İade Uygulaması ile İlgili Diğer Hususlar” başlıklı bölümde; “Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilir” hükmü değiştirilmediğinden ve özel bir düzenleme olduğundan, burada  getirilen yeni düzenlemeye göre, aynı işlem dolayısıyla doğacak tevkifat alacağı yerine indirimli oran iade alacağının istenmesi yönünde bir tercih hakkının kullanılamayacağı düşünülmektedir. 

3- KDV Mükellefi Olmayan Genel Bütçe Dışındaki Alıcıların Tevkifat Uyguladığı İşlemlerde Düzeltme Usul ve Esasları Belirlendi:

Tebliğin “Mal İadeleri” başlıklı (I/C-2.1.4.1.) bölümüne aşağıdaki bölüm eklenmek suretiyle, genel bütçe  kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde 03.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere düzeltme işlemlerinin ne şekilde yapılacağı belirlenmiştir.

 • Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenleneceği,
 • Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınacağı,
 • Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edileceği,

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda ise;

 • Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınacağı,
 • Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranılacağı,

Yönünde belirlemeler yapılmıştır.

4- Ulusal Güvenlik Hizmetlerinde İstisna Uygulanması İçin Gelir İdaresi Başkanlığı’nden Uygunluk Bildirimi Alınmasına Yönelik Düzenleme Yapıldı: Tebliğin “Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması” başlıklı (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının birinci cümlesi 03.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)’da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.” Buna göre; belirtilen istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onay almaları gerekli hale getirilmiştir. Tebliğin (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci cümlesi 03.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylar.”Bu düzenlemeler ile; Kanun’un 13/f maddesindeki kuruluşlara ve yüklenicilerine mal teslim eden ve hizmet veren mükelleflerin iade taleplerinde yaşanan sıkıntıların önlenmesi amacıyla Kanunun 13/f maddesindeki kuruluşların söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınması uygulamasına geçilmektedir.

5- Boyama Ve Etkinlik Kitabı Teslimleri İstisna Kapsamına Alınmıştır:
 Tebliğin “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna Kapsamı”  başlıklı (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “mevzuat seti kitapları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” ibaresi eklenmiş, beşinci paragrafında yer alan “Boyama defterleri, kitap” ibaresi “Kitap” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle; 03.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,3065 sayılı KDV Kanununun 13/n maddesinde yer alan istisna uygulaması kapsamına, “Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitabı” teslimleri de alınmıştır.

6- Gayrimenkul Yatırım Fonları İle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yetki Belgesi Aranmaksızın Taşınmaz Ticareti Yapabilecekleri Belirlenmiştir
: Tebliğin ”İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti” başlıklı  (III/A-4.9.) bölümünün beşinci paragrafının sonuna, 03.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, aşağıdaki cümle eklenmiştir. “6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılırlar.” Taşınmaz ticaretine ilişkin özel matrah uygulamasında, 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayıldığına,

7- Finansman Gider Kısıtlaması Uygulanan Kısma Ait Giderlerin KDV’sinin İndirilebileceğine Yönelik Düzenleme Yapıldı
: Tebliğin “İndirilmeyecek KDV” başlıklı (I/C-2.1.4.1.) bölümünün sonuna 03.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki paragraflar eklenmek suretiyle, uygulanan finansman gider kısıtlaması uygulanan giderlere isabet eden KDV’lerin, Kanun’un (30/d) maddesine göre indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek olmadığı, indirim konusu yapılabileceği düzenlenmiştir. “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

8- Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından SGK’ya Düzenlenecek Faturalar Tevkifat Kapsamından Çıkarılmıştır:
 Tebliğin “Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “sigorta ve reasürans şirketleri,” ibaresi “sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “ifalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)” Katma değer vergisi tevkifatı uygulaması ile ilgili olarak tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara yönelik yapılan değişikliklere ve sağlık hizmet sunucuları tarafından faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmek suretiyle verilen sağlık hizmetlerinde SGK tarafından tevkifat uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Tebliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.,

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın