2021-70-İlk Defa En Az %20 Hissesini Borsada Halka Açan Şirketlere 2 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanacak

Tarih   : 31.05.2021

Sayı    : 2021-70

Konu  : İlk Defa En Az %20 Hissesini Borsada Halka Açan Şirketlere 2 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı UygulanacakBilindiği gibi; 7256 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen altıncı fıkrada yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştı.

25.05.2021 Tarih 31491 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği  (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Sıra No:18) ile usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre;

  • Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri indirimli oran uygulamasından yararlanamayacaklardır, 
  • İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için, payların Borsa İstanbul Pay Piyasasında maddenin yürürlük (17/11/2020) tarihinden sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az %20 oranında halka arzın gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, %20’lik oranının hesabında halka arz edilen tutarla birlikte ulaşılan toplam sermaye tutarı dikkate alınacaktır, 
  • Halka arz şartının Kanunda öngörülen şekilde sağlandığı geçici vergilendirme döneminden itibaren 5 yıl süre ile, kurumlar vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak olup halka arzın gerçekleştiği tarihe göre önceki geçici vergilendirme dönemlerinde kanuni oran üzerinden hesaplanan geçici vergiler için düzeltme işlemi yapılmayacaktır, 
  • İndirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, normal hesap dönemi kullanan mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim yılından itibaren başlayan özel hesap dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacak olup, kanunun yürürlük tarihi olan 17.11.2020 tarihi ile 31.12.2020 tarihleri arasında yapılan ilk defa halka arzlar nedeniyle indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına 2021 yılının ilk geçici vergi döneminden başlanılabilecektir, 
  • İndirim uygulamasında ilk defa halka arz oranı dikkate alınmakta olup, toplam halka arz oranı %50 olsa bile, ilk defa halka arz oranı %20’nin altında ise indirim hiçbir şekilde uygulanmayacaktır, 
  • İndirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, normal hesap dönemi kullanan mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim yılından itibaren başlayan özel hesap dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacaktır, 
  • İndirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için en az %20 oranındaki halka açıklığın, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi boyunca korunması gerekmekte olup, bu şartın ihlal edilmesi halinde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir, 
  • İndirimli oranlı kurumlar vergisinden yararlanan kurumların ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içerisinde tasfiyeye girmeleri veya devir ya da tam bölünme yoluyla infisah etmeleri halinde ise indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

NOT: Uygulamaya ilişkin örnekler Tebliğde yer almaktadır.

Kaynak: 
18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın