2021-68 / 10 Soruda Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması

Tarih : 30.05.2021

Sayı    : 2021-68

Konu  : 10 Soruda Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA TABLOSU
1ÖZSKAYNAK TUTARI800.000,00
2YABANCI KAYNAK TOPLAMI (AKTİF-ÖZKAYNAK)1.000.000,00
3ÖZKAYNAĞI AŞAN YABANCI KAYNAK TUTARI (2-1)*200.000,00
4AŞAN KISMIN YABANCI KAYNAĞA ORANI (3/2)%.20
5FİNANSMAN GİDER TUTARI (780,660,656 VB GİBİ HESAPLAR)100.000,00
6ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI-BİNEK OTOMOBİLİNE AİT GİDER KISITLAMASI NEDENİYLE KKEG YAPILAN FİNANSMAN GİDERLERİ **0
7YAPILMAKTA OLAN YATIRIMIN MALİYETİNE EKLENİLEN FİNANSMAN GİDERLERİ***0
8HESAPLAMADA DİKKATE ALINACAK FİNANSMAN GİDERİ  5- (6+7)100.000,00
9AŞAN KISMA İSABET EDEN FİNANSMAN GİDERİ (4*8)20.000,00
10KKEG OLACAK FİNANSMAN GİDERİ (9*%10)2.000,00
11GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAK TUTAR18.000,00
Yabancı kaynak tutarının Özkaynak tutarını aşması halinde finansman gider kısıtlaması uygulanacaktır
** Örtülü sermaye/transfer fiyatlandırması/binek otolarına isabet eden finansman giderlerinin tamamı KKEG yapılacağından bu hesaplamaya dahil edilmeyecek olup, bu tutar toplam finansman giderlerinden düşüldükten sonra %10’luk kısıtlama uygulanacaktır
*** Yapılmakta olan yatırımın maliyetine eklenen tutarlar finansman gider kısıtlaması hesabına dahil edilmeyecektir
**** Hesaplanan finansman gider kısıtlaması rakamı beyanname üzerinde KKEG olarak gösterilecek olup, gelir tablosunda gider yazılan finansman giderleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
1- Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Mükellefler Hangileridir?
Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri finansman gider kısıtlamasına tabidir. (Emeklilik şirketleri, mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, finansal holding şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri, finansal kiralama şirketleri- faktoring-finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan şirketler hariç)
2- Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?
2021 yılının ilk geçici vergi döneminden itibaren olmak üzere, gider kısıtlaması şartlarının sağlandığı geçici vergi dönemlerinden itibaren finansman gider kısıtlaması uygulamasına başlanılacaktır.
3-Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına Geçmede Esas Alınacak Kıstas ve Oran Nedir?
Her bir geçici vergi veya kurumlar vergisi dönemlerinin son günü itibariyle çıkaracakları bilançolarında yabancı kaynak toplamı özkaynak toplamını aşan mükellefler uygulayacaktır.
01.01.2013 Tarihinden itibaren sağlanan yabancı kaynaklara ilişkin, kısıtlama uygulanacak dönemde hesaplanan ve indirim yapılacak giderlerin %10’u KKEG olarak değerlendirilmek suretiyle finansman gider kısıtlaması uygulanmış olacaktır.
4- Kısıtlama Uygulanacak Finansman Giderleri Nelerdir?
Yabancı kaynaklara ilişkin; faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı vb. adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları finansman gideri olarak sayılmaktadır.
Satıcılar vb. hesaplarda izlenilen dövizler için değerleme sonucunda hesaplanan kur farkı giderleri, kredi faizleri üzerinden hesaplanan BSMV vb. gibi yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan giderler finansman gideri olarak sayılmaktadır.
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin kendi nam ve hesabına yurt içinden satın aldıkları malların satışından doğan finansman giderleri kendi bünyelerinde kısıtlamaya tabi tutulacaktır.
Adi ortaklığın bilançolarında yabancı kaynak tutarlarının özkaynak tutarlarını aşması durumunda, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u ortakların hisseleri oranında, verecekleri beyannamelerinde KKEG olarak dikkate alınacaktır.
İşletmeler tarafından bankalar vb. kurumlardan temin edilen kredilerin, işletmeler üzerinde finansman yükü kalmaksızın grup şirketlerine aktarılması halinde, bu kredilere ilişkin finansman giderlerinin, krediyi devralan ve fiilen kullanan şirket bünyesinde gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır.
5- Kısıtlamaya Tabi Olmayan Gider Ve Maliyet Unsurları Nelerdir?
Yatırımın maliyetine eklenilen yabancı kaynaklardan doğan gider ve maliyet unsurları,
01.01.2021 tarihinden önce maliyet ve tutar itibariyle kesinleşerek tahakkuk ve dönemsellik gereği 2020 ve önceki yıllarda indirilen giderler,
Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı vb. giderler, ipotek masrafları, finansman geliri azalması niteliğinde olan erken ödeme iskontoları veya peşin ödenen iskontolar, finansman gideri hesaplanmayan “satıcılar” vb. hesaplar, kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin ödenen BSMV gibi yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olmayan gider ve maliyet unsurları,
İmalatçı/tedarikçi şirketlerle imzalanan aracılı ihracat sözleşmeleri kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri üzerinden aynı değerle alınıp aynı değerle ihracatı gerçekleştirilen malın üretimi veya tedarikinde imalatçı/tedarikçi şirketlerin sorumlu olması durumunda Dış Ticaret Sermaye Şirketleri/Sektörel Dış Ticaret Şirketleri nezdinde finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır
6-Geçici Vergi Ve Kurumlar Vergisi Dönemlerinde Finansman Gider Kısıtlaması Nasıl Uygulanacak?
2021 yılının ilk geçici vergi döneminden itibaren uygulama başlayacaktır,
Geçici Vergi Döneminin son günündeki bilançoya göre, yabancı kaynakları toplamı Özkaynaklarından fazla olanlar uygulayacaktır,
Önceki geçici vergi dönemlerinde Özkaynak toplamının Yabancı kaynak toplamından fazla olması nedeniyle finansman gider kısıtlaması hesaplanmayacak, ancak sonraki her bir geçici vergi döneminde yapılacak bu kıyaslamada, Yabancı kaynak toplamının Özkaynak toplamından fazla olduğunun tespit edildiğin dönemde yapılan finansman giderlerine %10’luk kısıtlama uygulanacaktır,
Dördüncü geçici vergi döneminde de Yabancı kaynak tutarının Özkaynak tutarını aşması durumunda finansman gider kısıtlaması uygulanacak, aşmaması durumunda önceki dönemlerde uygulanmış olsa bile finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır,
Kurumlar vergisi döneminde ise; dördüncü geçici vergi dönemindeki mevcut duruma göre göre hareket edilecektir,
Finansman gider kısıtlaması uygulaması 01.01.2021 tarihinden itibaren başladığından, bu tarihten önce yapılmış olan finansman giderlerinin yıllara sari inşaat işi nedeniyle 2021 veya daha sonraki yıllarda beyan edilecek olması durumunda, bu giderlere finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır,
7-Yıllara Sari İnşaat Ve Onarma İşlerinde Finansman Gider Kısıtlaması Nasıl Uygulanacak?
Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde kar ve zarar işin bittiği yıl kesin hesaplarına yansıtıldığından, bu işlerle ilgili kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin finansman gider kısıtlaması da işin bittiği yılın hesapları dikkate alınarak değerlendirilecektir,
Birden fazla inşaat ve onarma işinin yapılması ya da başka faaliyetin de bulunması durumlarında, yapılan finansman giderleri hangi yılın kar veya zarar tutarının tespitinde dikkate alınıyorsa, kısıtlama da ilgili yıl için değerlendirilecektir,
Ancak, finansman gider kısıtlaması uygulaması 01.01.2021 tarihinden itibaren başladığından, bu tarihten önce yapılmış olan finansman giderlerinin yıllara sari inşaat işi nedeniyle 2021 veya daha sonraki yıllarda beyan edilecek olması durumunda, bu giderlere finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.
8-Finansman Gelirlerinin Finansman Giderlerinden Mahsubu Yapılabilecek mi?
Finansman giderlerinin yanında finansman gelirlerinin de bulunması durumunda, gelir ve giderlerin birbiri ile mukayese edilerek netleştirilmesi mümkün bulunmadığından, giderler üzerinden kısıtlama yapılacaktır,
Aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan Kur Farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem tarihi veya dönem sonu itibariyle bu kaynağa ilişkin Net Kur Farkı giderinin doğması halinde kısıtlamaya tabi tutulacaktır,
Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ait kur farkı geliri ile giderlerinin birbirlerine mahsubu yapılmayacaktır,
Yabancı kaynağın mevduat vb. şekillerde değerlendirilmesi sonucunda doğacak kur farkı geliri, şirketin bilançosunun aktifinde kayıtlı bir varlığın değerlemesi sonucunda oluşacağı için, yabancı kaynağın kur farkı giderinden mahsubu yapılamayacaktır,
9- Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Binek Otomobillerine Ait Gider Kısıtlamaları Nedeniyle KKEG Olarak Dikkate Alınan Finansman Giderlerinin Durumu Nedir?
İşletmenin kullandığı yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve kur farkı gibi giderlerden; örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya binek otomobillerinde gider kısıtlaması uygulaması nedeniyle kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınmış/alınacak olan finansman giderleri, bu kısıtlamada dikkate alınmayacaktır.
10- Adi Ortaklıklara Ait Finansman Giderlerinde Kısıtlama Nasıl Uygulanacak?
Adi ortaklıkların kendi tüzel kişilikleri bulunmadığından, kazançları dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları söz konusu değildir. Adi ortaklık bünyesinde doğan kar veya zarar ortakların hisseleri nispetinde kendi kazançlarına dahil edilerek vergilendirilmektedir.
Tebliğde verilen örnekte adi ortaklık ortaklarının her ikisi de Kurumlar vergisi mükellefi olduğu için, hisseleri nispetinde finansman gider kısıtlaması uygulandığı görülmüş olup, ortaklardan birinin bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi mükellef olması durumunda, bu ortağın da hissesine düşen oranda finansman gider kısıtlaması uygulayıp uygulamayacağı hususunda tereddüt oluşsa da, finansman gider kısıtlamasını bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin yapacağı hususu tebliğde belirlendiğinden, gerçek kişi mükelleflerin bu kısıtlamayı yapmalarına gerek olmadığı düşünülmektedir.

Kaynak: 18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın