2021-65-İşverenin İradesi Dışında Meydana Gelen Durumlar Nedeniyle Geriye Doğru Teşvikten Yararlanılabilecek İstisnai Durumlar

Tarih   : 17.05.2021

Sayı    : 2021-65

Konu  : İşverenin İradesi Dışında Meydana Gelen Durumlar Nedeniyle Geriye Doğru Teşvikten Yararlanılabilecek İstisnai DurumlarSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 06.05.2021 tarih E-41481264-207.02-24762269 sayılı “5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrası” konulu 2021/16 sayılı Genelge’de; işverenin iradesi dışında meydana gelebilecek bazı durumlarda geriye doğru teşvik uygulamasından yararlanılabilecek istisnai durumlar açıklanmıştır.

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin değişiklik 1/5/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinden, anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında 2021/Mayıs ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere;

  • 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması,
  • Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi,

mümkün bulunmamaktadır. Geriye Doğru Teşvik, Destek Ve İndirimlerden Yararlanılabilecek İşverenin İradesi Dışında Meydana Gelen İstisnai Durumlar: 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde yer alan sigorta primi teşviki uygulamasında;

  • Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgelerine istinaden Kurumumuza intikal ettirilen bilgilerin sisteme kodlanmasının ardından ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işverenlere teşvikten yararlanılmasına ilişkin bilgilerin resmi bir yazı ile bildirilmesi,
  • Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi verilen bir işyerine birden fazla yatırım teşvik belgesinin verildiği durumlarda her bir teşvik belgesi için ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi,
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar kapsamında desteklenen tersanelerin gemi inşa yatırımlarında, teşvikten yararlanılacak her bir gemi için ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi,
  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sigorta prim teşvikinden yararlanacak işverenlerce, teşvikten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş, vakıf veya denetimle görevli şirketlerden alınan belgeler ile birlikte Kurumun ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak müracaat edilmesi,
  • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanacak işverenlerce ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ ile kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin ilgili vergi dairesinden alınan belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine dilekçe ekinde ibraz edilmesi,

        gerekmektedir.

Buna göre, yukarıda bahsi geçen kanunlar kapsamında Kuruma ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince;

  • Söz konusu teşvik belgelerine istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması,
  • İşverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince uygun görülmesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması,
  • İlgili Bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması,

nedenleriyle işverenlerce, başka bir prim teşvikinden yararlanmak üzere ilgili kanun numaralarından verilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yerine ilgisine göre 25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle ilgili kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma talepleri işleme alınacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın