2021-64-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler

Tarih   : 11.05.2021

Sayı    : 2021-64

Konu  : Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler11.05.2021 tarih 31481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikler özet olarak ve başlıklar halinde aşağıya çıkarılmıştır.

 • Zorunlu hallerde geçici düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilendirilmiştir (Mad. 1),
 • Elektronik ticarete yönelik taşımacılık ve elektrikli araçlara verilecek yetki belgelerinde bazı kolaylıklar getirilmektedir (Mad. 2),
 • Tüzel kişilerin; bölünmeleri, birleşmeleri ve tür değiştirmeleri sonucuna göre mevcut araçlarına ait yetki belgelerinin revize edilme usulü düzenlenmiştir (Mad. 3),
 • Yetki belgesi verilen taşıtların; yaşı, cinsi ve diğer şartlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır (Mad. 4),
 • İlave edilecek elektrikli taşıtlar için, sözleşmeli taşıt kullanım imkanı aynı cins taşıtlara göre %50 artırımlı olarak uygulanması imkanı sağlanmaktadır (Mad. 5),
 • Taşıma organizatörü yetki belgesi sahiplerinin kargo taşımacılığında başkalarına ait K1 belge eki araçları da kullanabilecekleri yönünde düzenleme yapılmıştır (Mad. 6),
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtlarını süren kamu personelinden yeterlilik belgesi aranmayacaktır (Mad. 7),
 • e-biletli yolcular için e-yolcu listesi düzenlemeleri ve araçta bulundurmaları ve bu zorunluluğa uymayanlara uygulanacak müeyyideler düzenlenmiştir (Mad. 8),
 • Yolcu taşıma faaliyetinde bulunanlara getirilen zorunluluklara uymayanlara uygulanacak müeyyideler ile hava limandan şehir içine yapılacak yolcu taşımacılığı konuları düzenlenmiştir (Mad. 9)
 • e-Devlet üzerinden 01.06.2021 tarihinden itibaren yapılacak elektronik başvurularda uygulanacak ücret indirim oranları belirlenmiştir (Mad. 10),
 • D2 belgesinden D4 belgesine geçişte bazı kolaylıklar sağlanmıştır (Mad. 11)
 • Bazı zorunlulukların uygulama süreleri ile koltuk sayılı şartlarında geçici düzenlemeler yapılmıştır (Mad. 12)
 • Ek-1’de yer alan Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmıştır (Mad. 13)

Madde 1: Yönetmeliğin “Sınırlamalar, Kısıtlamalar ve Geçici Düzenlemeler” başlıklı 11’inci maddesine; olağanüstü hal, salgın, afet vb. durumlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na geçici düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.

Madde 2 : Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Almanın Veya Yenilemenin Özel Şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde;

 • Servis taşımaları için D4 yetki belgesi olanlardan, öğrenci taşımacılığı faaliyeti yürütecekler için, yolcu toplama noktası sayısında sınır uygulanamayacağı,
 • Yolcu acenteliği yapanların sadece internet üzerinden faaliyet göstermek üzere yetki belgesi (F1-F2) talep edenler için sözleşme yapılabilecek firma kısıtlaması uygulanmayacağı, ancak talep edilecek yetki belgesi için belirlenmiş ücretin 10 katını ödeyecekleri,
 • Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere daha önceden K1 ve K2 yetki belgesi sahibi işletmelere tanınan orta kademe yönetici çalıştırma muafiyeti ile yetki belgesi ücretlerine uygulanan %75’lik indirim uygulaması, 11.05.2021 tarihinden itibaren “Ticari Amaçla Taşıma Eşyası Taşımacılığı” yapacaklara (K3 Belgeli) da uygulanacaktır,
 • İl içi kurye işletmeciliği yapacakların (M1 Belgeli) Elektronik ortamda ticaret (e-ticaret) yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak hizmet vermek üzere “İl İçi Kurye İşletmeciliği” yapmak üzere (M1) yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, sağlanması gereken alan şartları ile mesleki yeterlilik şartı aranmayacağı ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanacağı, bu kapsamda muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verileceği,
 • Elektronik ortamda e-ticaret yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak sadece 1 adet motosiklet veya moped cinsi taşıtla hizmet vermek üzere, “İl İçi Ticari Dağıtım İşletmeciliği” (P1) yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı, sağlanması gereken alan ve dağıtıcı eleman şartları ile mesleki yeterlilik şartı aranmayacağı ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %85 indirim uygulanacağı, bu kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verileceği,
 • Yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilen özmal “Elektrikli Taşıtların” adet, koltuk veya azami yüklü ağırlıkları, yetki belgeleri için belirlenen asgari kapasite hesabında %25 fazla olarak değerlendirileceği, bu değerlendirmede varsa virgülden sonraki değerlerin dikkate alınmayacağı,

Yönünde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Madde 3 : Yönetmeliğin “Devir Olarak Kabul Edilmeyecek Haller İle Bölünme, Birleşme Ve Tür Değişikliği” başlıklı 23’üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre;

 • Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri, birleşmeleri ve tür değiştirmeleri sonucuna göre; bir tüzel kişilik adına aynı türden birden fazla yetki belgesinin düzenlenmesinin gerekmesi halinde; söz konusu tüzel kişiliğe bir yetki belgesinin düzenlenebilmesi için seçim imkanı verileceği, düzenlenmesi talep edilmeyen yetki belgesinde kayıtlı taşıtların, yeni düzenlenecek olan yetki belgesine ilavesinin talep edilmesi halinde, bu taşıtlar için yetki belgesi ve taşıt kartı ücreti alınmayacaktır.

Madde 4 : Yönetmeliğin “Taşıtların Yaşı, Cinsi Ve Diğer Şartlar” başlıklı 24’üncü maddesinde; 

 • “Yurt İçi Hususi Taşımacılık” yetki belgesi (K2) için sağlanması gereken asgari kapasite hesabında, finansal kiralama sözleşmesi veya uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen taşıtların da dikkate alınacağı,
 • “Ticari Amaçla Tarifeli Olarak Kargo İşletmeciliği” yetki belgesi eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi motosiklet veya moped cinsi taşıtların da kaydedilebileceği,
 • “Ticari Amaçla Tarifeli Olarak Kargo İşletmeciliği” yetki belgesi asgari kapasite hesabında, motosiklet ve moped cinsi taşıtların dikkate alınmayacağı,
 • “Ticari Amaçla Dağıtım İşletmeciliği” yetki belgeleri eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi motosiklet veya moped cinsi taşıtların da kaydedilebileceği,
 • Yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtların da ilave edilebileceği, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için, yönetmelikte belirlenen motor silindir hacmi şartının aranmayacağı, ancak yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70kW ve üzerinde olması gerektiği,

 Yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Madde 5 : Yönetmeliğin “Taşıtların Özmal Veya Sözleşmeli Olarak Kullanılması” başlıklı 25’inci maddesinde yapılan değişiklik ile; yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilen elektrikli taşıtlar için, maddenin birinci fıkrasıyla belirlenen sözleşmeli taşıt kullanım imkanı aynı cins taşıtlar için %50 artırımlı olarak uygulanması imkanı sağlanmıştır. Madde 6 : Yönetmeliğin “Taşıt Belgelerine Kayıtlı Taşıtların Kullanılması Ve İstisnai Haller” başlıklı 30’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile; taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, taşımasını üstlendikleri kargoyu, merkez ve/veya şube/şubeler ve/veya kargo tasnif ve aktarma merkezleri arasında taşıttırırken, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlar kullanılabilecektir. Madde 7 : Yönetmeliğin “Şoförlerde Aranacak Nitelik Ve Şartlar” başlıklı 34’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtları süren kamu personelinden mesleki yeterlilik belgesi aranmayacaktır. Madde 8 : Yönetmeliğin “Yolcu Taşıma Bileti” başlıklı 36’ıncı maddesinde eklenilen fıkra ile; yetki belgesi sahiplerinin gerçekleştirecekleri seferlerde, taşıdıkları yolcuya/yolculara e-bilet düzenlemiş olmaları halinde, bu firmaların e-biletli yolcular için e-yolcu listesi düzenlemeleri, e-yolcu listelerinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilerin bulunması ile e-yolcu listelerinin taşıtta bulundurulmasının zorunlu olduğu, bu zorunluluğa uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilecektir. Madde 9 : Yönetmeliğin “Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanların Yükümlülükleri” başlıklı 41’inci maddesinde yapılan değişiklikler ile; 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmetini yapmak üzere, otomobille yurt içi tarifeli veya tarifesiz yolcu taşıma (A1) yetki belgesi alanların, sözleşme yaptığı kamu kurumu haricinde yolcu taşımacılığı yapmaları halinde, belge sahiplerine 50 uyarma verileceği,
 • Servis taşımaları yapmak üzere yetki belgesi almış D4 yetki belgesi sahiplerinin, il içi 100 km kısıtlamalarına bakılmayacağı ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilebilecek taşıt sayı sınırının 20 olarak uygulanabileceği,
 • Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yönde tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin;
 1. a) Adlarına B1 veya D1 yetki belgesi düzenlenmiş olması,
 2. b) Havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olmaları,
 3. c) Havalimanı ile terminaller haricindeki kalkış yeri/noktası, ara duraklar, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktası için, büyükşehirlerde UKOME’den, büyükşehir olmayan yerlerde il trafik komisyonlarından izin alınması, zorunlu olduğu, bu kapsamda faaliyet gösterecek olanların, ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülüklerin aranmayacağı, ayrıca, bu kapsamında faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri için 57 nci maddenin onüçüncü fıkrasında düzenlenen bildirim süresinin 30 dakika olarak uygulanacağı, B1 veya D1 yetki belgesi almadan faaleyette bulunanlara, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanacağı, burada belirtilen yetki belgesi sahipleri haricinde, havalimanından veya havalimanına gerçekleştirilecek yolcu taşıma faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça ayrıca düzenleneceği,
 • Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki iki nokta arasında yönetmelik kapsamında tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütülebilmesi için, ilgili UKOME’nin kararının bulunması ve alınacak kararda faaliyet gösterilecek noktalar ile faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel kişilerin belirtilmiş olması şartının aranacağı,

 Yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Madde 10 : Yönetmeliğin “Belge Ücretleri” başlıklı 73’üncü maddesine eklenilen fıkra hükmüne göre;  01.06.2021 tarihinden itibaren yönetmelik kapsamındaki işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılması halinde, tahakkuk edecek her bir ücret tutarından aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanacağı, 
a) 20.000 TL’ye kadar olan işlemde %5,
b) 20.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemde %4,
c) 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki işlemde %3,ç) 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki işlemde %2,
d) 200.000 TL üzerindeki işlemde %1, Madde 11 : Yönetmeliğin “Yaptırım, Şube Ve Belgelere İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 1’inci maddesine eklenilen fıkraya göre; 15.11.2019 tarihinden önce adlarına D2 yetki belgesi düzenlenen ve servis taşımacılığı faaliyeti yürüten gerçek veya tüzel kişilerin, D4 yetki belgesi alarak faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde, 11.05.2021 tarihinden önce D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmek suretiyle faaliyette bulunulan azami özmal taşıt sayısı kadar taşıtın, söz konusu gerçek veya tüzel kişiler adına servis taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenen/düzenlenecek D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmesine müsaade edilecektir. Madde 12 : Yönetmeliğin “Bazı Zorunluluklara İlişkin Süre Verilmesi” başlıklı Geçici 2’inci maddesinde yapılan değişikliklere göre; 

 • A1, A2, B1, B2, D1, D2, B1 ve kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahiplerine 40’ıncı madde ile getirilen araç takip sistemi (ATS) bilgilerinin bildirim zorunluluğu 01.01.2024 tarihine kadar ertelendiği,
 • Yönetmeliğin 24/1-b.2 ve 24/1-ç.2 maddesinde yer alan, B1 ve D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahilen az 25 koltuk kapasitesine sahip olması gerektiği şartının 01.01.2022 tarihine kadar 18 koltuk olarak uygulanabileceği,
 • Yönetmeliğin 25/1-e.2 maddesinde belirtilen M2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilebilecek sözleşmeli taşıt sayısının özmal taşıt sayısının 5 katını geçemeyeceğine ilişkin şartlar, 01.01.2023 tarihine kadar 10 kat olarak uygulanacağı,

 Yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Madde 13 : Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Ücret Tablosundaki A1, B1, B2, D1 ve D2 simgelerinin bulunduğu satırlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

BELGE TANIMI/ AÇIKLAMASI SİMGESİ ÜCRETİ [TL]

Yurtiçi yapacaklara verilir. A1   16.547

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. B1  201.175

Ticari ve tarifesiz yapacaklara verilir.  B2  100.580

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. D1 120.707

Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir.   D2  60.347

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın