2021-62-2021/Mart KDV İade Alacaklarından SGK Prim Borçlarına Mahsup Talepleri Hakkında SGK Genel Yazı

Tarih   : 06.05.2021

Sayı    : 2021-62

Konu  : 2021/Mart KDV İade Alacaklarından SGK Prim Borçlarına Mahsup Talepleri Hakkında SGK Genel YazıSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 04.05.2021 tarih E-51592363-010.07.01-24685977 sayılı “Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup” konulu Genel Yazı’da; 2021/Marta dönemi KDV iade alacaklarından talep edilen Mart ayı SGK prim borçlarının mahsup işlemleri sırasında, 2021/Mart ayı “Form Ba ve Form Bs” lerin verilme sürelerinin uzatılmasından kaynaklanan KDV İadesi Risk Analiz Raporu uyumsuzlukları ve mahsup süreci sıkıntıları nedeniyle, oluşabilecek mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, 2021/Mart KDV iade alacaklarından talepli SGK primi mahsup taleplerinin, Vergi Daireleri tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 31.05.2021 tarihine kadar SGK hesaplarına gönderilebilme imkanı getirilmiştir.

 Bilindiği gibi; 

  • KDV iade alacaklarının SGK prim borçlarına mahsubunu isteyen mükelleflerin mahsup dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri verilmesi mümkün olan en erken tarihte, fakat en geç KDV beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar (cari ay SGK Primi vadesi içinde) vergi dairelerine intikal ettirmeleri halinde, 
  • 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren “İşveren Uygulama Tebliğinde” yapılan değişiklikle prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, cari aya ilişkin sigorta priminin en geç ödenmesi gereken yasal süre, primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden “yirminci gün” olarak yeniden belirlendiğinden,
  • Cari ay SGK Primi borçlarının normal vadesi içinde KDV iade alacağından mahsup talep edildiğinde, talep edilen vergiler vergi dairesi tarafından en geç vadeyi takip eden “yirminci günün sonuna kadar” ilgili SGK hesabına gönderilerek, primlerin mahsup işlemleri gerçekleşmektedir.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22/4/2021 tarihli ve VUK-133/2021- 1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30/4/2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin ‘Form Ba’ ve ‘Form Bs’ bildirimlerinin verilme süresinin 7/5/2021 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021/Mart dönemi KDV iade alacaklarından talep edilen prim borcu mahsuplarının yapılabilmesi için oluşacak KDV Risk Analiz Raporlarında, verme süreleri ertelendiği için verilmeyen Formlar için hata oluşacağından ve mahsupların 20.05.2021 tarihine kadar yetiştirilmesinde yaşanılacak güçlükler nedeniyle oluşabilecek mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla; 

  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2021/Mart dönemi sigorta prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunan mükelleflerin, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağının belirtilmesi üzerine, 
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konunun Kurum uygulamaları yönünden 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca verilen yetki çerçevesinde değerlendirilerek, anılan Kanunun ilgili fıkrası uyarınca ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden bir defaya mahsus olmak üzere, 
  • 2021/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde, ödeme süresinin 31/5/2021 (otuzuncu gün Pazar gününe denk geldiğinden) olarak belirlenmesi Kurumun Başkanlık Makamının 4/5/2021 tarihli, 24673642 sayılı OLUR’ları ile uygun görüldüğü, 
  • 2021/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresi 31/5/2021 olarak belirlendiğinden, “2021/Mart ayına ilişkin KDV iade alacağından mahsup” yöntemiyle ödenen primlerin 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar Kurum hesaplarına intikal etmiş olması halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilerek işlem yapılması gerektiği,

Belirtilmektedir.

Bir cevap yazın