021-58-Çeklerde İbraz Süresi İle Kambiyo Senetlerine Bağlı Alacaklarda İcra ve İflas Takibi Süreleri Hakkında Düzenlemeler

Tarih : 01.05.2021

Sayı    : 2021-58

Konu  : Çeklerde İbraz Süresi İle Kambiyo Senetlerine Bağlı Alacaklarda İcra ve İflas Takibi Süreleri Hakkında Düzenlemeler 7318 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “ 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunla; Çeklerde İbraz Süresinin Uzatılması ve Kambiyo Senetlerine Bağlı Alacaklarda İcra Ve İflas Takibi Yapılamamasına İlişkin değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre Kanunun 15’inci Maddesiyle;

  • 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3’üncü maddesiyle, ülke genelinde uygulanan tam kapanma ve Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; ibraz süresinin son günü 30 Nisan -31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarih aralığında ibraz edilemeyeceği, 1 Haziran’dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği,
  • Kambiyo senetlerine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve başlamış olan takiplerin de bu sürelerde duracağı,
  • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında da bu süreler içinde icra ve iflas takibi başlatılamayacağı,

 Düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak aynı tarihli Mükerrer yayımlanan Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından “ 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ’e göre;

a)- İbraz süresinin son günü, 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerektiği,

b)- İbraz süresinin son günü, 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 01.06.2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacağı, 01.06.2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılabileceği, Açıklanmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın