2021-55-7316 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tarih : 28.04.2021

Sayı    : 2021-55

Konu  : 7316 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

22.04.2021 tarih 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun’un 6, 7 , 9 ve 10’ uncu maddesinde yapılan düzenlemeler başlıklar halinde özet olarak aşağıya çıkarılmıştır.

1- Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler:
Kanun’un 6’ıncı maddesi ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24’üncü maddesine eklenilen fıkra hükmüne göre;

 • Geçici 27 – 28. Maddeler kapsamında yer alan nakdi ücret desteği tutarlarının 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50-TL olarak uygulanması ve bu kapsamda 30 Nisan 2021 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılmaması, 
 • Aşağıdaki tabloda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren işyerleriyle 2021 yılı Mart ayında iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan, 4857 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine göre işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, işe giriş tarihine bakılmaksızın diğer şartları taşıması halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için günlük 50-TL nakdi ücret desteği verilmesi, 
 • Bu kapsamda 30.04.2021 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaması,

 Yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Sıra NoNACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet KoduFaaliyet Türü
156Yiyecek/İçecek Hizmeti Veren İşyerleri
261.90.05İnternet Kafeler
385.51.03Spor Ve Eğlence Eğitim Kursları
493.11.01Spor Tesislerinin İşletilmesi
593.12.07Yüzme Kulüplerinin Faaliyetleri
693.13.01Form Tutma Ve Vücut Geliştirme Salonlarının Faaliyetleri
793.19.05Bilardo Salonlarının Faaliyetleri
893.21.01Eğlence Parkları ve Lunaparkların Faaliyetleri
993.29.02Düğün, Balo ve Kokteyl Salonlarının İşletilmesi
1093.29.03Oyun Makinelerinin İşletilmesi
1196.02.01Güzellik Salonlarının Faaliyetleri
1296.04.01Hamam, Sauna ve Benzeri Yerlerin Faaliyetleri
1396.04.02Kaplıca, Ilıca, İçmeler, Spa Merkezleri, vb. Yerler (Konaklama Hariç)
1496.04.03Zayıflama, Masaj, Solaryum vb. Salonların İşletilmesi

2- Sigorta Prim Desteği Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler: Kanun’un 7. Maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 30’uncu maddeyle işverenlere yeni bir prim desteği daha sağlanmıştır. Buna göre; 

 • İşyerinin özel sektöre ait yukarıdaki tabloda gösterilen alanlarda faaliyet gösteren işyeri olması,
 • Destekten yararlanılacak olan sigortalıların 2021 yılı Mart ayı/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilmiş olması,
 • İlgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi ve tahakkuk eden primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması veya borcun tecil veya taksitlendirilmiş olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

 Şartıyla, 

 • 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında (aylık en fazla 3.577,50 x %37,5 = 1.341,56-TL) prim desteği sağlanması,
 • Destek tutarının işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması
 • Bu prim desteğinden yararlanan işverenlerin; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacağı,
 • Fondan karşılanacak tutarların gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağı,

 Yönünde 01.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

3- Geçici İş Göremezlik Ödeneğine İlişkin Yapılan Düzenlemeler:
 5510 sayılı Kanunun “Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç” başlıklı 17. Maddesine göre; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde 80’inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktaydı. 7316 sayılı Kanunun 9. Maddesiyle; 

 • Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında 3 aylık dönem yerine, 12 aylık dönemin dikkate alınmasına,
 • Yine hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, istirahatin başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara ödenecek olan günlük kazancın, istirahatin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç tutarının 2 katını geçemeyeceği şeklinde sınır getirilmesine,

 Yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

4- Geriye Yönelik Teşvik Uygulamasının Sonlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler:

 7316 sayılı Kanun” un 10’uncu maddesi ile; 

 • 5510 sayılı Kanun’un Ek 17’inci maddesinin birinci fıkrası,
 • Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez” şeklinde değiştirildiğinden, 
 • Değişikliğin yürürlüğe gireceği 01.05.2021 tarihinden itibaren 6 ay geriye doğru SGK teşvik, destek ve indirim düzeltme uygulaması yapılamayacaktır,
 • Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi de mümkün bulunmamaktadır,
 • Bununla birlikte, 2020/Ekim, Kasım, Aralık, 2021/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına/dönemlerine ilişkin 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamında geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin en geç 30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) “E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi / Tahakkuk Nedeni D” ekranları vasıtasıyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir,
 • 01.05.2021 tarihi ve sonrasında bu aylara/dönemlere ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine dair düzenlenerek gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme alınmayacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın