2021-54-SGK Geriye Doğru 6 Aylık Teşvik Başvuruları Hakkında Duyuru

Tarih : 28.04.2021

Sayı    : 2021-54

Konu  : SGK Geriye Doğru 6 Aylık Teşvik Başvuruları Hakkında Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı  ve SGK tarafından yapılan duyurularda;

  • 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.” şeklinde değiştirilerek, söz konusu değişikliğin 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği, 
  • 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin değişiklik 01.05.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinden, anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında 2021/Mayıs dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere; 
  • 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacağı, 
  • Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesinin de mümkün bulunmayacağı,

 Açıklanmıştır.

  • Bununla birlikte, 2020/Ekim, Kasım, Aralık, 2021/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına/dönemlerine ilişkin 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamında geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin en geç 30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) “E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi / Tahakkuk Nedeni D” ekranları vasıtasıyla Kuruma gönderilmesinin gerektiği, 
  • 01.05.2021 tarihi ve sonrasında bu aylara/dönemlere ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliğine dair düzenlenerek gönderilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme alınmayacağı,

 Açıklanmıştır.

Buna göre; mükelleflerin muhtemel hak kayıplarına uğramamaları adına, geriye dönük yararlanılmayan teşvik, destek ve indirimler ile yapılacak teşvik takasları nedeniyle en geç 30.04.2021 tarihine kadar yukarıda yapılan açıklamalara göre elektronik ortamda SGK’ya başvuru yapmaları gerekmektedir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın