2021-50-7316 Sayılı Kanun İle “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”da Yapılan Değişiklikler

Tarih : 23.04.2021

Sayı    : 2021-50

Konu  : 7316 Sayılı Kanun İle “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”da Yapılan Değişiklikler

22.04.2021 tarih 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır.

1- Kanunun 1’inci maddesi ile 6183 sayılı Kanun’un “Satış Şekli, Artırma ve İlan” başlıklı 85’inci maddesinde yapılan değişiklikler;

  • Haczedilen menkul malların elektronik ortamda satış imkanı sağlandı,
  • Haczedilen mallardan, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunması halinde ilgili borsalarında satılabilme imkanı getirildi,
  • Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde paranın teminat olarak alınmasına yönelik ve alacaklı amme idarelerinin menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olduğuna yönelik yeni belirleme yapılmıştır.

2- Kanunun 2’inci maddesi ile 6183 sayılı Kanun’un “Müşterinin Malı Almaktan Vaz Geçmesi” başlıklı 86’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 86 –
 Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya birinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.”

3- Kanunun 3’üncü maddesi ile 6183 sayılı Kanun’un “Satış ve Satış Komisyonları” başlıklı 90’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

MADDE 90 – Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılır. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenir. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

4- Kanunun 4’üncü maddesi ile 6183 sayılı Kanun’un “Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili” başlıklı 97’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 97 –
 Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir.

(Değişik birinci cümle:15/4/2021-7316/4 md.) İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur.

(Değişik ikinci cümle:15/4/2021-7316/4 md.) Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.

(Mülga üçüncü cümle:15/4/2021-7316/4 md.) Aradaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir.

(Ek üçüncü fıkra:15/4/2021-7316/4 md.) Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.”5- Kanunun 5’inci maddesi ile 6183 sayılı Kanun’a  “Menkul ve Gayrimenkul Malların Elektronik Ortamda Satışı” başlıklı 97/A  maddesi eklenmiştir;

“MADDE 97/A –
 Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabilir.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir.

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın