2021-46-Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih   : 19.04.2021

Sayı    : 2021-46

Konu  : Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler16.04.2021 tarih 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile; taşınmaz ticaretine ilişkin çıkarılan önceki yönetmeliklerde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıda başlıklar halinde özetlenmektedir.

1- Yetki Belgesi Başvurularında Aranılan “En Az Lise Mezunu Olma” Şartı Kaldırılarak, “Ortaöğretim ve İlköğretim Mezunlarına” Da Başvuru İmkanı Sağlandı:

 • Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Verilmesinde Aranılan Şartlar” başlıklı 6’ıncı maddesinde; sorumlu emlak danışmanlarının “en az lise mezunu olması” gerektiği yönündeki maddesi, “en az ilköğretim mezunu olması” şeklinde değiştirilmiştir, 
 • Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Verilmesinde Aranılan Şartlar” başlıklı 6’ıncı maddesinde; ortaöğretim mezunlarının sorumlu emlak danışmanlığı yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde en az 12 ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması aranıyordu. Yönetmelikte yapılan “Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir” şeklindeki değişikliğe göre, ortaöğretim mezunu olma şartı kalkmış olmaktadır. 
 • Buna göre ilköğretim mezunları da ortaöğretim mezunları ile birlikte diğer şartları taşımaları halinde yetki belgesi alabileceklerdir. 

2- 14.10.2020 Tarihi İtibariyle Taşınmaz Ticareti Faaliyetinde Bulunanların Yetki Belgesi Başvurularında Mezuniyet Şartı Aranılmayacak:

 • Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; 05.06.2018 tarihi itibariyle taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin yetki belgesi başvurularında; şahıs işletmelerinde o tarihteki sahibinin, şirketlerde ise yetkili temsilcilerinden birinin lise mezunu olma şartı aranmayacağı düzenlenmişti.
 • Yapılan yeni düzenleme ile maddedeki; uygulama tarihi 14.10.2020, mezuniyet  kriteri de ilköğretim zorunluluğu aranmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • Buna göre 14.10.2020 tarihi itibariyle taşınmaz ticaretine ilişkin şahsi gelir vergisi mükellefiyeti veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin yetki belgesi başvurularında; gerçek kişilerde kendisinin, şirketlerde ise o tarihteki yetkili temsilcilerinden en az birinin ilköğretim mezunu olma mecburiyeti aranmayacaktır.

3- 05.06.2018 Tarihi İtibariyle Taşınmaz Ticareti Faaliyetinde Bulunan İşletmelere 31.07.2021 Tarihine Kadar Yetki Belgesi Başvuru Hakkı Tanınıyor:

 • Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 1’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre; 05.06.2018 tarihi itibariyle taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına 31.07.2021 tarihine kadar yetki belgesi başvurusunda bulunulabilecektir,
 • 06.2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı aranmayacaktır.


4- 14.10.2020 Tarihi İtibariyle Taşınmaz Ticareti Faaliyetinde Bulunan İşletme ve Sözleşmeli İşletmelere 31.07.2021 Tarihine Kadar Yetki Belgesi Başvuru Hakkı Veriliyor:

 • Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” Başlıklı Geçici 1’inci Maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre; 14.10.2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, 31.07.2021 tarihine kadar yetki belgesi başvurusunda bulunulabilecektir,
 • Bu kapsamda yapılan başvurularda; Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olma şartı aranmayacak,
 • Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olunması şartı aranmayacak,
 • 10.2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bunduğunu gösteren belgelerden birinin, 31.12.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde verilen yetki belgeleri iptal edilecektir.


5- 05.06.2018 Tarihi İtibarıyla Taşınmaz Ticaretine İlişkin Gelir Veya Kurumlar Vergisi Ya Da Meslek Oda Kaydı Bulunan Sözleşmeli İşletmeler Adına 31.07.2021 Tarihine Kadar Yetki Belgesi Başvurusu Yapılabilecek:

 • Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” Başlıklı Geçici 1’inci Maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre 05.06.2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31.07.2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında,
 • 06.2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı aranmayacaktır,
 • 10.2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bunduğunu gösteren belgelerden birinin, 31.12.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde verilen yetki belgeleri iptal edilecektir.


6- 14.10.2020 Tarihi İtibariyle Emlak Danışmanlığı Yapanlar Hakkında Adli Sicil Şartı Aranmayacaktır:

 • Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” Başlıklı Geçici 1’inci Maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile, 14.10.2020 tarihi itibarıyla emlak danışmanlığı yapanlar hakkında; “Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması” yönündeki adli sicil şartı aranmayacaktır.

Güncel “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe” Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın