2021-40-İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Usul ve Esaslarını Belirleyen İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

Tarih   : 25.03.2021

Sayı    : 2021-40

Konu  : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Usul ve Esaslarını Belirleyen İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili, 2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na gönderilen yazılar üzerine; İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 09.02.2021 ve 51410 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedelinin Tahsili Ve Kabulü” başlıklı 8’inci maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirlmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile; ihracatçı tarafından DAB düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, fıkrada yer alan şartların yanında, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk parasının tekrar transfer edilmesi şartıyla DAB düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir.

Eski düzenleme:
İhracat Bedelinin Tahsili Ve Kabulü
MADDE-8


(7) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin İBKB düzenlenmeden başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.
Yeni düzenleme:
İhracat Bedelinin Tahsili Ve Kabulü
MADDE-8
 …
(7) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin İBKB düzenlenmeden başka bir hesaba transfer edilmesi veya efektif olarak alınması halinde; hesaba ilk transfer edilen bedelin yurt dışı kaynaklı olduğunun transferin geldiği bankanın; tutar, transfer tarafları ve ilgili açıklamalar ile SWIFT mesajını içeren yazılı beyanının ibrazı ve bedelin ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin bu kapsamda yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür. Diğer taraftan, ihracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen şartlar yanında ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi mümkündür.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 09.02.2021 ve 51410 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nin “Efektif Olarak Getirilen İhracat Bedelleri”

Başlıklı 12’nci maddesinin

 4’üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan bu değişiklik ile; ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin bankadan efektif olarak alınması durumunda, bu efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli olarak kabulü, bu efektiflerin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı banka yazısının ibrazı veya kabul işlemini yapacak bankaca efektif konusu dövizlerin havale olarak geldiğinin ilgili bankadan teyidinin alınması kaydıyla yapılır hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır.
MADDE-12  Efektif Olarak getirilen ihracat bedelleri (Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

 (4) İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli olarak kabulü, bu efektiflerin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı banka yazısının ibrazı veya kabul işlemini yapacak bankaca efektif konusu dövizlerin havale olarak geldiğinin ilgili bankadan teyidinin alınması kaydıyla yapılır. İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin daha sonra aynı banka tarafından ihracat bedeli olarak kabulü, serbest tasarruf edilen dövizin yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ve başka bir bankaya yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla mümkündür.
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 18.02.2021 tarih ve 114265 sayılı yazısı ile söz konusu Genelgenin “İndirim Ve Mahsup İşlemleri” başlıklı

21’inci maddesinin

3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde feğiştirlmiştir.

Açık hesapların bankalar tarafından ihbarı üzerine, 10 iş günü içinde Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince ihracat hesabının kapatılması için ihracatçılara yapılacak tebliğ ile tebliğ tarihinde itibaren 90 gün içinde açık ihracat hesaplarının kapatılması ya da olması halinde mücbir sebep veya haklı durumun belgelenerek vergi dairesine bildirilmesi istenilmektedir.

Yapılan değişiklikle, ihracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedeli getirme süresine ilave olarak, verilen ihtarname süresi içerisinde de yapılması mümkün hale getirilmektedir.

Eski düzenleme:
İndirim Ve Mahsup İşlemleri
MADDE 21

(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel getirme süreleri içinde yapılması gerekir.
Yeni düzenleme:
İndirim Ve Mahsup İşlemleri
MADDE 21


(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede  kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel  getirme süreleri içinde veya bu Genelgenin  29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde yapılması gerekir.

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 26.02.2021 tarih ve 133755 sayılı yazısı ile Genelgenin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21’inci maddesine aşağıda yer verilen 14’üncü fıkra eklenmiştir.

Kıymetli madenler aracı kuruluşu tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde, Bankalar tarafından belirli şartların sağlanması kaydıyla, mahsubu mümkün hale getirilmiş olup, bu kapsamda mahsup edilecek tutarların ayrıca yurda getirilme zorunluluğunun bulunmadığına yönelik düzenleme yapılmıştır.

“(14) Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde

a) İthalata ilişkin GB’de ihracatçının ve/veya ilgili ihracata ilişkin GB tarih ve sayı bilgilerine yer verilmesi

b) İthalatın ödeme şeklinin “bedelsiz” olarak gümrük idaresine beyan edilmesi,

c) İlgili ihracat işleminin GB bilgilerini, yapılan ithalatın standart işlenmemiş altın türünden karşılığını ve bunun Borsa İstanbul A.Ş.’nin Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında gerçekleşen fiili ithal tarihindeki günlük ortalama fiyat ile hesaplanan döviz cinsinden karşılığını içeren ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından onaylanan yazılı beyanın kıymetli madenler aracı kuruluşunca sunulması

ç) Kıymetli madenler aracı kuruluşu ile ilgili ihracatçı arasında düzenlenmiş olan aracılıksözleşmesinin bir örneğinin sunulması,

d) Söz konusu ithalata ilişkin tutarların başka bir ihracat bedelinin mahsubunda kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı beyanın sunulması, koşuluyla söz konusu ithalata ilişkin kıymetli madenler aracı kuruluşu tarafından bildirilen tutarların ihracat bedelinden Bankalarca mahsubu mümkün olup mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi zorunlu değildir.” 

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 16.03.2021 tarih 179278 sayılı yazısı ile; Genelgenin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21’inci maddesinin 6’ıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile; mal ihracı ve mal ithali bedellerinin, ihracata ilişkin döviz getirme süresi içinde birbirine mahsup edilebilme imkanı, dövizin süresi içinde getirilememesi durumunda yapılacak ihtar süresi olan 90 gün içinde de mahsup yapabilme imkanı sağlamaktadır.

Eski düzenleme:
İndirim Ve Mahsup İşlemleri MADDE 21 … (6) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde  ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin birer  örneği/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca  mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci  maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.   Yeni düzenleme:.

İndirim Ve Mahsup İşlemleri

MADDE 21

(6) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde  ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde veya bu Genelgenin 29 uncu maddesi  uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde kalınması kaydıyla, ilgiliGB’lerin birer  örneği/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci  maddesininbirinci fıkrası hükmü uygulanır

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın