2021-34-Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanların Yükümlülüklerini Yerine Getirme Süreleri Hakkında Duyur

Tarih : 10.03.2021

Sayı    : 2021-34

Konu  : Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanların Yükümlülüklerini Yerine Getirme Süreleri Hakkında DuyuruGelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 09.03.2021 tarihli duyuruda;

1)- 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep kapsamında belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığı,

2)- Bu düzenlemelere göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin; 01.12.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülecek tarihe kadar mücbir sebep kapsamında olacakları uygun bulunmuştu.

  • (Sinema salonu, Kahvehane, kıraathane, kır bahçeleri, lokal ve çay bahçeleri, İnternet kafe/salonu ve elektronik oyun salonu, Bilardo salonu, Halı saha, Yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonu, Lunapark)

3)- Söz konusu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken; 

  • Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)
  • Katma Değer Vergisi Beyannameleri
  • “Form Ba-Bs” bildirimlerinin
  • Elektronik defter oluşturma ve imzalanması ile berat dosyalarının yükleme süreleri,
  • 2020 Yılına ait elektronik defter ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yükleme süreleri, 

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatıldığı,

4)- Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığının 2.3.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesinde, 1.3.2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verildiği,

  • Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılmış ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendiği,

5)-Bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin;

  • Düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2.3.2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabileceklerinin karara bağlandığı, 
  • Belirlenen risk grubu illerde bulunan ve tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep hali, sona erdiğinden, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmelerinin gerektiği, 
  • Mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğinden, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından mükelleflerimiz tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğde belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmesi gerektiği,

 Açıklanmış olup, Mücbir Sebep Hali sona eren mükelleflere ilişkin yükümlülükler tablosu aşağıya çıkarılmıştır. 524 NO.LU VUK TEBLİĞİNE GÖRE “MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA” ALINAN MÜKELLEFLERDEN 02.03.2021 TARİHİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERENLERİN BEYAN, BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ TABLOSU

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA ERTELENEN YÜKÜMLÜLÜKLERDÖNEMİNORMAL KANUNİ BEYAN BİLDİRİM SÜRESİMÜCBİR SEBEP NEDENİYLE ERTELENEN SÜRE
BEYAN/ BİLDİRİM SÜRESİÖDEME SÜRESİ
Katma Değer Vergisi Beyannamesi2021/Eki-Ara26.01.202126.04.202130.06.2021
Katma Değer Vergisi Beyannamesi2020/Kasım26.12.202026.04.202131.05.2021
Katma Değer Vergisi Beyannamesi2020/Aralık26.01.202126.04.202130.06.2021
Katma Değer Vergisi Beyannamesi2021/Ocak26.02.202126.04.20212.08.2021
Katma Değer Vergisi Beyannamesi2021/Şubat26.03.202126.04.202131.08.2021
Muhtasar Beyannameler2021/Eki-Ara26.01.202126.04.202130.06.2021
Muhtasar Beyannameler2020/Kasım26.12.202026.04.202131.05.2021
Muhtasar Beyannameler2020/Aralık26.01.202126.04.202130.06.2021
Muhtasar Beyannameler2021/Ocak26.02.202126.04.20212.08.2021
Muhtasar Beyannameler2021/Şubat26.03.202126.04.202131.08.2021
Form Ba/Bs2021/Kasım31.12.202126.04.2021 
2020/Aralık31.01.2021
2021/Ocak28.02.2021
2021/Şubat31.03.2021
Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanması İle Beratların Yükleme Süreleri (Aylık)2021/Eylül31.12.202026.04.2021
2021/Ekim31.01.2021
2021/Kasım28.02.2021
Elektronik Defter ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yükleme Süresi2020/Oca-Mar12.02.202126.04.2021
2020/Nis-Haz15.02.2021
2020/Tem-Ağu15.03.2021
*Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.
** Mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğinden, ertelenen yükümlülüklerini yerine getirme bakımından bu süreleri takip etmeleri ve ona göre yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.– GİB Duyurusuna Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

– 524 No.lu Tebliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın