2021-33-Tasarruf Finansman Şirketlerinin Denetlenmesine Yönelik Çıkarılan 7292 Sayılı Kanun Neler Getiriyor?

Tarih : 07.03.2021

Sayı    : 2021-33

Konu  : Tasarruf Finansman Şirketlerinin Denetlenmesine Yönelik Çıkarılan 7292 Sayılı Kanun Neler Getiriyor?07.03.2021 tarih 31416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, faizsiz tasarruf finansmanı sağlayan şirketler denetim altına alınarak, uymaları gereken usul ve esaslar hakkında yasal düzenlemeler yapılmıştır. 7292 sayılı Kanun ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıya özet olarak çıkarılmıştır:

 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finanman Şirketleri Kanunu’na; organizasyon ücreti, tahsisat, tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzu gibi yeni kavramlar ekleniyor, 
 • Tasarruf finansman şirketlerinin kuruluşları Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) iznine tabi olacak, 
 • Asgari ödenmiş sermaye tutarları; finansal kiralama ve finansman şirketleri için en az 50 milyona, tasarruf finansman şirketleri için ise en az 100 milyon liraya çıkarılıyor, 
 • Tasarruf finansman şirketleri sadece belirlenen alanlarda finansman sağlama faaliyeti yapabilecekler, 
 • Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri belirli usul ve esaslar çerçevesinde BDDK’nın denetiminde ve izniyle olabilecek, 
 • Finansman şirketlerinin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulması gibi hallerde BDDK tarafından ilave tedbirler alınması istenebilecek, 
 • Tasarruf finansman şirketleri tasfiye halinde tasarruf sahiplerine ödenmek üzere organizasyon ücretlerinin binde 5’ini ayırmak zorunda olacaklar, 
 • Tasarruf finansman sözleşmesinin tanımı, usul ve esasları belirlenerek, müşterilere cayma hakkı ve sözleşmeyi fesih hakkı getiriliyor,
 • Tasarruf finansman faaliyetleri ile tasarruf fon havuzu varlıklarının kullanma usul ve esasları belirleniyor, 
 • Tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer mensuplarının zimmete geçirme durumları ile zimmet suçundan dolayı verilebilecek cezalar düzenleniyor, 
 • “Finansal Kurumlar Birliği” kuruluyor, kanunun yayımından önce faaliyet izni almış olan varlık yönetim şirketlerinin 1 ay içinde bu birliğe üye olma zorunluluğu getiriliyor, 
 • Getirilen zorunluluklara uymayanlara çok ağır müeyyideler getiriliyor, 
 • Kanunda belirlenen; 9 uncu maddenin beşinci fıkrasına, 39/A maddesinin üçüncü veya dördüncü fıkralarına aykırı işlem yapılması hâlinde 62.500,00 Türk lirasından az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının beş katına kadar ceza verilecek, 
 • Kanunda belirlenen; 39/A maddesinin ikinci veya beşinci fıkralarına, 39/B maddesinin birinci, ikinci veya üçüncü fıkralarına aykırı işlem yapılması hâlinde, 25.000,00 Türk lirasından 50.000,00 Türk lirasına kadar ceza verilebilecek, 
 • Kanunda belirlenen; 39/A maddesinin üçüncü veya dördüncü fıkralarına aykırı davrananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak, 
 • Kanunun yayımından önce tasarruf finansman şirketi olarak faaliyette bulunan şirketlerin geçiş döneminde (intibak) yapması gereken işlemler, 
 • Kanunun yayımından önce finansal kiralama ve finansman şirketi olarak faaliyette bulunan şirketlerin geçiş (intibak) döneminde yapması gereken işlemler, 
 • Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet izninin kaldırılması ve tasfiyesine karar verilmesi durumlarının nasıl gerçekleşeceği, 
 • Tasarruf finansman şirketlerinin sağlayacakları finansmana karşılık teminat olarak gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri tarafların istemesi halinde tapuya tescil edilebilecek.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın