2021-26-KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Son Değişiklikler

Tarih : 19.02.2021

Sayı    : 2021-26

Konu  : KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Son Değişiklikler 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile; “Mükellef Ve Vergi Sorumlusu” başlıklı (I/C.) bölümünde yer alan “2.1.KDV ‘de Tevkifat Uygulaması” alt başlıklı bölümünde, 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere önemli değişiklikler yapılmıştır.

1- Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletiliyor:

 • Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri belirlenmiş alıcılar arasına ekleniyor.

2- Yapım İşleri Ve Yapım İşleri İle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüd-Proje Hizmetlerinde Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Genişletiliyor:

 • Değişiklik öncesinde sadece belirlenmiş alıcılara uygulanmakta iken; KDV mükelleflerine verilecek “Yapım İşleri Ve Yapım İşleri İle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüd-Proje Hizmetlerinde” işlem tutarı KDV dahil 5.000.000 TL’yi aşması halinde(4/10 oranında) tevkifat uygulaması kapsamına alınıyor.
 • Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonradan 5.000.000 TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulamasına başlanılacaktır. 

3- Karayolu İle Yapılan Yük Taşımacılığı Hizmeti Tevkifat Kapsamına Alınıyor:

 • Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) tevkifat kapsamına alınmaktadır.
 • Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

4- Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Dışında Kalan Ve Daha Önce Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yapılan Her Türlü Hizmetlerde Uygulanan Tevkifatın Kapsamı Genişletiliyor:

 • Değişiklik öncesinde sadece; 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından KDV tevkifatı uygulanmakta iken, 
 • Mart başından itibaren; KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşların yanı sıra, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

5- Ticari Reklam Hizmetleri KDV Tevkifatı Kapsamına Alınmıştır:

 • Ticari reklam kapsamına; ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyur girmektedir.
 • (3/10) Oranında uygulanacak tevkifat kapsamına; mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.
 • Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilecektir.


6- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne (DMO) Yapılacak Teslimler Tevkifat Kapsamına Alınmaktadır:

 • KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılacak ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.


7- Tebliğde “Matrahta Değişiklik” Başlıklı (I/C-2.1.4.2.) Bölümünde Verilen Örnek Aşağıdaki Şekilde Değiştirildi:

 • Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına, 2021/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 100.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,18 =) 18.000 TL KDV’nin (18.000 x 0,30=) 5.400 TL’si (A)’ya ödenmiş, (18.000 x 0,70=) 12.600 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.
 • Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 20.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.
 • 2021/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.
 • Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 20.000 TL ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,18=) 3.600 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (3.600 x 0,30=) 1.080 TL’sini (toplam 21.080 TL) iade edecek, 2021/Nisan döneminde beyan ettiği 1.080 TL’yi 2021/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.
 • Alıcı (B) ise 2021/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 1.080 TL’yi, 2021/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.
 • Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (3.600 x 0,70=) 2.520 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır. 

8- Tebliğde “Fazla Ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” Başlıklı (I/C-2.1.4.3.) Bölümünde Verilen Örnek Aşağıdaki Şekilde Değiştirildi:

 • Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) İnşaat A.Ş.nden almış olduğu inşaat taahhüt hizmeti nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden tevkifata tabi olmadığı halde (4/10) oranında tevkifat yapmış ve tevkif etmiş olduğu 160 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve vergi dairesine ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 240 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 160 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin de herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.


9- Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerinde 2 No.lu Beyanname İle Beyan Edilen Verginin Ödenmesi Şartı Getirildi:

 • Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.
 • İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şarttır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İlgili Tebliğe Ulaşmak İçin  (Seri No:35 ) tıklayınız

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

KDV TEVKİFATI UYGULAMASINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

Tebliğin Ayrımı /İşlemin NeviTevkifat YapacakOlanlar1 Mayıs 2012’den sonra1 Mart2021’den sonra
I/C-2.1.3.2.1KDV Dahil 5 Milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve   etüt-proje hizmetleri (Yeni)    KDV Mükellefleri4/10
I/C-2.1.3.2.1Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve   etüt-proje hizmetleri   *Belirlenmiş Alıcılar   3/104/10
I/C-2.1.3.2.2Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler  *Belirlenmiş Alıcılar  9/109/10
I/C-2.1.3.2.3Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım   Hizmetleri  *Belirlenmiş Alıcılar  5/107/10
I/C-2.1.3.2.3Otomasyon sisteminin ve bilgisayarların kullanımında gerekli olan işletim sistemi yazılımlarına ilişkin olarak verilen değişiklik, sorun giderme, yenileme, bakım, güncelleme ve benzeri hizmetler     *Belirlenmiş Alıcılar      5/107/10
I/C-2.1.3.2.4Yemek servis ve organizasyon hizmetleri   *Belirlenmiş Alıcılar   5/105/10
I/C-2.1.3.2.5İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  9/109/10
I/C-2.1.3.2.6Yapı denetim hizmetleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/109/10
I/C-2.1.3.2.7Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve   ayakkabı dikim işlerive bu işlere aracılık hizmetleri   KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar    5/107/10
I/C-2.1.3.2.8Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri  KDV Mükellefleri  9/109/10
I/C-2.1.3.2.9Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  9/109/10
I/C-2.1.3.2.10Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  7/109/10
I/C-2.1.3.2.11Servis taşımacılığı hizmetiKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10
I/C-2.1.3.2.11-2Taşımacılık Hizmetleri-Yük Taşımacılığı (Yeni)KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  –2/10
I/C-2.1.3.2.11-2Taşımacılık Hizmetleri-Servis Taşımacılığı (Yeni)KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  –5/10
I/C-2.1.3.2.12Her türlü baskı ve basım hizmetleri*Belirlenmiş Alıcılar 5/107/10
I/C-2.1.3.2.13Diğer Hizmetler(5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları)            Belirtilen Mükellefler             5/105/10
I/C-2.1.3.2.14Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması    Sağlık Bakanlığı   5/10 (Yapım işlerinde 3/10)5/10 (Yapım işlerinde  3/10)

Tablo: Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları

Sözleşmede Öngörülen HizmetHizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak TevkifatHizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat OranıYükleniciden Yapılacak İşlem Türü Oran Tevkifat Oranı
İşlem Türü Oran
Bakım ve Bahçe Bakım HizmetleriTemizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.10. bölümü)7/10(01.03.2021 sonrası 9/10)Tevkifat Yok5/10
İlaçlama Hizmetleri
Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
Atık Yönetimi Hizmetleri
Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleriİşgücü Temin Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.5. bölümü)9/10Tevkifat Yok5/10
Güvenlik Hizmetleri
Otopark Hizmetleri
Diğer Tıbbi Ekipman Destek HizmetiMakine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.3. bölümü)Tevkifat Yok*Tevkifat Yok5/10
Mefruşat Hizmeti
Yemek HizmetiYemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.4. bölümü)Tevkifat Yok*Tevkifat Yok5/10
Olağanüstü Bakım ve Onarım HizmetiYapım İşleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.1. bölümü)3/10(01.03.2021 sonrası 4/10)3/10(01.03.2021 sonrası 4/10)3/10(01.03.2021 sonrası 4/10)
Bina ve Arazi Hizmetleri
Laboratuvar HizmetiTevkifat YokTevkifat Yok5/10
Görüntüleme Hizmeti
Rehabilitasyon Hizmeti
Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti
Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

Tebliğin Ayrımı /İşlemin NeviTevkifat YapacakOlanlar1 Mayıs 2012’den sonra1 Mart2021’den sonra
I/C-2.1.3.2.15Ticari Reklam HizmetleriTicaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak (Yeni)  KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar3/10
I/C-2.1.3.3.1Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum   ve Çinko külçe teslimleri 1.3.2013 tarihinden itibaren kurşun   KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/107/10
I/C-2.1.3.3.2Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı   teslimi hariç  KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/107/10
I/C-2.1.3.3.3Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 7/107/10
I/C-2.1.3.3.4Metal,Plastik,Lastik,Kauçuk,kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde   edilen hammadde teslimi  KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar   9/109/10
I/C-2.1.3.3.5Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar  9/109/10
I/C-2.1.3.3.6Ağaç ve orman ürünleri teslimiKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/105/10
I/C-2.1.3.3.7Diğer Teslimler (Yeni)  Devlet Malzeme Ofisi –2/10
* Tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinde 2 No.lu Beyanname ile beyan edilen verginin ödenmesi şartı getirildi.
** Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri “Belirlenmiş Alıcılar” arasına alınıyor.

Bir cevap yazın