2021-25-Elektronik Belge Düzenleme Zorunluluğu Kapsamı Hakkında Yeni Belirlemeler

Tarih : 18.02.2021

Sayı    : 2021-25

Konu  : Elektronik Belge Düzenleme Zorunluluğu Kapsamı Hakkında Yeni Belirlemeler09.02.2021 tarih 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:526) yayımlanmış olup, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmıştır:


1- İsteğe Bağlı Olarak e-Adisyon Sistemine Geçilebilecek:

 • Kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, isteyen mükellefler tarafından elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan sağlanmıştır.
 • e-Adisyon düzenleme zorunluluğu kapsamına girecek mükellefler henüz belirlenmediğinden, bu konuda henüz yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.

2- Sağlık Hizmet Sunucuları İle Sözleşme İmzalayanlar İle Kuruma Fatura Düzenleyecek Mükellefler e-Fatura Zorunluluğu Kapsamına Alınıyor:

 • Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucuları (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.)’na yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularından ilgili Kurum ile sözleşme imzalayanlara 01.07.2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmektedir. Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklar.

3- e-Belge Kapsamına Giren Mükellefler e-Belge Yöntemini Belirlememeleri Halinde Resen e-Belge Portalına Alınacaklar:

 • Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanımına (GİB Portal Yöntemi)” yönelik kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından re’sen tanımlanacaktır.

4- e-Arşiv Fatura Sisteminde Olmayan Mükellefler Özel Entegratör Sistemleri Aracılığı İle e-Arşiv Fatura Düzenleyebilecekler:

 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, GİB portalınden düzenlenme zorunluğu bulunan 5/30 bin üzeri faturaların, Başkanlık Sistemleri ile bu konuda entegrasyon yapabilen özel entegratör kuruluş sistemleri aracılığıyla da düzenlenebilmesi imkanı sağlanmaktadır.

5- e-Arşiv Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kağıt Ortamında Düzenlenmesi Halinde Uygulanacak Ceza:

 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunludur. 
 • Bu kapsamda düzenlenmesi gereken “e-Arşiv Fatura” yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanacaktır.

6- e-Döviz Alım-Satım Belge Uygulamasından Yararlanabilecek Mükellefler Kapsamına Banka Vb. Kuruluşlar Dahil Edilmiştir:

 • e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.
 • Kapsam belirlenmekle birlikte, henüz e-Belge zorunluluğu uygulaması başlamamıştır.

7- Mali Mühür Üretim Süreçlerine Yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) Dahil Edilebilecek:

 • Mali mühür üretim süreçlerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yetkisi bulunan elektronik imza kuruluşlarının da dahil edilebilmesi düzenlemesi ile mevcut Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS)’lerden Mali Mühür üretim ve sunum süreçleri bakımından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen teknik gerekliliklere haiz ESHS’lerin de yetkilendirilmesine imkan sağlanmaktadır.

8-e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar Ve İhtarların Elektronik Ortamda Bildirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme Yapılmıştır:

 • Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 01.05.2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu hale getirilmektedir.

9- e-İrsaliye Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Kapsamına Alınan Mükellefler Ve Geçiş Süreleri Belirlenmiştir:

        01.01.2020 tarihinden itibaren;

 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler,
 • Maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil),
 • Şeker imalini gerçekleştirenler,
 • Demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,
 • Gübre Takip Sistemine dahil olanlar,
 • Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular,

           Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen 4’üncü ayın başından itibaren,

 • İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise,

           Müteakip hesap döneminin 7’inci ayı başından itibaren,

 • e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu hale getirilmiştir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın