2021-22-Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri Sektörüne Verilecek Ciro Kaybı Desteğinin Şartları

Tarih : 07.02.2021

Sayı    : 2021-22

Konu  : Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri Sektörüne Verilecek Ciro Kaybı Desteğinin Şartları

06.02.2021 tarih 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05.02.2021 tarih 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle ciro kaybı desteği verileceği açıklanmıştır.

1- Ciro Kaybı Desteğinden Faydalanabilecek İşletmeler:2019 öncesi veya 2019 yılında, Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilecek yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren, 27.01.2021 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olan, 2019 yılı cirosu 3.000.000 TL veya altında kalan, 2019 yılı cirosuna göre 2020 yılı cirosunda %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanabilecektir.

Destekten faydalanabilecek sektörler ve diğer usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenerek, ayrıca duyurulacaktır.

2- Ciro Kaybı Desteğine Başvuru Zamanı, Şekli Ve Yeri:
 Ciro kaybı desteğine başvurabilecek yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyet türleri, başvuru zamanı, başvuru şekli ve diğer usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenip duyurulacaktır.

3- Ciroların Tespitinde KDV Beyannameleri Esas Alınacak:
 İşletme cirolarının tespitinde 27.01.2021 tarihi itibariyle 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen “Katma Değer Vergisi Beyannameleri” ndeki aylık ciro tutarlarının yıllık toplamı esas alınacaktır.

27.01.2021 tarihinden sonra verilen beyannamelerdeki (düzeltme beyannameleri dahil) tutarlar dikkate alınmayacaktır. 4- Ciro Kaybı Desteği Tutarının Tespiti Ve Ödeme Usulü: Ciro kaybı desteği tutarı; kapsama giren işletmelerin 2020 yılı cirolarının 2019 yılı cirosuna göre azalan tutarının %3’ü oranında olacaktır. Hesaplanacak ciro kaybı desteği tutarı; 2.000 TL’den az, 40.000 TL’den fazla olamayacak olup, belirlenen tutar tek seferde ödenecektir.

5- Daha Önceden Verilen Doğrudan Gelir Desteği Ve Kira Desteğinden Faydalanan Mükelleflerin Ciro Kaybı Desteğinden Faydalanma Usulü:
 3323 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı ile, Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar” kapsamında verilen doğrudan gelir ve kira desteğinden faydalanan işletmelerin, aynı zamanda getirilen bu Ciro Kaybı Desteğinden de faydalanacak olması durumunda, hesaplanacak destek tutarından, daha önce yararlanılan doğrudan gelir desteği ve kira destek tutarları mahsup edildikten sonra kalan tutar olması halinde yararlanılacaktır.

6- Fazla Ve Yersiz Olarak Destekten Yararlanıldığının Tespit Edilmesi:
 Fazla ve yersiz olarak alındığı tespit edilen ciro kaybı desteği, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında bağlı bulunulan vergi daireleri tarafından geri alınacaktır. 

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın