2021-24-İndirimli Orana Tabi İskan Belgeli Konut Satışlarından Doğan KDV İadelerinde Fiilen Kullanıma İlişkin Başka Belge Aranmayacak

Tarih : 05.02.2021

Sayı    : 2021-24

Konu  : İndirimli Orana Tabi İskan Belgeli Konut Satışlarından Doğan KDV İadelerinde Fiilen Kullanıma İlişkin Başka Belge Aranmayacak05.02.2021 tarih 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34) ile uygulamaya ilişkin getirilen yeni düzenlemeye göre; 

  • Yapı kullanma izin belgesi (iskan belgesi) bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, 
  • Konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge (abonelik, ikametgah, iş bitirme tutanağı, teslim tutanağı v.b.) aranmasına, 
  • Konutun fiilen tamamlanıp tamamlanmadığı ya da fiilen kullanılıp kullanılmadığına dair Yoklama yapılmasına, 
  • Gerek bulunmaksızın, değerlendirmeye alınacaktır. 
  • Getirilen bu düzenleme 05.02.2021 tarihi itibariyle, KDV iade talepleri henüz sonuçlanmamış tüm iade işlemlerinde geçerli olacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın