2021-15-Vergi Mükelleflerine Önemli Hatırlatmalar

Tarih   : 29.01.2021

Sayı    : 2021-15

Konu  : Vergi Mükelleflerine Önemli Hatırlatmalar

1- 7256 sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırma Başvuru Süresi Sona Eriyor:

 • 7256 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılması başvuru süresi 01.02.2021 tarihinde sona eriyor.

2- Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanname Verme Ve Ödeme Süresi Sona Eriyor:

 • 2020/7-12 dönemine ait GEKAP beyannamelerini verme ve ödeme süresi 01.02.2021 tarihinde sona eriyor.

3- Bazı Defterlerin Kapanış Tasdiklerini Yaptırma Süresi Sona Eriyor:

 • Kooperatif ve şirketlerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin 01.02.2021 tarihine kadar kapanış tasdiklerinin yaptırılması gerekmektedir.
 • Limited şirketlerin tutmak zorunda oldukları, Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin 01.02.2021 tarihine kadar kapanış tasdiklerinin yaptırılması gerekmektedir.

4- Defter Ara Tasdik Süresi Sona Eriyor:

 • 2020 Yılında kağıt ortamında tutulan; yevmiye defterlerinin, defter-i kebirin, envanter defterinin, damga vergisi defterinin ve yönetim kurulu karar defterinin 2021 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdiklerinin en geç 01.02.2021 tarihine kadar yaptırılması gerekiyor.
 • Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

5- Yıllık Harçların Ödeme Süresi Sona Eriyor:

 • Değişik yetki, ruhsat v.b. nedenlerden dolayı 2021 yılına ilişkin yıllık harçlar Ocak ayı içinde tahakkuk ettiğinden, 01.02.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

6- Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) İlk Taksit Ödeme Süresi Sona Eriyor:

 • 2021 yılına ait MTV nin yıllık tahakkuk eden kısmının yarısının 01.02.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

7- 2020/1-3 Dönemine Ait E-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Sistemine Yükleme Süresi Doluyor:

 • 2020 takvim yılının ilk 3 ayına ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının sisteme yükleme süreleri 05.02.2021 tarihinde sona eriyor.

8- 2020/4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Ve Ödeme Süresi Yaklaşıyor:

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2020/4. Dönem geçici vergi beyannamesi verme ve ödeme süresi 17.02.2021 tarihinde sona erecek.

9- Değerli Konut Vergisi Beyanname Verme Süresi Yaklaşıyor:

 • 2021 yılına ilişkin Değerli Konut Vergisi Beyannamesini verme süresi 22.02.2021 tarihinde sona ermektedir.

10- 2020 Yılına Ait Aylık (406 Koduyla) Beyan Edilen İndirimli Orana Tabi KDV Alacaklarının İade Talep Dilekçesi Verme Süreleri Sona Eriyor:

 • 2020 yılına ait indirimli orana tabi işlemler nedeniyle vergi dairesine ibraz edilen teminatlı ya da YMM raporuyla AYLIK iade (406 Koduyla) dosyalarına ilişkin; nakden iade talep edilebilecek işlemlerden kaynaklananlar için nakden iade talep dilekçesinin, mahsuben iade talep edilebilecekler için mahsup talep dilekçelerinin en geç 01.02.2021 tarihine kadar sisteme girilmesi gerekmektedir. 
 • Aksi halde, aylık iade/mahsup için dilekçe verme süresi sona ereceğinden, aylık olarak (406 Koduyla) iade alınamayan KDV tutarının, en geç 2021/Ocak dönemi KDV beyannamesinin 106 nolu satırına yazılarak indirilmesi ve ayrıca 2021/1-11 dönemlerinin birinde yıllık olarak (439 Koduyla) talep edilmesi gerekecek olup, bu durumda iade evrakları, teminat ve YMM raporunun da yenilenmesi gerekecektir.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın