2021-12-Salgınla Mücadele Kapsamında Kapatılan Bazı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Bazı Bildirim ve Beyannameleri Mücbir Sebep Kaps

arih              : 25.01.2021

Sayı                : 2021-12

Konu              : Salgınla Mücadele Kapsamında Kapatılan Bazı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Bazı Bildirim ve Beyannameleri Mücbir Sebep Kapsamına Alındı 25.01.2021 tarih 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.   Aynı gün Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan DUYURU ile de gerekli açıklamalar yapılmıştır. Mücbir sebep hali uygulamasına ilişkin özet bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

1- Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler ve Sektörler:

 • Sinema salonu,
 • Kahvehane, kıraathane, kır bahçeleri, lokal ve çay bahçeleri,
 • İnternet kafe/salonu ve elektronik oyun salonu,
 • Bilardo salonu
 • Halı saha,
 • Yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonu
 • Lunapark

  gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.   Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi olan 25.01.2021 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

2- Mücbir Sebep Başlama Ve Bitiş Süreleri:

  Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 01.12.2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülecek tarihe kadar devam edecektir.

3- Mücbir Sebebin Kapsamı:

  Mücbir sebep döneminde verilmesi gereken;  

 • Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameleri,
 • Ba-Bs bildirimlerinin verilmesi,
 • e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratlarının yükleme süresi,
 • e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süreleri,

  mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar,  

 • Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar,

  uzatılmıştır.   Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınır.   ÖRNEK :   Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu Tebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay (A)’nın faaliyetine 5/3/2021 tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.   Bay (A)’nın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona ereceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.   Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021,  2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır.

4- SGK Primleri ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerine Dikkat:

SGK tarafından henüz mücbir sebep ilanı yapılmadığından, primlerin beyanı ve ödenmesi süreleri uzamamaktadır.

 • Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.
 • Diğer bir ifadeyle; vergi ve SGK primlerinin aynı beyanname ile beyan edilecek olması durumunda, SGK tarafından henüz mücbir sebep ilanı yapılmadığından, söz konusu dönemlere ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri süresi içinde verilerek SGK primleri beyan edilip sürelerinde ödenmeye devam edilecek.
 • Ancak vergiler bakımından mücbir sebep kapsamına giren mükellefler, bu beyannamelerde vergi kesintilerini beyan etmeyecekler, mücbir sebep sonuna kadar erteleyebileceklerdir.

5- Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyen Beyanname/Bildirimler Ve Diğer Yükümlülükler:

Getirilen mücbir sebep hali; sadece belirtilen beyanname, bildirim ve ödemeleri kapsadığından mükelleflerin bu hususa çok dikkat etmeleri gerektiğinin hatırlatılması anlamında aşağıda kapsama girmeyen beyan ve bildirimlerden örnekler verilmektedir.

 • Yıllık gelir vergisi beyannameleri, GEKAP beyanları, değerli konut vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannameleri, kurumlar vergisi beyannameleri, damga vergisi beyannameleri, ÖTV beyannameleri gibi sayılmayan diğer beyannameler,
 • Dava açma süreleri,
 • Yapılandırma başvuru süreleri,
 • Uzlaşma talep süreleri,
 • İndirim talep süreleri,
 • Defter ve belge ibraz süreleri,

ÖNEMLİ UYARI: Bazı mükelleflere getirilen mücbir sebep halinin sona erdiği/ereceği tarih henüz belirlenmediğinden, mükellefler tarafından bu tarihin dikkatle takip edilmesi ve beyanname, bildirim ve ödeme mükellefiyetlerini buna göre yerine getirmeleri yararlarına olacaktır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın