2021-11-E-Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Duyuru

arih              : 20.01.2021

Sayı                :2021-11

Konu              : E-Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan 20 Ocak 2021 tarihli duyuruda;

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri Başkanlığın e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile söz konusu tebliğ ekinde yer alan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenlemeleri ve bu sözleşmelere ait bilgileri https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişlerini yapmaları gerektiği, 
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, TÜRMOB’un belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara ayrıca iletmek zorunda oldukları, 
  • Özet olarak; meslek mensuplarının, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenlemeleri gerekmekte ayrıca hizmet sözleşmesine ilişkin bilgilerin Birliğin belirlediği e-Birlik Sistemine; Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine ait bilgilerin ise internet vergi dairesine girilmesi gerektiği, 
  • e-Birlik Sistemine bilgi girişi yapılan hizmet sözleşmesi ile Başkanlığın sistemine bilgi girişi yapılan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgilerinin uyumlu olmasının gerektiği, 
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren, https://intvd.gib.gov.tr/ adresinden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişi esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgileri online olarak, e-Birlik Sisteminde bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edileceği, 
  • Başkanlığın sistemlerine bilgi girişi yapılan hizmet sözleşmesine ilişkin bilgilerin, e-Birlik Sisteminde doğrulamasının yapılamaması durumunda Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi girişine izin verilmeyeceği, 
  • Bu sebeple, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan meslek mensuplarının Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişinde mağduriyet yaşamamaları için öncelikle e-Birlik Sistemine hizmet sözleşmelerine ilişkin bilgilerin girişini yapmaları gerektiği,

  Açıklanmıştır.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın