2021-7-Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bildirimi Zorunluluğu Getirildi

Tarih              : 14.01.2021

Sayı                : 2021-7

Konu             : Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bildirimi Zorunluluğu Getirildi 31.12.2020 tarih 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” ile; 7262 sayılı Kanunun 28 – 34 numaralı maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hamiline Yazılı Pay (Hisse) Senetleri”’ ni düzenleyen bazı  (TTK/415-417-426-486-489-562-Geçici-14) maddelerinde, 01.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere önemli değişiklikler yapılmıştır.   Buna göre; 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklikler özet olarak başlıklar halinde aşağıya çıkarılmıştır.  

1- Elinde Hamiline Yazılı Pay Senedi Bulunanlara 31.12.2021 Tarihine Kadar Bildirim Zorunluluğu Getirildi:

 • Halihazırda; hamiline yazılı pay senedine sahip olanlara, 31.12.2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna ve pay senetleri ile birlikte ilgili anonim şirkete başvurma zorunluluğu getirilmiştir. 
 • Yapılacak bu başvuru üzerine, ilgili anonim şirket yönetim kurulunun, 5 iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeleri zorunlu hale getirildi. 
 • Pay sahiplerinin anonim şirkete başvurmaması durumunda, Kanundan doğan paya bağlı haklarını, gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamayacakları hüküm altına alındı. 
 • Burada getirilen başvuru veya bildirim yükümlülüklerine uymayanlara 5.000 TL ile 20.000 TL arasında idari para cezası verilecek.

2-Şirketler, Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırdıklarında, Pay Sahiplerine Dağıtım Yapmadan Önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirim Zorunluluğu Getirildi:

 • Şirketlere, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirme zorunluluğu getirildi. 
 • Yönetim kurulu, pay senedini bastırdıktan sonra Merkezi Kayıt Kuruluşuna bu senetlerin sahiplerini ve sahip oldukları paya ilişkin bilgileri bildirecek, bu bildirimden sonra da hamiline yazılı pay senetlerini ilgili hak sahiplerine dağıtabilecekler. 
 • Getirilen bu zorunluluğa uymayanlar hakkında 5.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

3- Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Halinde Bildirim Zorunluluğu Getirildi:

 • Hamiline yazılı pay senedinin devri için, artık sadece senedin teslimi yeterli olmayacak, yapılan bu devir işlemlerinde, devir alana Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yapma zorunluluğu getirildi. 
 • Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade edeceği yönünde düzenleme yapıldı. 
 • Getirilen bu bildirim zorunluluğuna uymayanlar hakkında 5.000 TL idari para cezası uygulanacak.

4- Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi Yapılmayan Hamiline Yazılı Pay Senedine Bağlı Hak İddiaları Şirket ve Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülemeyecek:

 • Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınacak.

5- Merkezi Kayıt Kuruluşu Tarafından Pay Bilgilerinin Paylaşımı:

 • Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılabilecek.

6- Pay Senetlerinin Bildirimi, Kaydı Gibi Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğ İle Düzenlenecek:

 • Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenecek.

7- Sonuç Ve Değerlendirmelerimiz:

 • Uygulamanın başlayacağı 01.04.2021 tarihinden itibaren, nama yazılı pay senetlerinin sahiplerinin kimler olduğu yönündeki gizem, sağladığı ayrıcalık ve diğer özellikler ortadan kalkacak, 
 • Pay sahibi olmaktan kaynaklanan, bildirim ve başvuru zorunlulukları getiriliyor, uymayanlara hak kullanma kısıtlaması ve ceza uygulanabilecek, 
 • Şirket yönetim kurullarına, hamiline yazılı pay senedi bastırdıklarında bildirim zorunluluğu getirildiğinden, sorumlulukları artırılıyor, 
 • Pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, kanunların izin verdiği ölçüde, yetkili kılınacak mercilerle paylaşıma açık hale gelecek, diğer bir ifade ile kamu kurumlarının bilgisi dahiline girecek, 
 • Pay sahibi ve değişikliğinin bildirimi ile; servetin takibi, borçlunun takibi (kamu ve özel mal varlığı araştırması), vergilemede hisse senedi devirlerinde uygulanan istisna şartlarının vb. gibi kontrol ve denetimlerin yapılması daha elverişli hale gelecek, 
 • Uygulamanın 01.04.2021 tarihinde başlayacağı hususu dikkate alınarak, hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin gerekli değerlendirmeleri buna göre yapmaları menfaatlerine olacaktır.

7262 Sayılı Kanun’a Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır

Bir cevap yazın