Konu : 7256 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Prim Desteği Hakkında GİB Duyurusu

Tarih              : 04.01.2021

Sayı                : 2021-1

Konu              : 7256 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Prim Desteği Hakkında GİB Duyurusu Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan 01.01.2021 tarihli duyuruda; 7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 27 ve 28 inci maddelere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde SGK Bildirimleri bölümlerine Aralık/2020 dönemi beyannamelerinden itibaren uygulanmak üzere 17256 ve 27256 kanun numaralarının eklendiği, prim desteğinden yararlanacak işverenlerin izleyecekleri usul ve esaslar açıklanmıştır.

1- 4447 Sayılı Kanuna Eklenilen Geçici 27’inci Maddeye Göre SGK Prim Desteği (17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri) :

 • 7256 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 27 nci madde eklenmiş olup, anılan maddenin (a) bendinde “Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.” hükmü yer aldığı,
 • Bu kapsamda, anılan destekten yararlanılacak sigortalılar için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama / 17256 İstihdama Dönüş” ekranları vasıtasıyla tanımlama yapılması gerektiği,
 • Söz konusu prim desteğinden yararlanılması için tanımlaması yapılan sigortalı/sigortalılar için 2020/12.ay/dönemi itibariyle ve tanımlama yapılan dönemlerle sınırlı kalmak kaydıyla MUHSGK sisteminden 17256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinin mümkün olduğu,
 • MUHSGK sisteminden 17256 kanun numaralı belge onayı aşamasında “koşullara uygun sigortalı bulunamadı, sigortalılarınızı kontrol ediniz” uyarı mesajı ile karşılaşılması durumunda, https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / 4447-Geçici 27.madde listeleme” menüsü vasıtasıyla, sigortalıların belge verilen dönem için 17256 kanun numarasından tanımlama kaydının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, hata sebebinin anlaşılması halinde işverenlere yol gösterileceği,
 • 17256 kanun numarası ile yapılacak bildirimlerde, destek karşılığı indirim tutarının (sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar) tahakkuk fişinde gösterilmeyeceği, tahakkuk fişinde “indirim emanette gösterilmiştir” açıklama mesajının görüntüleneceği,
 • 17256 kanun numaralı belge karşılığı indirim tutarı, 17256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin onaylanmasının ardından ilgili ayın sonuna kadar SGK tarafından işverenlerin işyeri emanet hesaplarında gösterilmesinin sağlanacağı ve borca mahsup yoluyla işlemlerin gerçekleştirileceği,
 • Bu durumda 17256 kanun numaralı belgenin onaylandığı ilgili dönemin banka borç sorgulaması sırasında işverenlerce 17256 kanun numarasından karşılanacak destek tutarı indirimsiz tutar olarak görüntüleneceği, anılan kanun numarası ile belge veren işverenlerin tereddüde düşmemeleri gerektiği,
 • 17256 kanun numaralı belgenin onaylanmasının ardından indirim tutarının işyeri emanet hesaplarında yer alacağı, SGK tarafından merkezden periyodik aralıklarla çalıştırılacak sistemle sağlanacağı, aynı zamanda işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından da emanet oluşturma ve borca mahsup etme yönünde gerekli işlemlerin yapılabileceği,
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesine ilişkin usul ve esasların 2020/50 sayılı Genelge ile detaylı olarak açıklandığı,

Belirtilmiştir.  

2- 4447 Sayılı Kanuna Eklenilen Geçici 28’inci Maddeye Göre SGK Prim Desteği (27256 Sayılı Kanun Numaralı Belge İşlemleri):

 • 7256 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 28 inci madde eklenmiş olup, anılan maddede; “1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlandığı,
 • Bu maddeyle sağlanan destekten yararlananların ayrıca geçici 27 nci maddede düzenlenen destekten yararlanamayacaklarından, anılan destekten yararlanılacak sigortalılar için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama / 27256 İlave İstihdam” ekranları vasıtasıyla tanımlama yapılmasının gerektiği,
 • Söz konusu prim desteğinden yararlanılması için tanımlaması yapılan sigortalı/sigortalılar için 2020/12.ay/dönemi itibariyle ve tanımlama yapılan dönemlerle sınırlı kalmak kaydıyla MUHSGK sisteminden 27256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinin mümkün bulunduğu,
 • MUHSGK sisteminden 27256 kanun numaralı belge onayı aşamasında “koşullara uygun sigortalı bulunamadı, sigortalılarınızı kontrol ediniz” uyarı mesajı ile karşılaşılması durumunda, https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / 4447-Geçici 28.madde listeleme” menüsü vasıtasıyla, sigortalıların belge verilen dönem için 27256 kanun numarasından tanımlama kaydının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, hata sebebinin anlaşılmasında işverenlere ayrıca yol gösterileceği,
 • 27256 kanun numarası ile yapılacak bildirimlerde, destek karşılığı indirim tutarın (sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar) tahakkuk fişinde ayrıca gösterilmeyeceği, ancak tahakkuk fişinde “indirim emanette gösterilmiştir” açıklama mesajı görüntüleneceği,
 • 27256 kanun numaralı belge karşılığı indirim tutarı, 27256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin onaylanmasının ardından ilgili ayın sonuna kadar SGK tarafından işverenlerin işyeri emanet hesaplarında gösterilmesinin sağlanacağı ve borca mahsup yoluyla işlem gerçekleştirileceği belirtilmiştir,
 • Bu durumda 27256 kanun numaralı belgenin onaylandığı ilgili dönemin banka borç sorgulaması sırasında işverenlerce 27256 kanun numarasından karşılanacak destek tutarı indirimsiz tutar olarak görüntüleneceği, anılan kanun numarası ile belge veren işverenlerin tereddüde kapılmaması gerektiği,
 • 27256 kanun numaralı belgenin onaylanmasının ardından indirim tutarının işyeri emanet hesaplarında yer alacağı, SGK tarafından merkezden periyodik aralıklarla çalıştırılacak sistemle sağlanacağı, aynı zamanda işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından da emanet oluşturma ve borca mahsup etme yönünde gerekli işlemlerin yapılabileceği,
 • 27256 kanun numaralı belgede kayıtlı sigortalıların 2020/49 sayılı Genelgede açıklanan en düşük ay sayısına ilave olmasının gerektiği, 27256 kanun numaralı belgenin onaylanmasının ardından https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / Cari Dönem Hatalı Teşvik Sorgulama” menüsü vasıtasıyla en düşük ay sayısına ilave olunup olunmadığının kontrol edilmesinin mümkün bulunduğu,
 • Belirtilmiştir.

17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Hakkında Duyuru İçin TIKLAYINIZ.

27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Hakkında Duyuru İçin TIKLAYINIZ.

 (!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın