2020-148-Koronavirüs Nedeniyle Verilecek Desteklere İlişkin Ticaret Bakanlığı Uygulama Esasları Tebliği

Tarih              : 24.12.2020

Sayı                : 2020-148

Konu             : Koronavirüs Nedeniyle Verilecek Desteklere İlişkin Ticaret Bakanlığı Uygulama Esasları Tebliği 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2020 tarih 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; “Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar” yayımlanarak, verilecek desteğin kapsamı belirlenmişti.   Buna göre, doğrudan destekten ve kira yardımından; vergiden muaf esnaf ve sanatkarların yanı sıra  Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler ile basit usul mükellefler yararlanabilecek olup, 3 ay süre ile aylık 1.000,00 TL doğrudan desteğin yanı sıra, bunlardan iş yeri kira olanlara büyükşehirlerde 750,00 TL, diğer illerde 500,00 TL’ yi geçmemek üzere ödedikleri kira tutarı kadar ayrıca kira desteği verileceği belirlenmişti.   Bu defa; Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan  ve 24.12.2020 tarih 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koranavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” ile desteğin uygulama esasları belirlenmiştir.

1- Desteğin Kapsamı Nedir?

 • Destek kapsamı; gelir kaybı desteği ve kira yardımlarından oluşmaktadır.
 • Bakanlığa başvuran ve şartları sağlayanlara 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında olmak üzere 3 ay uygulanacaktır,
 • Destek Tutarı; gelir desteği aylık 1.000,00 TL, kira yardımı ise büyükşehirlerde aylık 750,00 TL, diğer illerde aylık 500,00 TL olup, bu tutarları aşmamak üzere ödenen kira tutarı kadar yapılacaktır.

2- Başvuru, Değerlendirme Ve İtiraz Nasıl Yapılacak?

 • Başvurular Ticaret Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruda belirtilecek; sektörler, süre ve şekilde (e-devlet üzerinden) yapılacak, olup gerekli takibin buradan yapılması gerekmektedir.
 • Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır.
 • Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacaktır,
 • Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek, beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacaktır,
 • Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenip, duyurulacaktır,
 • Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilecek, bu itiraz, itiraz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilecektir.

3- Gelir Kaybı Desteğinden Kimler Yararlanabilecek?

 • Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
 • Vergiden muaf esnaflar,
 • Bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar,
 • Belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi mükellefler.

4- Kira Desteğinden Kimler Faydalanabilecek?

 • Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olanlara,
 • İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ayrıca ödenecektir.

5- Destek Ödemeleri Nereye Nasıl Yapılacak?

 • Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacaktır.

6- Hibe Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

 • 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecektir,
 • Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacaktır, 
 • Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacaktır,
 • Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecektir,
 • Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecektir,
 • Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmesi gerekmektedir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacaktır,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

7- Hibenin Haksız Alındığının Tespiti Halinde Ne Yapılacak?

 • Başvuruda bulunana fazla veya yersiz ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu fazla veya yersiz ödemeler, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecektir.
 • Hibe Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 • Hibe Desteğine İlişkin Ticaret Bakanlığı Tebliğine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın