2020-145-2021 Yılında e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu

Tarih              : 21.12.2020

Sayı                : 2020-145

Konu              : 2021 Yılında e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu

01.01.2021 tarihinden itibaren e-Defter Uygulamasına geçmesi gereken mükellefler hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 18.12.2020 tarihinde yapılan duyuruda, e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu kapsamı hakkında tereddüt edilen hususlara açıklık getirilmiştir. Duyuruda yer alan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir.1)- 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel  Tebliğinin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “3.2. e-Defter Uygulamasına  Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünün “3.2.1.” maddesinde, e-Defter uygulamasına  geçmesi gereken mükellef gruplarının;  

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, 
 • Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler, 

olarak belirlendiği,

2)- Aynı bölümün 3.2.6. maddesinde ise söz konusu mükelleflerin uygulamaya geçiş tarihlerine  ilişkin yapılan düzenlemeye göre;  

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler  bakımından izleyen yılın başından itibaren), 
 • Söz konusu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020  tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını  sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

  e-Defter uygulamasına geçmek zorunda oldukları,

3)- Bu kapsamda, Başkanlık tarafından 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2.1. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünün 1 inci fıkrası ereğince, e-Fatura uygulamasına geçmesi gerektiği için e-Defter uygulamasına da geçmesi gereken sektör ve mükellef grupları, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde açıklanmış olup, bu bağlamda aşağıdaki sayılan mükelleflere zorunluluk getirildiği,  

 • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nden lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler, 
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler, 
 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle 2020 yılı içinde iştigal etmeye başlayan mükellefler,

  Oldukları belirtilmiştir.

Bu açıklamalara göre;

 • Mükelleflerden 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2. eDefter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümü ile bu bölümün 1 inci fıkrasında atıf yapılan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde belirlenen şartları taşıyanların, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen süreler dahilinde e-Defter uygulamasına geçmelerinin gerekmekte olduğu, 
 • Diğer taraftan, “1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde belirtilen şartları taşımayan, ancak 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında kendilerine e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-Bilet ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, söz konusu uygulamalardan yararlanmak üzere e-Fatura uygulamasına dahil olması gerekenlerin, e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğunun bulunmadığı, 
 • Ayrıca, e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerden, gerek mükellefiyet türü gerekse işletme ölçeği nedeniyle gelir-gider kayıtlarını Defter-Beyan Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutanların, bilanço usulüne göre defter tutmaya başlayana kadar e-Defter uygulamasına geçme zorunluluklarının bulunmadığı,

  Yönünde belirlemeler yapılmıştır.   Bu belirlemelere göre; 509 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı (IV.3.5.) bölümünde yer alan;  

 • Tarım Ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcıların, 
 • Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin, 
 • Şeker Kanunu’nun 2’inci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile insülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükelleflerin,

  Söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4’üncü ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri gerektiği, e-İrsaliye kapsamına geçmeleri zorunlu hale getirilen bu grupta yer alan mükelleflerin, e-irsaliyeye geçiş aşamasında, e-faturaya da geçmeleri sistemsel bir zorunluluk haline geldiğinden, 2020 yılında bu kapsamda olan mükelleflerin, tebliğde sayılan e-Fatura uygulamasına geçme zorunluğu bölümünde belirtilen diğer şartları taşımadığı sürece, 2021 yılında e-Defter Uygulamasına geçme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Duyuruya Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın