2020-141-Pişmanlıkla Veya Kendiliğinden Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergiler İle Kesilen Cezaların Yapılandırılması

Tarih : 14.12.2020

Sayı : 2020-141

Konu : Pişmanlıkla Veya Kendiliğinden Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergiler İle Kesilen Cezaların Yapılandırılması 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler kesinleştiği halde bu vergilere bağlı olarak kesilmesi gereken vergi ziyaı cezaları Kanunun yayımı tarihi itibarıyla farklı safhalarda bulunabilmekte olup, Kanun kapsamında yapılandırılan ya da bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olan vergilere ilişkin vergi ziyaı cezaları yapılandırma kapsamına girmekte olup, bulunulan aşamaya göre kapsamdan yararlanma şekilleri farklılık göstermektedir.   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)’in (II/F-14) bölümünde, Kanunun yayımı tarihinde önce pişmanlık talebiyle verilen, ancak pişmanlık şartlarının yerine getirilmemesinden ya da kendiliğinden verilen beyannameler üzerine tarh edilen vergi ziyaı cezalarının, içinde bulundukları aşamalara göre yapılandırma kapsamında olduğu belirtilmiş olup, içinde bulundukları aşamalara göre yapılandırma kapsamından faydalanma şekilleri aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

1- Vergi Aslının Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Ödenmiş Olması Halinde Cezaların Durumu:

  Vergi ziyaı cezalarının;  

  • Kesilmemiş olması durumunda kesilmesinden, kesildiği halde vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmemiş olması durumunda tebliğ edilmesinden, 
  • Kesilerek vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ edildiği hallerde; uzlaşma talep edilmişse uzlaşma talebinden, ceza indirimi talep edilmişse indirim talebinden, vazgeçildiği kabul edilerek söz konusu vergi ziyaı cezalarının tahsilinden, 
  • Davaya konu (ihbarnamenin ve/veya takip işlemlerinin) olması durumunda borçlunun müracaat etmesi ve ihtilafından vazgeçmesi şartına bağlı olarak bu cezaların ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden, 
  • Kesinleştiği (Kanunun yayımı tarihinden sonra kesinleşenler dâhil) halde takibe ilişkin ihtilafın bulunmaması koşuluyla vergi dairesi tarafından re’sen, bu cezaların ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden,

 Vazgeçilecektir.

2- Vergi Aslının Kanunun Yayımı Tarihinde Ödenmemiş Olması Ve Borcun Kanun Kapsamında Yapılandırılması Durumunda:
        2.1. Kanunun Yayımı Tarihi İtibariyle Vergi Ziyaı Cezasının Henüz Kesilmediği Veya Vergi/Ceza İhbarnamesinin Tebliğ Edilmediği Hallerde:

  • Vergi ziyaı cezasının kesilmediği veya vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ edilmediği hallerde vergi aslına ilişkin taksit ödemeleri devam ettiği müddetçe vergi ziyaı cezası kesilmeyecek ve vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmeyecektir. 
  • Vergi aslının bu Kanuna göre tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ziyaı cezalarının kesilmesinden ve tebliğinden vazgeçilecektir. 
  • 7256 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda ise Kanunun 3 üncü maddesinin on dördüncü fıkrasına göre işlemeyen ceza kesme zamanaşımı süresi dikkate alınarak gerekli işlemler tesis edilecektir.

      2.2. Kanunun Yayımı Tarihi İtibariyle Vergi Ziyaı Cezası Kesilerek Vergi/Ceza İhbarnamesinin Tebliğ Edildiği Hallerde:

  • Uzlaşma talep edilmiş ve uzlaşma talebinden vazgeçilmemiş ise Kanunun yayımı tarihinden sonra uzlaşma sağlanmış olsa dahi, vergi aslının tam ödenmesine müteakip cezanın tahsilinden vazgeçilmesi, Kanunun yayımı tarihinden sonra tahsil edilen bir tutarın bulunması hâlinde red ve iade edilmesi, 
  • Ceza indirimi talep edilmiş ve indirim talebinden vazgeçilmemiş ise, Kanunun yayımı tarihinden sonra vergi ziyaı cezasına karşılık ödeme yapılmış olması hâlinde vergi aslının bu Kanuna göre tam olarak ödenmiş olması şartıyla, vergi ziyaı cezasının tahsilinden vazgeçilerek tahsil edilen tutarın red ve iade edilmesi, 
  • Dava açılmış ve ihtilaftan vazgeçilmemiş ise, vergi aslının bu Kanuna göre tamamen ödenmesi şartıyla, ödemenin tam yapıldığı tarihten sonra yargı kararları uyarınca işlem yapılmaması ve idarece de ihtilafın sürdürülmemesi, Kanunun yayımı tarihinden sonra tahsil edilen bir tutarın bulunması hâlinde red ve iade edilmesi,

  gerekmektedir.


(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın