2020-139-2019 ve 2020 Yıllarına Ait İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Tarih              : 07.12.2020

Sayı                : 2020-139

Konu              : 2019 ve 2020 Yıllarına Ait İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar
7104 Sayılı Kanunla, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde 01.01.2019 tarihinden itibaren iade hakkı doğuran işlemlere uygulanmak üzere KDV iadelerinde talep süreleri yeniden belirlenmiş olup, bu süre içerisinde iade talebi için gerekli belgelerin sunularak, iade/mahsup dilekçesinin verilmemesi halinde iade talebinin zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiştir.   15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile 2019 yılından itibaren yapılacak iade hakkı doğuran işlemlere uygulanmak üzere, her bir işlem türü itibariyle iade talep süreleri ve uygulamaya ilişkin belirlemeler yapılmıştır.   2019 yılına ait indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV’nin  en son 2020/Kasım dönemi beyannamesinde beyan edilmesi gerektiği, 2020 yılına ait indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan aylık iade talebi yapılan ve yılı içinde iadesi gerçekleşmeyen kısmın 2021 yılında ne şekilde talep edilebileceği ve yıllık iadenin zamanaşımına uğramaması için nelerin yapılması gerektiği hususlarında açıklamalar sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1- 2019 YILINA AİT İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN İADENİN 2020/KASIM DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLEREK 31.12.2020 TARİHİNE KADAR TALEP EDİLMESİ GEREKİYOR:

KDV Genel Uygulama Tebliğinde; yıllık iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

İlgili hükümlere göre; 2019 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan yıllık KDV iade talebinin 439 kodla en geç 2020 yılı Kasım dönemine ait KDV beyannamesinin verileceği 26 Aralık 2020 tarihine kadar  KDV beyannamesinde iade  gösterilerek, (daha önceki dönem beyannamelerinde gösterenler de dahil) 31.12.2020 tarihine kadar YMM Raporu haricinde kalan diğer evrakları ve iade talep dilekçelerini sistem üzerinden vermeleri gerekmektedir. Buna göre;

 • 2019 yılına ait indirimli orana tabi satışlardan dolayı nakden/mahsuben   KDV İadesi taleplerinin 2020/Ocak-Kasım beyannamelerinin birinde gösterilerek talep edilmesi gerekmektedir. Önceki aylarda beyan edilmemiş olması halinde 2019/Kasım ayına aitsüresinde verilecek KDV beyannamesinde 439 kodla iadenin mutlaka talep edilmesi, talep edilen tutarın ise daha sonradan arttırılamayacağı, 31.12.2020 tarihine kadar artırılması halinde ise, artan kısmın münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilebileceği hususunun bilinmesi gerekmektedir. 
 • 2019 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade talebinin, 2019/1-11 dönemlerine ait kanuni sürede verilen KDV beyannamesinde yıllık olarak (439) koduyla hiç beyan edilmemiş olması ve iade tutarının da rakamsal olarak belirtilmemiş olması kaydıyla, belirtilen dönemlere at beyannamelerin birinde 31.12.2020 tarihine kadar verilecek düzeltme beyannamesiyle iade talep edilmesi de mümkün olup, bu durumda vergi incelemesi gerekmeksizin durumuna göre teminat ya da YMM raporuyla iade talep edilebilmektedir. 
 • Süresinde verilen KDV beyannamesinde beyan edilen iade tutarının; yıl sonuna kadar arttırılması mümkün olup (2019 indirimli oran teslimlerine ilişkin 31.12.2020 tarihine kadar) bu durumda, artıştan önceki tutar YMM raporuyla iade yapılabilirken, artırılan kısım münhasıran vergi inceleme sonucuna göre iade edilebilecektir. 
 • 2019 yılına ait olup, 2020/Kasım beyannamesi ile kanuni süre içinde talep edilen yıllık iadenin, yine beyanname verme süresi içinde (26.12.2020) artırılması önceden mümkün iken, Maliye’nin 2019 yılında görüş değişikliğine giderek, beyanname verme süresi içinde dahi olsa artırılan kısmın münhasıran vergi incelemesi sonucuna göre iade edilebileceği yönünde iç yazışma ile belirleme yapıldığından, iadesi talep edilecek tutar konusunda hassasiyet gösterilmesi faydalı olacaktır. (Kontrol Raporunda Yer Alan GEK 39 Segmentinin Uygulanmasına İlişkin Genel Yazı) 
 • Yine aynı şekilde, kanuni sürede verilen beyannamede talep edilen tutarın, daha sonradan verilecek düzeltme beyannameleri ile önce azaltıp, daha sonradan azaltılan tutarın üzerinde ancak ilk beyan edilen tutarın altında kalacak bir tutar beyan edilmesi halinde son düzeltme beyannamesine göre iade işlemi yapılabiliyorken, 2019 yılında Maliye’nin iç yazısıyla bu uygulama da değiştirilmiştir. Buna göre birden fazla düzeltme beyannamesi verilerek (kanuni süresinde düzeltilse dahi) indirimli oran iade tutarının değiştirilmesi durumunda, ilk beyan edilen iade tutarı yerine, verilen düzeltme beyannamelerinde beyan edilen en düşük iade tutarı ile en son verilen beyannamedeki talep edilen iade tutarı karşılaştırılarak, aradaki farkın inceleme sonucuna göre yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu düzeltme beyannameleri, kanuni süre içerisinde verilmiş olsa dahi aynı şekilde uygulanıyor. (Kontrol Raporunda Yer Alan GEK 39 Segmentinin Uygulanmasına İlişkin Genel Yazı) 
 • 2019 yılı indirimli orana tabi teslimlere ilişkin iade taleplerinin 2020/1-11 dönem kanuni sürede verilen KDV beyannamelerinin birinde talep edilmemesi veya 31.12.2020 tarihine kadar düzeltme yoluyla talep edilmemesi ya da beyan edilen tutarın bu tarihe kadar arttırılmaması halinde 01.01.2021 tarihinden itibaren hiç beyan edilmeyen ya da arttırılmayan kısmın bu tarihten sonra verilecek düzeltme beyannamesiyle iade talep edilemeyeceği hususunun bilinmesi gerekmektedir.
 • 7104 Sayılı Kanunla, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılan iade hakkı doğuran işlemlere uygulanmak üzere, KDV iadelerinde talep süresi 2 yıla indirilmiş,   15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin en geç işlemin yapıldığı yılı izleyen yılın sonuna kadar yapılması gerektiği, aksi halde iade alacağının talep edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
 • Yapılan bu düzenlemeye göre 2019 yılı indirimli orana tabi teslimlere ilişkin 2020/Ocak-Kasım beyannamelerinin birinde talep edilen iadeye ilişkin, iade için gerekli tüm belgelerin (YMM Raporu hariç) ve nakden/mahsuben iade talep dilekçesinin en geç 31.12.2020 tarihine kadar sisteme girişlerinin yapılması gerekmekte olup, aksi halde beyannamede beyan edilmiş olsa bile, iade için gerekli evrak girişinin ve iade talep dilekçesinin belirtilen süre içinde sisteme girilmemesi halinde, iade talebi zamanaşımına uğrayacaktır
 • İadenin teminatla istenmesi halinde teminat mektubu da bu süre içinde vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, iadenin YMM raporuyla talep edilecek olması yada teminatla alınan iadenin YMM raporuyla çözdürülecek olması halinde ise,  KDV İade/Teminat Çözümü YMM raporlarının 31.12.2020 tarihini izleyen 6 ay içinde; en geç 30.06.2021 tarihine kadar elektronik ortamda vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

2- 2020 YILINA AİT İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN AYLIK İADENİN SON TALEP TARİHİ VE MAHSUBEN GİDERİLEMEYEN KISMIN YILLIĞA ÇEVRİLMESİ:

Bilindiği üzere; KDV Genel Uygulama Tebliği’nde indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde aylık olarak mahsuben, (konut satışlarından kaynaklanan  iadelerde nakden/mahsuben) yılı içinde iade edilemeyen kısmının, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebileceği belirtilmektedir. Buna göre;

 • 2020 Yılına ait olup, 406 kodundan ilgili dönem KDV beyannamesinde gösterilen KDV iade tutarlarının en geç 31.01.2021 tarihine kadar teminat ya da YMM raporu ibraz edilerek, aynı süre içerisinde  mahsup talep dilekçesinin sistem üzerinden girişlerinin yapılması gerekmektedir. 
 • 2020 yılına ait indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan aylık iadesi beyan edilmiş olanlardan, teminat veya YMM raporu verilmiş olsa bile, 31.01.2021 tarihine kadar mahsup talebine ilişkin (aylık nakden iade talep edilenlerde nakit talep) dilekçesi verilmeyenlere isabet eden tutarların, en geç 2021/Ocak dönemine ait KDV beyannamesinin ‘’indirimler’’ kulakçığı altında yer alan ‘’106’’ No’lu satıra yazılarak yeniden devreden KDV’ye ilave edilmesi gerekmektedir.
 • 2020 yılına ait aylık beyannamelerde talep edilen, ancak 31.01.2021 tarihine kadar nakden (inşaat iadelerinde) ya da mahsuben talep edilemeyen tutarların en geç 2021/Ocak beyannamesinin 106 nolu satırına ilave edildikten sonra, 2021/1-11 dönemlerine ait KDV beyannamelerinin birinde 439 kodundan yıllık olarak talep edilmesi gerekmektedir. 
 • 2020 Yılana ait olup, 406 kodundan beyan edilen aylık  inşaat iadelerinde de, en geç 31.01.2021 tarihine kadar iade için gerekli yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra teminat yada YMM raporu ile birlikte nakit iade talep dilekçesinin de sistem üzerinden  verilmesi  gerekmekte olup, aksi halde, iadenin aylık yerine yıllık olarak talep edilmesi gerekecektir. 
 • Uygulamada aylık nakden iadesi mümkün olan indirimli orana tabi konut satışlarından kaynaklanan iade taleplerinde, YMM raporunun izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar verilemediği, bu tarihten sonra verilmesi nedeniyle, aylık iadenin yıllık iadeye dönüştürülmesi gerektiği yönünde Maliyenin görüşü oluştuğundan, aylık iade işlemlerinde ister mahsup ister nakit olsun izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar iade için gerekli evrakların (Teminat veya YMM Raporu dahil) ve mahsup talep dilekçesinin (aylık nakden iade verilenlerde nakit dilekçesinin) verilmesi Aksi halde aylık iade yıllık iadeye dönüştürülmesi gerekecektir.

Bir cevap yazın