2020-137-Bazı SGK Teşvik Sürelerinin Uzatılmasına Yönelik Cumhurbaşkanı Kararları Yayımlandı

Tarih              : 02.12.2020

Sayı                : 2020-137

Konu              : Bazı SGK Teşvik Sürelerinin Uzatılmasına Yönelik Cumhurbaşkanı Kararları Yayımlandı 02.12.2020 tarih 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile 4447 sayılı Kanunun;

  • Geçici 10’uncu maddesinde düzenlenen “Genç, Kadın Ve Mesleki Yeterlik Belgesi Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik Uygulaması” süresinin 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmasına,
  • Geçici 26’ıncı maddesinde düzenlenen “İşverenlere Sağlanan Normalleşme Desteğine Yönelik Teşvik Uygulaması” süresinin 6 ayı geçmemek üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına, 
  • Geçici 19’uncu maddesinde düzenlenen “7103 Sayılı Kanuna Göre İlave İstihdam Teşviki Uygulaması” süresinin 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmasına, 
  • Geçici 21’inci maddesinde düzenlenen “Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması” süresinin 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmasına, 

Karar verilmiş olup, detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
1- Genç, Kadın Ve Mesleki Yeterlik Belgesi Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik Süresinin Uzatılmasına Yönelik Karar:
7256 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesiyle;  4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinin 12’inci fıkrasında yapılan değişiklik ile, 31.12.2020 tarihinde süresi dolan, genç, kadın ve mesleki yeterlik belgesi sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulamasının süresinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmişti.

02.12.2020 tarih 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2020 tarih 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yetki kullanılarak, söz konusu teşvik uygulamasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.   2- İşverenlere Sağlanan Normalleşme Desteğine Yönelik Teşvik Uygulamasının Süresi Uzatılmasına İlişkin Karar:

7256 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle, 4447 sayılı Kanuna 7252  sayılı  Kanunla  eklenen   geçici 26’ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yapılan değişiklik ile; 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26’ıncı maddesi uyarınca sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmişti.

02.12.2020 tarih 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2020 tarih 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yetki kullanılarak; maddenin birinci fıkrasında yer alan 3 aylık sürenin 6 aya ve 31.12.2020 tarihinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; kapsama giren sigortalılardan dolayı 30.06.2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle her bir ay için;

  • Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,
  • Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

Kadar yararlanılabilecektir.

3- 7103 Sayılı Kanuna Göre İlave İstihdam Teşviki Uygulamasının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Karar:

7256 sayılı Kanunun 7’inci maddesinde; 4447 sayılı Kanununa 7103 sayılı Kanunla getirilen geçici 19’uncu maddesine eklenen fıkra ile; 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki verilmesine ilişkin sürenin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmişti.

02.12.2020 tarih 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2020 tarih 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yetki kullanılarak; maddenin birinci ve onuncu fıkralarında yer alan 31.12.2020 tarihinin 31.12.2022 tarihine ve ikinci fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; 2022 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanabilecek. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.   4- Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Karar:

7256 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 21’inci maddesindeki; asgari ücrete göre hesaplanacak gelir vergisinin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilerek Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına ilişkin süreyi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmişti.

02.12.2020 tarih 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2020 tarih 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yetki kullanılarak; maddenin üçüncü fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar ve yedinci fıkrasında yer alan 31.12.2020 tarihinin 31.12.2022 tarihine uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; 2022 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanabilecek. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır.

4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu ve geçici 20’nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecek.

Bir cevap yazın