2020-134-7256 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılan Kanunlar Hakkında Açıklamalar

Tarih              : 23.11.2020

Sayı                : 2020-134

Konu              : 7256 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılan Kanunlar Hakkında Açıklamalar 17.11.2020 tarih 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile bazı kanunlarda önemli değişiklikler yapılmıştır.   7256 sayılı Kanun kapsamında bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamalara 18.11.2020 tarih 2020/219 sayılı sirkülerimizden ULAŞILABİLMEKTEDİR.

Diğer kanunlarda yapılan değişikliklere aşağıda başlıklar halinde özet olarak yer verilmektedir.  

 • İşsizlik Ödeneği Alan Ve Yeniden İşe Başlayan Çalışanların İstihdamına Yönelik SGK Teşviki:

  Kanunun 5. Maddesinde; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen, Ek 7. madde ile işsizlik ödeneği alan kişileri işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe alıp iş yerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalıştırılmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.  

 • Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik Süresinin Uzatılmasına Yönelik Yetki Verildi:

  Kanunun 6. Maddesinde;  4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin 12. fıkrasında yapılan değişiklik ile, 31.12.2020 tarihinde süresi dolan, genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulamasının süresinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.  

 • 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki Uygulamasının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Yetki Verildi:

  Kanunun 7. Maddesinde; 4447 sayılı Kanununa 7103 sayılı Kanunla getirilen geçici 19. maddesine eklenen fıkra ile; 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki verilmesine ilişkin sürenin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.  

 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Yetki Verildi:

  Kanunun 8. maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 21. maddesindeki; asgari ücrete göre hesaplanacak gelir vergisinin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilerek Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına ilişkin süreyi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.  

 • Esnaf Ahilik Sandığı Uygulamasının Yürürlük Tarihi Ertelenmiştir:

  Kanunun 9. maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 22. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile işsizlik Sigortası Kanununa 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunla eklenen ek madde 6 ile getirilen Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31.12.2023’e ertelenmiştir.  

 • Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Yetki Verildi:

  Kanunun 10. maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 23. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile; kısa çalışma ödeneği süresinin 30.06.2021 tarihine kadar sektörel bazda veya bir bütün olarak uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.  

 • Normalleşme Desteği Uygulamasının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Yetki Verildi:

  Kanunun 11. maddesiyle, 4447 sayılı Kanuna 7252  sayılı  Kanunla  eklenen   geçici 26. maddesinin dokuzuncu fıkrasında yapılan değişiklik ile; 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26. madde uyarınca sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.  

 • 01.01.2019-17.04.2020 Arasında İşten Çıkartılanların Aynı İşverenler Tarafından İşe Alınmaları Ve Kayıt Dışı Çalışanların Sigortalı Çalıştırılmaları Halinde Destek:

  Kanunun 12. maddesiyle, 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 27. madde ile; işsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.04.2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin kayıt dışı sigortasız çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen sigortalı çalıştırılmaları halinde;

 • Bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilmesi,
 • Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,
 • Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 TL destek verilmesi

düzenlenmiştir.  

 • 2019 Ocak İle 2020 Nisan Arası Sigortalı Sayısına İlave Olarak İstihdam Edilecek Her Bir Sigortalı İçin Nakdi Ücret Prim Desteği:

  Kanunun 13. maddesiyle, 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 28. madde ile; işverenler tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle; işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği destek sağlanması düzenlenmektedir.   Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere; ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için idari para cezası uygulanmaz, işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmaz.   Bu işverenlerin, hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul etmesi; sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmaz.  

 • Kendi Ürettikleri Ürünleri İnternet Üzerinden Satanlara Esnaf Muaflığı:

  Kanunun 15. maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrasına eklenen 10. Fıkra ile; iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın kendi evinde üretmiş olduğu el ürünü imalatlarını (Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi) internet üzerinden satış yapan 22.000 TL ye kadar olan gelirleri için vergi mükellefi olmak zorunluluğu aranmayacak, bu kişiler esnaf muaflığı getirilmiştir.   Bu haktan faydalanmak için; Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.   Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlü olacaklardır.  

 • Mikro İhracatı Destek Amaçlı Yeni Teşvik:

  Kanunun 16. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesin maddesinin birinci fıkrasına eklenen bentle, yetkili Posta İdaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle yapılan mal ihracatında bu ihracattan elde edilen kazançların %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkan tanınmıştır.   Buna göre, teşvikten yararlanmak için, belirlenen hasılat ve istihdam koşullarının sağlanması gerekmiştir.   Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;  

 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,
 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

şarttır.  

 • Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin Hisselerini Ve Ortaklık Paylarının Vergilendirilmesi:

  Kanunun 17. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine üçüncü fıkrasından sonra eklenen fıkra ile, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda yapılacak vergi uygulaması düzenlenmiştir.   Yapılan düzenlemeye göre, şirketlerin kendi paylarını satın almaları halinde, üç farklı durumda stopaj yoluyla vergileme düzenlenmiştir.   Bunlar;

 • Satın alınan payların sermaye azaltılarak itfası halinde, alım bedeliyle iptal edilen payların itibari değeri arasındaki fark tutar üzerinden, sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarih itibariyle %15 kâr payı stopajı.
 • Satın alınan payların satın alma bedelinin altında elden çıkarılması halinde, alım bedeliyle elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar üzerinden, elden çıkarma tarihi itibariyle % 15 kâr payı stopajı.
 • Satın alınan payların, satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılmaması veya sermaye azaltılarak itfa edilmemesi halinde, alım bedeliyle payların itibari değeri arasındaki fark tutar üzerinden, iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü itibariyle %15 kâr payı stopajı.

  Ayrıca;   Stopaj yoluyla ödenen verginin herhangi bir vergiden mahsup edilmemesi, Şirketin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, stopaj oranını sıfıra kadar indirme veya bir katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetkisi verilmiştir.  

 • GVK Geçici Madde 67 Kapsamında Stopaj Uygulaması:

  Kanunun 19. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. Maddesinin geçici 5 numaralı fıkrasına birinci cümlesinden sonra eklenen cümle ile, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurulularından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinin uygulanma süresin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Bunun yanında;

 • Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin stopaj yoluyla ödenen vergileri açıkça kapsamadığı durumda madde kapsamında stopaj yoluyla vergileme yapılması,
 • Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen gelirlerin madde kapsamında stopaja tabi olması,

düzenlenmiştir.  

 • Jokey, Jokey Yamakları ve Antrenörlerin Tevkif Suretiyle Vergileme Süreleri Uzatıldı:

  Kanunun 20. Maddesinde; GVK’nun geçici 68. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak; jokey, jokey yamakları ve antrenörlerin 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan %20 tevkifat ile vergileme süresi, 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır.  

 • Varlık Barışı:

  Kanunun 21. maddesiyle, 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 23. Madde ile, gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve kayda alınması, yurt içinde bulunan varlıklarını kayda alması halinde vergi ödenmeyeceği, bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacağı düzenlenmiştir.  

 • Dahilde İşleme Ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Maddelerin Teslimine İlişkin KDV İstisnası Süresinin Uzatılması:

  Kanunun 23. maddesiyle, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde yer alan uygulamanın süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine devam edilmesi sağlanmaktadır.  

 • Millî Eğitim Bakanlığına Bilgisayar Ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri İle Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi Ve Hizmetleri, Bu Mal Ve Hizmetlerin Bağışı Yapacak Olanlara Teslim Ve İfasına İlişkin KDV İstisnasının Süresinin Uzatılması:

  Kanunun 24. maddesiyle, KDV Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yer alan uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnasına devam edilmesi sağlanmaktadır.  

 • 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakalarına İlişkin KDV Ve Kurumlar Vergisi İstisnası Süreleri 2021 Yılı Sonuna Kadar Uzatılıyor:

  Kanunun 25. Ve 37. maddeleriyle, KDV Kanununun geçici 40. maddesinde yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olması düzenlenmektedir.   Yapılan değişiklikle, maddenin ilk halinde 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan KDV istisnanın ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyetinin, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olması sağlanmaktadır.  

 • Bağ-Kur’lulara Primleri İçin Yapılandırma, Dondurma, İhya İmkanı:

  Kanunun 34. maddesiyle; Bağ-Kur’lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilmektedir. Böylece borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik hakkına da kavuşacaktır. Ayrıca bu borçlarını sildirip günleri dondurarak da eğer yeterli primleri varsa para ödemeden de emekli olabilecektir.   Bağ-Kur’lu olan esnaf ve çiftçiler, 31.10.2020’ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemez veya yapılandırmazlarsa prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak ve bu süreler emeklilik için geçerli olmayacaktır.   Geçmiş borcunu ödemeyip faaliyetlerini sürdürenlerinse 01.11.2020 tarihinden itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacaktır. Bağ-Kur’lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 2 ay içinde SGK’ya ihya başvurusunda bulunabilecektir.   Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi iptal edilecektir.  

 • İlk Defa Halka Açılacak Bazı Şirketlere İndirimli Kurumlar Vergisi İmkanı Getiriliyor:

  Kanunun 35. maddesiyle; payları Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka arz edilen şirketlerin, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için 2 puan indirimli uygulanması düzenlenmiştir.   Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinde bu indirim uygulanamayacaktır.  

 • Dernek ve Vakıfların Bazı Gelirlerinin İktisadi İşletme Oluşturmadığına İlişkin İstisnanın Süresi Uzatılmıştır:

  Kanunun 36. Maddesinde; KVK’nun geçici 2. Maddesinde yer alan dernek ve vakıflar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında elde edilen döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi işletme oluşmayacağı hükmünün uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca aynı maddenin c ve ç bendi ile 2. Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 • Mesleki Yeterlilik Kurumunca Verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi İle Yapılabilen Meslekler Haricindeki Meslekler İçin Özel Öğretim Kurumları Tarafından Belge Verilebilecek:

  Kanunun 38. Maddesinde; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6. Maddesinin 6. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   “Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Mesleki Yeterlilik Kurumunca mesleki yeterlilik belgesi verilen meslekler hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilir ve iş yeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz.”   Kanunun 39. Maddesinde; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan yukarıdaki değişikliğe paralel olarak; aşağıda belirtilen geçici 7. Madde eklenmiştir.   “GEÇİCİ MADDE 7 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 6 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca Bakanlıkça belirlenen programları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başarıyla tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanların kazanılmış hakları saklıdır.”

 • 6111 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde Yer Alan KDV İstisnası Uygulama Süresi Uzatılmıştır:

  Kanunun 40. Maddesinde, 6111 sayılı Kanunun geçici 16. Maddesinde aşağıdaki şekilde yapılan değişiklik ile, KDV istisnasının uygulama süresi uzatılmıştır.   “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır”

 • Konaklama Vergisinin Uygulamaya Başlama Süresi Ertelendi:

  Kanunun 42. Maddesinde; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un 52. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde yer alan, Konaklama Vergisinin Uyulamaya başlama süresi 01.01.2022 tarihine ertelenmiştir.  

 • Vakıflara Ait Taşınmazların Kiralanması İle İlgili Getirilen Düzenlemenin Süresi Ertelendi:

  Kanunun 43. Maddesinde; 7226 sayılı Kanun ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kiraya verilen vakıf mülkleri hakkında 20. Madde ve Geçici 14. Madde düzenlemelerinin uygulama süresi 30.06.2021 tarihine erteleniyor.  

 • Dernekler Tarafından Verilecek Bildirim ve Beyannameler İle Dernek, Kooperatif ve Tarımsal Üretici Birlikleri Genel Kurul Toplantı Sürelerinin Uzatılması Yetkisi Verildi:

  Kanunun 44. Maddesinde; 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan “3 aya” ibaresi “üçer aylık sürelerle üç defaya” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.   “l) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 2020 yılında yapılması gereken genel kurul toplantıları 31/12/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanınca dört aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.”

7256 Sayılı Kanun’a Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.


(!) Vergiyi doğuran olay ve diğer yükümlülüklerin özelliğine göre farklılıklar oluşabileceğinden tereddüt edilen hususlarda konusunda uzman bir danışmandan veya yetkili kurumlardan görüş alınması gerekmekte olup, Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bir cevap yazın