2020-125-2019 Yılı Kârı Ve Kâr Payı Avansının Dağıtılmasına Yönelik Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Tarih              : 28.10.2020

Sayı                : 2020-125

Konu              : 2019 Yılı Kârı Ve Kâr Payı Avansının Dağıtılmasına Yönelik Tebliğde Değişiklik Yapıldı Daha önceden; 17.05.2020 tarih 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,  28.10.2020 tarih 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiştir. Buna göre;  

  • 6102 sayılı Kanun’un Geçici 13’üncü maddesi ile getirilen “30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez” hükmünün, yine aynı maddede Cumhurbaşkanına verilen yetki ile 18.09.2020 tarih 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.09.2020 tarih 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla uygulama süresi 3 ay uzatılmasına (31.12.2020 tarihine kadar) ilişkin hüküm, Tebliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/9/2020” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmek suretiyle Tebliğe de eklenilmiş oldu, 
  • Tebliğin değişmeden önceki halinde, getirilen kısıtlamanın istisnalarını belirleyen “Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar” başlıklı 5’inci maddesinin başlığı “Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin İstisnalar” şeklinde değiştirilmek ve maddeye eklenilen “Kâr Payı Avansları” ibareleri ile, “kâr payı” dağıtımına uygulanabilen istisnai durumların, “kâr payı avansı” dağıtılmasına da uygulanabilir hale getirilmiş oldu, 
  • Yine Tebliğin, “Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması” başlıklı 6’ıncı maddesine “Kâr Payı Avansı Dağıtılması” ibaresinin de eklenmesi ile, daha önceden şartları taşıyan şirketlerin sadece “kâr payı” dağıtabilmesi için Bakanlıktan izin talep edebilmesi mümkün iken, bundan böyle “kâr payı avansı” dağıtımı için de izin talep edilebilir duruma gelmiş oldu.
  • 17.05.2020 tarih 31130 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ
  • 28.10.2020 tarih 31288 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Değişikliği

Bir cevap yazın